Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.1V-368

 

 

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Komunikacijos skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

2. Komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga informacijos apie konkurencijos politiką ir konkurencijos kultūros sklaidai užtikrinti, Lietuvos ir Europos Sąjungos konkurencijos politikos koordinavimui bei ryšių su užsienio atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis plėtojimui, bendros Konkurencijos tarybos komunikacijos strategijos įgyvendinimui.

 

III SKYRIUS

 VEIKLOS SRITIS

 

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios srities funkcijas – ryšių su visuomene ir specialiosios veiklos srities funkcijas – vidinės komunikacijos.

 

IV SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį vidinės ir išorinės komunikacijos ir tarptautinių ryšių srityje;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą; Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, reguliuojančiais viešosios informacijos gavimą ir pateikimą;

4.4. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point programomis) ir naudotis interneto naršyklėmis;

4.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo C1 lygiu;

4.6. turėti informacijos sklaidos per socialinius tinklus, komunikacijos ir reputacijos kūrimo/valdymo patirties;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, turėti kalbų, straipsnių ir pranešimų spaudai rašymo bei naujienlaiškių rengimo patirties; išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus, turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;

4.8. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;

4.9. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

 

V SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. rengia pranešimus spaudai, žiniasklaidos apžvalgas;

5.2. kartu su IT specialistais administruoja institucijos interneto svetainę:

5.2.1. prižiūri institucijos interneto svetainės struktūrą ir skelbiamą informaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

5.2.2. teikia pasiūlymus apie informacijos atnaujinimą ir svetainės tobulinimą;

5.3. koordinuoja ir prižiūri institucijos dalyvavimą socialiniuose tinkluose:

5.3.1. renka ir apibendrina informaciją apie socialinių tinklų raidą;

5.3.2. nuolat skelbia ir atnaujina informaciją;

5.3.3. kaupia duomenis apie kitų konkurencijos priežiūros institucijų dalyvavimą socialiniuose tinkluose ir pritaiko gerąją patirtį;

5.4. verčia institucijos parengtus dokumentus ir kitą informacinę medžiagą iš/į anglų kalbą;

5.5. organizuoja institucijos renginius (konferencijas, seminarus, spaudos konferencijas, apskrituosius stalus ir vidinės komunikacijos renginius);

5.6. dalyvauja institucijos projektinėje veikloje: renka ir apibendrina informaciją būtiną projekto paraiškoms pateikti, teikia projekto įgyvendinimo pasiūlymus ir kartu su kitais institucijos darbuotojais rengia įgyvendinimo ataskaitas;

5.7 koordinuoja institucijos dalyvavimą tarptautiniuose projektuose: teikia projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo idėjas, rengia projektų paraiškas, kartu su kitais institucijos darbuotojais dalyvauja įgyvendinant projektus, rengia projektų ataskaitas;

5.8. siekdamas įgyvendinti skyriaus tikslus ir uždavinius, dalyvauja plėtojant ir įgyvendinant Konkurencijos tarybos komunikacijos strategiją;

5.9. organizuoja Konkurencijos tarybos darbuotojų mokymus, susijusius su viešosios informacijos teikimo įgūdžių formavimu, konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus ryšių su visuomene klausimais;

5.10. pagal kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas skyriaus kompetencijai priskirtose veiklos srityse;

5.11. skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

5.12. dalyvauja rengiant institucijos metines ataskaitas, ataskaitas bei informacijos teikimą Europos konkurencijos tinklui, tarptautinėms organizacijoms bei kitoms užsienio šalių institucijoms;

5.13. vykdo kitus su institucijos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti institucijos strateginiai tikslai.

 

VI SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

6. Valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.