Padalinio veikla

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

3.1. kurti ir įgyvendinti Konkurencijos tarybos viešųjų ryšių strategijas ir formuluoti pagrindines komunikacijos kryptis;

3.2. kurti ir įgyvendinti nuoseklią ir efektyvią ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos politiką, pagrįstą viešumu ir bendradarbiavimu, kitomis Konkurencijos tarybos vertybėmis, siekiant strateginių institucijos tikslų;

3.3. užtikrinti visuomenės informavimą apie Konkurencijos tarybos veiklą žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, renginių metu;

3.4. plėtoti Konkurencijos tarybos ryšius su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis, kitų užsienio valstybių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, įstaigomis ir  tarptautinėmis organizacijomis konkurencijos politikos bei kitais bendradarbiavimo klausimais.

4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. rengia spaudos konferencijas, Konkurencijos tarybos susitikimus su žiniasklaidos atstovais;

4.2. teikia žiniasklaidai, kitiems ūkio subjektams ir visuomenės atstovams informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą;

4.3. bendradarbiaudamas su kitais skyriais rengia, nuolat atnaujina, esant techninėms galimybėms, administruoja Konkurencijos tarybos svetainėje ir vidiniame tinkle skelbiamą informaciją;

4.4. rengia ir platina informacinius Konkurencijos tarybos leidinius, reprezentacinius spaudinius ir kitą informacinę medžiagą apie institucijos veiklą;

4.5. analizuoja žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją apie Konkurencijos tarybą, prireikus reaguoja į viešai paskelbtą klaidinančią informaciją, informuoja Konkurencijos tarybos vadovybę apie viešinamas problemas, įvertina rizikos, kenkiančios Konkurencijos tarybos įvaizdžiui, veiksnius ir teikia siūlymus, kaip juos sumažinti;

4.6. rengia metines Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitas Lietuvos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms bei institucijoms;

4.7. siekiant didinti konkurencijos kultūros sklaidą, organizuoja renginius, Konkurencijos tarybos veiklos viešinimo akcijas, susitikimus su verslo, akademinės, teisės praktikų bendruomenėmis ir kitais visuomenės atstovais Lietuvoje bei užsienyje, taip pat padeda kitiems padaliniams juos organizuoti;

4.8. bendradarbiaudamas su kitais Konkurencijos tarybos struktūriniais padaliniais inicijuoja ir vykdo vidinės komunikacijos projektus ir organizuoja kitus Konkurencijos tarybos darbuotojų motyvaciją stiprinančius renginius;

4.9. administruoja ir tvarko informaciją interaktyvioje ECN2 sistemoje „ECN cases“, susijusioje su Europos teisės konkurencijos taisyklių įgyvendinimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003, taip pat „Wiki“, ICN, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitose tarptautinėse informacinėse sistemose;

4.10. užtikrina Konkurencijos tarybai reikalingos medžiagos vertimą iš ar į anglų kalbą, redaguoja Konkurencijos tarybos darbuotojų anglų kalba parengtą medžiagą;

4.11. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

 

5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

6. Skyriaus veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Skyriaus vedėjo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.

10. Skyriaus vedėjas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

11. Skyriaus vedėjas:

11.1. atsako už tai, kad Skyrius tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.

11.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Skyriaus veiklą;

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

11.5. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.