Padalinio veikla

EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ekonominės analizės grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

 GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

3.2. teikti Konkurencijos tarybai ekonominės analizės metodais pagrįstus pasiūlymus dėl konkurencijos politikos formavimo ir vykdymo užtikrinimo, atlikti teisėkūros ir kitų iniciatyvų vertinimą ekonominės analizės aspektu;

3.3. padėti atlikti Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams ekonominę analizę, įgyvendinant konkurencijos taisykles ir kitas Konkurencijos tarybai pavestas funkcijas;

3.4. dalyvauti atliekant rinkų tyrimus;

3.5. rengti ekonomines išvadas dėl atliekamų ir atliktų tyrimų;

3.6. teikti išvadas ir (ar) pasiūlymus metodologiniais, ekonominiais ir konkurencijos politikos klausimais;

3.7. teikti ekonominio pobūdžio išvadas bylose, nagrinėjamose teismuose.

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultacijas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio konkurencijai prognozavimo klausimais;

4.2. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą ir Konkurencijos tarybos struktūrinius padalinius kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;

4.3. padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę;

4.4. galimai probleminių koncentracijų atveju ir pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį priėmus sprendimus toliau nagrinėti pranešimus apie koncentraciją dalyvauja nagrinėjant šias koncentracijas;

4.5. dalyvauja teikiant išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;

4.6. pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį dalyvauja atliekant tą tyrimą;

4.7. esant poreikiui, pagal Grupės kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių pažeidimų;

4.8. esant poreikiui, dalyvauja atliekant rinkų tyrimus;

4.9. jeigu pagal Grupės kompetenciją nedalyvavo atliekant tyrimą arba nagrinėjant koncentraciją, teikia išvadas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo ar koncentracijos; 

4.10. pagal poreikį atlieka norminių teisės aktų ir jų projektų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų priežiūra, ekspertizę ekonominiu aspektu;

4.11. atlieka Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą, apskaičiuojant tiesioginę finansinę naudą vartotojams bei kitus teigiamo veiklos poveikio rodiklius;

4.12. atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo, taip pat dėl pagrįstumo sunkią finansinę padėtį laikyti lengvinančia aplinkybe skiriant baudą;

4.13. užtikrina baudų skaičiuoklės tinkamą veikimą ir atitikimą baudų skaičiavimo metodikai;

4.14. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos ataskaitas, pranešimus ir kitą apibendrinančią medžiagą, susijusią su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, ekonominiais aspektais;

4.15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

4.16. dalyvauja formuojant konkurencijos politiką teikdama pasiūlymus ir vertindama planuojamus pokyčius ekonominės analizės aspektu;

4.17. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką, taip pat bendradarbiauja su akademine bendruomene;

4.18. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme;

4.19. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;

4.20. pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse institucijose;

4.21. prireikus pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;

4.22. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GRUPĖS  TEISĖS

 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas, administracijos nuostatai ir šie nuostatai.

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8. Grupės darbą organizuoja ir kontroliuoja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui. 

10. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

11. Grupės vadovas:

11.1. atsako už tai, kad Grupės tinkamai įgyvendintų administracijos nuostatuose bei šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą; 

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą, funkcijų įgyvendinimą;  

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, Konkurencijos tarybos ar pirmininko pavedimu atstovauja ir dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.