Padalinio veikla

KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Konkurencijos politikos grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

2.  Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

 GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

3.2. koordinuoti Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektų rengimą ir Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų inicijuotose teisėkūros procedūrose, susijusiose su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu; 

3.3. dalyvauti Europos Sąjungos institucijų, darbo grupių ir tarptautinių organizacijų veikloje su konkurencijos politika susijusiais klausimais;

3.4. koordinuoti Konkurencijos tarybos bendradarbiavimą su Europos Komisija, kitų valstybių konkurencijos institucijomis.

3.5. koordinuoti valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos sritį;

3.6. tvarkyti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

4.  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. teikia konsultacijas Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos administracijai konkurencijos politikos vykdymo krypčių klausimais;

4.2. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

4.3. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo;

4.4. rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

4.5. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje;

4.6. pagal kompetenciją dalyvauja Europos konkurencijos tinklo (ECN), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio konkurencijos tinklo (ICN), kitų tarptautinių organizacijų posėdžiuose, darbo grupėse ir kituose renginiuose;

4.7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijų paklausimus ir klausimynus;

4.8. koordinuoja pasiūlymų rengimą dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

4.9. koordinuoja Konkurencijos tarybos pagalbos teikimą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

4.10. koordinuoja prašymų teikimą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms dėl pagalbos Konkurencijos tarybai;

4.11. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą ES Dvynių programos projektuose, vystomojo bendradarbiavimo projektuose ir kituose projektuose su užsienio valstybių institucijomis;

4.12 koordinuoja Konkurencijos tarybos susitarimų su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis sudarymą;

4.13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių;

4.14. koordinuoja valstybės pagalbos klausimus tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos;

4.15. vertina, ar tinkamai užpildyti valstybės pagalbos teikėjų paruošti pranešimai, teikia konsultacijas dėl jų užpildymo ir dalyvauja perduodant pranešimus Europos Komisijai;

4.16. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;

4.17. tvarko Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą;

4.18. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;

4.19. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

4.20. atlieka norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

4.21. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS);

4.22. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Europos konkurencijos tinklo informacinėje sistemoje (ECN2);

4.23. koordinuoja su Konkurencijos tarybos vykdoma verslo priežiūra susijusius klausimus;

4.24. atlieka Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Konkurencijos taryboje;

4.25. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

4.26. esant reikalui pagal Grupės kompetenciją nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

4.27. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GRUPĖS TEISĖS

 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6.       Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

7.       Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8.       Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas Konkurencijos tarybos narys (-iai).

10.     Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

11.     Grupės vadovas:

11.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

11.6. priima sprendimus kitais pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais;

11.7. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

12.     Grupės vadovo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas administracijos darbuotojas.

13.     Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.     Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.