Padalinio veikla

TEISĖS GRUPĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.       Teisės grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

2.       Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

 GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

3.2. koordinuoti konkurencijos politikos vykdymą;

3.3. atlikti Konkurencijos taryboje rengiamų dokumentų ir atliekamų veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu, atitikties norminiams teisės aktams ir suformuotai teismų praktikai vertinimą;

3.4. atstovauti Konkurencijos tarybai ginčus nagrinėjančiose institucijose.

4.  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose, esant reikalui pasitelkdama kitus administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

4.2. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;

4.3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;

4.4 vertina Konkurencijos tarybos sprendimų ir veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu, atitiktį norminiams teisės aktams ir teismų praktikai;

4.5. teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą bei Konkurencijos tarybos administraciją teisės klausimais, susijusiais su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu;

4.6. esant reikalui teikia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;

4.7. kontroliuoja Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimą;

4.8. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

4.9. rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai  priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

4.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo;

4.11. koordinuoja valstybinės konkurencijos politikos vykdymą ir jos suderinamumą su Europos Sąjungos konkurencijos politika, šiais klausimais rengia ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

4.12. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje;

4.13. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

4.14. esant reikalui, nagrinėja su Konkurencijos tarybos kompetencijos sritimi susijusius norminių teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl jų;

4.15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

4.16. rengia teismų praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu, apžvalgas;

4.17. esant reikalui pagal Grupės kompetenciją nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

4.18. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

 GRUPĖS TEISĖS

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

 

IV SKYRIUS

 GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6.       Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

7.       Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8.       Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9.     Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

10.     Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

11.     Grupės vadovas:

11.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

11.6. priima sprendimus kitais pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais;

11.7. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

12.     Grupės vadovo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas administracijos darbuotojas.

13.     Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

 

V SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.     Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.