Padalinio veikla

DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ TYRIMO GRUPĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

                                             II SKYRIUS

GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

3.1. pagal kompetenciją dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos formavimo draudžiamų susitarimų tyrimų srityje ir koordinuoti šios konkurencijos politikos srities vykdymą;

3.3. kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų bei susijusių kitų teisės normų reikalavimų.

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. nagrinėja pareiškėjų ir vartotojų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, juos atlieka;

4.2. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

4.3. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas;

4.4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

4.5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;

 4.6. nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymų vertinimo;

4.7. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka rinkų tyrimus;

4.8. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;

4.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

4.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

4.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

4.12. pagal kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

4.13. pagal kompetenciją teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;

4.14. pagal kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

4.15. pagal kompetenciją Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir teikia joms metodinę pagalbą;

4.16.  atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GRUPĖS TEISĖS

 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Grupės vadovo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.

10. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

11. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

12. Grupės vadovas:

12.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

12.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

12.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

12.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

12.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

12.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.