Padalinio veikla

SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS NUOSTATAI

                     

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Susijungimų priežiūros grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

 GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

3.1. pagal kompetenciją dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos koncentracijų priežiūros srityje ir koordinuoti šios konkurencijos politikos srities vykdymą;

3.4. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, reikalavimų.

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies  6 punkte, ir Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją ir juos atlieka;

4.2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas;

4.3. nagrinėja asmenų pranešimus apie koncentraciją ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai priimti nutarimus dėl leidimo vykdyti koncentraciją, leidimo atlikti atskirus koncentracijos veiksmus, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo termino pratęsimo ir kitus nutarimus, kuriuos numato koncentracijos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai;

4.4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

4.5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;

4.6. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją, susijusią su koncentracijomis Europos ekonominėje erdvėje, ir esant pagrindui rengia nuomonę, paaiškinimus ar pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

4.7. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės įgyvendinimo ir šį reglamentą įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;

4.8. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

4.9. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

4.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

4.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų  įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

4.12. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;

4.13. pagal kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

4.14. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GRUPĖS TEISĖS

 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

 9. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

10.  Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

11. Grupės vadovas:

11.1. vadovauja Grupės darbui ir atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

11.2.  planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.