Padalinio veikla

NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS TYRIMO GRUPĖS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

 

II SKYRIUS

GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

 

3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo priežiūros politikos formavimo;

3.3. koordinuoti konkurencijos politikos vykdymą mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo priežiūros politikos srityje;

3.4. prižiūrėti, kaip laikomasi Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų reikalavimų.

4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

4.1. vykdo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų priežiūrą ir įgyvendinimą, nagrinėja asmenų prašymus ir skundus bei, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus bei juos atlieka;

4.2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas;

4.3. rengia tyrimų dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

4.4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;

4.5. vykdo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinimo stebėseną, apibendrina surinktus duomenis ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;

4.6. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;

4.7. pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

4.8. pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

4.9. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

4.10. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

4.11. pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų projektus, užsiima šviečiamąją veikla;

4.12. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

4.13. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

 

III SKYRIUS

GRUPĖS TEISĖS

 

5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais;

5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

 

IV SKYRIUS

 GRUPĖS VEIKLOS ORAGANIZAVIMAS

 

6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

9. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

10. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

11. Grupės vadovas:

11.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas

11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

14.     Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.