Pareigybės aprašymas

Funkcijos

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 2. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 3. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.
 4. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.
 5. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 6. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.
 7. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
 8. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.
 9. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
 10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
 11. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
 12. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
 14. Esant poreikiui grupės kompetencijos ribose dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7, 5 ir 4 straipsnių pažeidimų, rinkos tyrimus, nagrinėjant koncentracijas, padeda  atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme.
 15. Grupės vadovui pavedus atlieka Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą ir teikia išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo.
 16. Padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę ir, jeigu grupė nedalyvavo tyrimo atlikime, teikia išvadas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo.
 17. Grupės vadovui pavedus atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai.
 18. Grupės vadovui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija.
 19. Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką taip pat bendradarbiauja su akademine bendruomene bei pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse institucijose.
 20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

Specialieji reikalavimai


Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
studijų kryptis – ekonomika (arba);
arba:
išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
darbo patirtis – ekonomikos srityje;
darbo patirties trukmė – 2 metai. 


Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0
kalba – anglų;
kalbos mokėjimo lygis – B2.