Pareigybės aprašymas

FUNKCIJOS

 

1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

2. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

3. Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą.

4. Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.

5. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

6. Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

7. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus.

8. Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su politikos formavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

9. Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

10. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

11. Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

13. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

14. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

15. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

16. Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl politikos formavimo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

17. Koordinuoja su politikos formavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su politikos formavimu susijusią informaciją.

18. Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl politikos formavimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl politikos formavimo.

19. Rengia ir teikia pasiūlymus su politikos formavimu susijusiais klausimais.

20. Esant poreikiui, grupės kompetencijos ribose dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 7, 5 ir 4 straipsnių pažeidimų, rinkos tyrimus, nagrinėjant koncentracijas, padeda  atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme.

21. Atlieka Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą, apskaičiuojant tiesioginę finansinę naudą vartotojams bei kitus teigiamo veiklos poveikio rodiklius ir dalyvauja teikiant išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo.

22. Padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę ir, jeigu grupė nedalyvavo tyrimo atlikime, teikia išvadas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo.

23. Užtikrina baudų skaičiavimo skaičiuoklės tinkamą veikimą ir atitikimą baudų skaičiavimo metodikai ir atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo taip pat dėl pagrįstumo sunkią finansinę padėtį laikyti lengvinančia aplinkybe skiriant baudą.

24. Bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką taip pat bendradarbiauja su akademine bendruomene bei pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse institucijose.

25. Grupės vadovui pavedus atstovauja Konkurencijos tarybos interesams teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija.

26. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.2. studijų kryptis – ekonomika;

arba:

1.3. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

1.4. darbo patirtis – ekonomikos srityje;

1.5. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai.

2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

2.1. kalba – anglų;

2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

3. Atitikimas kitiems reikalavimams:

3.1. gebėti dirbti su kompiuterinėmis programomis.