Pareigybės aprašymas

 

FUNKCIJOS

 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja išvadų dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą arba prireikus rengia išvadas dėl teisės aktų projektų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo.

Koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo, koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą arba prireikus rengia sprendimus ir atsakymus.

Koordinuoja su administraciniu reglamentavimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su administraciniu reglamentavimususijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimo stebėseną arba prireikus stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų nuostatų, priemonių bei programų įgyvendinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo  rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo.

Rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais.

Valdo priskirtus žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą, investicijų projektus, rengia biudžeto išlaidų sąmatos projektus bei derina juos su  Finansų ministerija.

Tvarko Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projektų) išlaidų buhalterinę apskaitą, fiksuoja visas finansines – ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projektų vykdymu, teikia duomenis ir informaciją, rengiant su Projektu susijusius dokumentus, vykdo kitas, su projekto veiklomis susijusias funkcijas.

Dalyvauja nustatant užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą mokėjimo dydžius.

Vykdo Vyriausiojo buhalterio funkcijas, nurodytas Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1K-170 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

 studijų kryptis – ekonomika (arba);

 studijų kryptis – finansai (arba);

 studijų kryptis – apskaita (arba);

 vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

arba:

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 5 metai. 

 

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

 

kalbos mokėjimo lygis – B2.