Pareigybės aprašymas

 

 

 

FUNKCIJOS

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.

Atlieka einamąją finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja einamosios finansų kontrolės atlikimą.

Atlieka paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja paskesnės finansų kontrolės atlikimą.

Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.

Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.

Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.

Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.

Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais.

Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.

Apdoroja su turto priežiūra susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.

Koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą ir dalyvauja atliekant turto inventorizaciją.

Rengia ir apdoroja Konkurencijos tarybos konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio bei eliminavimo duomenis ir teikia juos VSAKIS, atlieka subjektų tarpusavio derinimo operacijas.

Tvarko Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų lėšomis finansuojamų projektų (toliau – Projektų) išlaidų buhalterinę apskaitą, fiksuoja visas finansines – ūkines ir kitas operacijas, susijusias su Projektų vykdymu, teikia duomenis ir informaciją, rengiant su Projektu susijusius dokumentus, vykdo kitas, su projekto veiklomis susijusias funkcijas.

Rengia (derina) Projektų lėšoms gauti numatytų mokėjimo prašymų finansinę dalį ir kitus finansinius dokumentus, teikia juos tvirtinimui.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

studijų kryptis – ekonomika (arba);

studijų kryptis – finansai (arba);

studijų kryptis – apskaita (arba);

arba:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

darbo patirtis – finansų valdymo srities patirtis;

darbo patirties trukmė – 2 metai. 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.