Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
pirmininko 2022 m. sausio 12 d. įsakymu Nr.1V-5
(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
pirmininko 2023 m. vasario 6  d. įsakymu Nr.1V-54
redakcija)


LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS TARYBOS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B, atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti funkcijas, susijusias su darbo užmokesčio, socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčio apskaičiavimu, operacijomis su atskaitingais asmenimis, atsargų apskaita ir kitomis mokestinėmis-finansinėmis operacijomis, numatytomis Lietuvos Respublikos finansinės  apskaitos ir kituose įstatymuose, tvarkyti finansinių dokumentų archyvą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos vyriausiajam patarėjui. 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštesnįjį finansinį ar jam prilyginamą išsilavinimą;
5.2. turėti darbo patirties finansų apskaitos tvarkymo srityje;
5.3. gebėti naudotis bei tvarkyti duomenis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau - FVAIS), Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimo sistema (toliau – VBAMS), Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema (toliau - VSAKIS), darbo užmokesčio apskaitos programa „Stekas-alga“ ir pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
5.4. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų finansinę apskaitą, iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų išlaidų planavimą, valstybės tarnybą bei darbo santykių reguliavimą, dokumentų tvarkymo bei dokumentų rengimo taisykles;
5.5. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant apskaitos dokumentus; 
5.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6.    Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. priima pateiktus apskaitos dokumentus ir įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje, tikrina, ar pateikti visi ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus, registruoja apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
6.2. apskaičiuoja darbo užmokestį bei kitas išmokas darbuotojams bei laiku perveda atlyginimus į darbuotojų asmenines sąskaitas banke, teikia darbuotojams darbo užmokesčio atsiskaitymo lapelius su visa, teisės aktų reikalavimais nustatyta informacija;
6.3. sudaro darbo užmokesčio priskaitymų-iškaitymų žiniaraštį, suvestinę pagal balansines sąskaitas, perkelia darbo užmokesčio apskaitos duomenis į FVAIS;
6.4. apskaičiuoja ir perveda mokesčius, socialinio, sveikatos draudimų įmokas ir kitus privalomus mokėjimus mokesčių administratoriams;
6.5. rengia Konkurencijos tarybos mokesčių, socialinio draudimo įmokų, sveikatos draudimo įmokų deklaracijas, kitas privalomų mokėjimų deklaracijas, pranešimus, pažymas ar kitus dokumentus ir teikia mokesčių, socialinio draudimo įmokų bei kitiems administratoriams;
6.6. rengia ataskaitą apie išlaidų darbo užmokesčiui plano vykdymą;
6.7.  skaičiuoja kaupiamąjį atostogų rezervą;
6.8. organizuoja darbo užmokesčio programos „Stekas-alga“ techninio pobūdžio pakeitimus, atsiradusius dėl techninių klaidų, pasikeitusių teisės aktų reikalavimų ir pan.
6.9. rengia mokėjimo paraiškas valstybės iždui;
6.10. vykdo banko mokėjimo nurodymus ir banko operacijas eurais ir užsienio valiuta banke (elektroninėje banko sistemoje);
6.11. rengia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai Valstybės biudžeto asignavimų poreikio skaičiavimus, naudojantis VBAM sistema;
6.12. rengia pažymas apie darbuotojų gautą darbo užmokestį, darbuotojams asmeniškai prašant;
6.13. vykdo operacijas su atskaitingais asmenimis vadovaudamasis teisės aktų nustatytais reikalavimais, tvarko jų analitinę apskaitą;
6.14. apskaito Konkurencijos tarybos atsargas, trumpalaikį turtą;
6.15. apskaito ir tvarko Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo projektų lėšas;
6.16. tvarko komandiruočių išlaidų apskaitą, kaupia, registruoja jų apimtį;
6.17. tikrina, ar gaunami apskaitos dokumentai atitinka nustatytus reikalavimus, ar juose užfiksuotos ūkinės – finansinės operacijos neprieštarauja teisės aktų reikalavimams.;
6.18. tvarko saugotinus apskaitos dokumentus; saugomų dokumentų bylas;
6.19. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą, investicijų projektus, teikia informaciją, išvadas ir skaičiavimus biudžeto, vystomojo bendradarbiavimo bei kitų išlaidų sąmatų projektų sudarymui;
6.20. rengia ir teikia informaciją apie darbuotojų darbo užmokestį Konkurencijos tarybos interneto svetainei;
6.21. rengia ir teikia tiesioginiam vadovui jo prašymu apskaitos informaciją, įskaitant ir valdymo (vidaus) apskaitą;
6.22. pagal kompetenciją vykdo ir kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, administracijos direktoriaus, vyriausiojo patarėjo pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.