Pareigybės aprašymas


FUNKCIJOS

 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais.

 Koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą arba prireikus organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą.

Koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją.

 Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

 Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.

13. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

14. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

 Koordinuoja informacijos su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su informacinėmis technologijomis susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą arba prireikus kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą.

 Koordinuoja informacinių sistemų, taikomosios programinės įrangos, sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos priežiūrą ir administravimą.

 Koordinuoja informacinių technologijų sutrikimų priežasčių nustatymą ir sutrikimų šalinimą.

 Koordinuoja informacinių technologijų vystymo planų, strategijų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia informacinių technologijų vystymo planus, strategijas ir kitus dokumentus.

Koordinuoja pagalbos apdorojant ir panaudojant duomenų bazėse ir informacinėse sistemose esančią informaciją teikimą.

Koordinuoja sisteminės programinės įrangos, duomenų perdavimo tinklų ir techninės įrangos diegimą ir parametrizavimą.

Koordinuoja su informacinėmis technologijomis susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja su informacinių technologijų sauga susijusių veiklų vykdymą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl informacinių technologijų kūrimo, diegimo, naudojimo.

Rengia ir teikia pasiūlymus su informacinėmis technologijomis susijusiais klausimais.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

Kontroliuoja, kaip Konkurencijos tarybos darbuotojai laikosi kompiuterių programų naudojimo reikalavimų.

 Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

Pagal kompetenciją dalyvauja ministerijų, Vyriausybės įstaigų, kitų institucijų organizuojamuose pasitarimuose ir seminaruose.

 Pagal kompetenciją rūpinasi Konkurencijos tarybos duomenų apsauga, jų rezervinių kopijų darymu, įgyvendinant būtinus informacijos saugos politikos tikslus ir reikalavimus.

Pagal kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų atliekamuose patikrinimuose.

 


SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

studijų kryptis – informatika (arba);

studijų kryptis – matematika (arba);

studijų kryptis – informacijos sistemos (arba);

 studijų kryptis – programų sistemos (arba);

arba:

 išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;

darbo patirties sritis – informacinių technologijų administravimo ar priežiūros patirtis;

 darbo patirtis srityje – 4 metai;

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

 kalba - anglų;

 kalbos mokėjimo lygis – B1.

Atitikimas kitiems reikalavimams:

išmanyti kibernetinio saugumo pagrindus.