Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 

2021 m. liepos 15 d.

įsakymu Nr. 1V-176

(Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 2023 m. sausio 25   d.

įsakymo Nr. 1V-19  redakcija)

 

 

KONKURENCIJOS TARYBOS SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Konkurencijos tarybos specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybė priskiriama kvalifikuotų darbuotojų grupei.

2. Pareigybės lygis – C, atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 3.

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti kasdienį Konkurencijos tarybos vidaus darbą bei padėti vadovybei ir kitiems Konkurencijos tarybos darbuotojams spręsti administracinio ir organizacinio pobūdžio klausimus.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį  išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;

5.2. turėti darbo vidaus administravimo srityje patirties;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 

5.4. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

5.5. mokėti naudotis biuro technika, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;

5.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 

5.7. puikiai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. padeda Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybos nariams ir administracijos direktoriui organizuoti jų darbą, planuoti ir sudaryti jų darbotvarkes, organizuoja jų rengiamus pasitarimus;

6.2. informuoja Konkurencijos tarybos pirmininką ir Konkurencijos tarybos narius apie darbo klausimais gautą informaciją, laukiančius priėmimo pas juos lankytojus;

6.3. primena Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybos nariams apie jų darbotvarkėje numatytus atlikti darbus, posėdžius, pasitarimus, susitikimus ir kitus renginius, kuriuose jie turi dalyvauti;

6.4. organizuoja darbuotojų, svečių ir lankytojų priėmimą pas Konkurencijos tarybos pirmininką ir Konkurencijos tarybos narius;

6.5. informuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus apie Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos narių ir administracijos direktoriaus rengiamus posėdžius, pasitarimus ir susitikimus;

6.6. Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos narių, administracijos direktoriaus nurodymu dalyvauja rengiant tarnybinius raštus, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;

6.7. pagal poreikį registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus ir kitokią informaciją, organizuoja operatyvų dokumentų dauginimą;

6.8. perduoda gautus ir užregistruotus dokumentus Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybos nariams ar kitiems Konkurencijos tarybos darbuotojams pagal kompetenciją;

6.9. tvarko Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos narių tarnybinių komandiruočių organizavimo reikalus: inicijuoja ir organizuoja kelionės bilietų, gyvenamojo ploto, renginio dalyvio bilietų užsakymą ir kt.; paruošia komandiruotei reikalingus dokumentus; pagal kompetenciją aktualią informaciją perduoda kitiems tarnybinių komandiruočių reikalus tvarkantiems struktūriniams padaliniams ir/ar darbuotojams;

6.10. seka informaciją apie vadovybės dalyvavimą Lietuvos Respublikos Seimo komitetų ir komisijų posėdžiuose, Vyriausybės posėdžiuose ir pasitarimuose, kitose valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų posėdžiuose;

6.11. peržiūri Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimų ir posėdžių medžiagą ir informaciją apie tai talpina Konkurencijos tarybos vidiniame tinkle;

6.12. padeda Konkurencijos tarybos darbuotojams spręsti administracinio ir organizacinio pobūdžio klausimus;

6.13. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.