Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;
3.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
4.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B1 lygiu;
6.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
7.    mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

1.    dalyvauja organizuojant Konkurencijos tarybos dokumentų apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;
2.    dalyvauja užtikrinant Konkurencijos tarybos rengiamų dokumentų įforminimą pagal teisės aktų reikalavimus;
3.    konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus Dokumentų valdymo sistemos klausimais;
4.    dalyvauja peržiūrint Konkurencijos tarybos gautą korespondenciją, atliekant pirminį jos tvarkymą – užregistruoja, skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį nustatyta tvarka;
5.    dalyvauja tvarkant siunčiamą Konkurencijos tarybos korespondenciją: registruoja, rūšiuoja ir išsiunčia adresatams;
6.    nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;
7.    Administracijos direktoriaus pavedimu nurodytuose struktūriniuose Konkurencijos tarybos padaliniuose:
7.1    tvarko struktūrinių padalinių bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui, užtikrina tinkamą dokumentacijos planų sudarymą;
7.2    rengia ir veda elektronines bylas;
7.3    rengia šabloninių dokumentų projektus;
7.4    teikia besikreipiantiems interesantams pirminę konsultaciją telefonu;
7.5    atsako į elektroninius paklausimus, kuriuose naudojamas atsakymo šabloną;
7.6    išsiunčia raštus, nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;
7.7    struktūrinio padalinio specialistui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia Konkurencijos tarybos dokumentų išrašus be konfidencialių duomenų;
7.8    rašo susitikimų protokolus, tvarko su struktūrinio padalinio funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus);
7.9    administruoja struktūrinio padalinio dokumentų pateikimą per Konkurencijos tarybos Dokumentų valdymo sistemą: įkelia raštus, atsakymus į paklausimus ar kitus kreipimusis; užtikrina jų pasirašymą; nesant patvirtinimo apie gautą dokumentą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas jį gavo, kitaip užtikrina tinkamą ir sklandų struktūriniame padalinyje rengtų bei struktūriniame padalinyje gautų dokumentų per Konkurencijos tarybos Dokumentų valdymo sistemą valdymą;
7.10    renka ir teikia statistinius duomenis apie struktūrinio padalinio veiklą įvairioms ataskaitoms, regioninių ar tarptautinių organizacijų paklausimams;
7.11    administruoja struktūrinio padalinio naudojamas informacines sistemas, reikalingas struktūrinio padalinio funkcijoms vykdyti; 
7.12    struktūrinio padalinio vadovui pavedus vykdo kitas su struktūrinio padalinio dokumentų valdymu susijusias užduotis;
8.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Administracijos direktoriaus, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.