Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 6 d.

įsakymu Nr. 1V-235

(Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 2023 m. sausio 25   d.

įsakymo Nr. 1V- 19      redakcija)

 

KONKURENCIJOS TARYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Konkurencijos tarybos vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A (A1), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 3.

3. Pareigybės paskirtis – rengti Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos tarybos) pirmininko įsakymų, vidaus norminių dokumentų, raštų ir kitų teisės aktų personalo klausimais projektus, organizuoti Konkurencijos tarybos  personalo kvalifikacijos kėlimą, vykdyti komandiruočių organizavimą bei dalyvauti  ES ir kitų šaltinių teikiamos finansinės pramos projektų administravime bei vykdyti funkcijas, susijusias su dokumentų valdymu, funkcijų vykdymui reikalingos informacijos rinkimu ir sisteminimu užtikrinti. 

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui. 

 

II SKYRIUS

 SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

5.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį vidaus administravimo srityje;

5.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo bei tarnybos santykius, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos kėlimo proceso organizavimą ir jo ypatumus, komandiruočių organizavimo tvarką, viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą bei kitais  teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, Europos Sąjungos ir (ar) dvišalio bendradarbiavimo programų lėšomis finansuojamų projektų rengimą ir administravimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.5. gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

5.6. sugebėti planuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą;

5.7. mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;

5.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal savo kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

6.2. organizuoja atostogų suteikimą personalui, koordinuoja bei vykdo darbo ir poilsio laiko apskaitą; 

6.3. pagal kompetenciją Konkurencijos tarybos pirmininko pasirašytus teisės aktus ir kitus dokumentus užregistruoja, pasirašytinai supažindina su jais darbuotojus, originalus ir kopijas įsega į atitinkamas bylas;

6.4. rengia pažymas ir kitus dokumentus, kurių reikia Konkurencijos tarybos darbuotojų asmeniniams ir socialiniams reikalams spręsti; 

6.5. rengia mokymų ir kvalifikacijos kėlimo planų projektus;

6.6. dalyvauja rengiant mokymo grafikus, informuoja asmenis apie mokymus, sudaro dalyvių grupes, vykdo mokymų pažymėjimų apskaitą;

6.7. kaupia, analizuoja, sistemina informaciją apie valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimo poreikius, juos apibendrina;

6.8. kaupia, analizuoja, sistemina informaciją apie užsienio valstybių patirtį valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo srityse;

6.9. pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos institucijomis,  atsakingomis už mokymų organizavimą ir vykdymą, Lietuvos ir užsienio valstybių institucijomis, universitetais mokymų ir kvalifikacijos rengimo srityse;

6.10. pagal kompetenciją organizuoja Konkurencijos tarybos vidinius mokymus;

6.11. tvarko bei archyvuoja mokymų medžiagą, skelbia ją nustatyta tvarka Konkurencijos tarybos intraneto svetainėje;

6.12. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas, renka ir teikia statistinius duomenis įvairioms ataskaitoms;

6.13. inicijuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus, susijusius su mokymų, komandiruočių organizavimu, taip pat prireikus ir kitų prekių, paslaugų, reikalingų uždaviniams įgyvendinti;

6.14. organizuoja Konkurencijos tarybos pareigūnų, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tarnybines komandiruotes, taip pat dokumentų, reikalingų tarnybinėms komandiruotėm, tvarkymą; 

6.15. organizuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymų ir šiais įsakymais keičiamų įsakymų aktualių redakcijų paskelbimą Konkurencijos tarybos interneto ir intraneto svetainėse; 

6.16. pagal kompetenciją padeda organizuoti ir užtikrinti ES ir kitų šaltinių teikiamos finansinės paramos projektų, kurie įgyvendinami Konkurencijos taryboje, teikimą bei įgyvendinimą, renka bei sistemina medžiagą, susijusią su Projektų veiklų įgyvendinimu;

6.17. renka ir sistemina Projektų dalyvių išlaidų, patirtų Projektų veiklų įgyvendinimo metu, pagrindimo dokumentus;

6.18. komplektuoja, tvarko ir apskaito Konkurencijos tarybos bibliotekos spaudinius;

6.19. tvarko dokumentaciją apie apdraustųjų socialiniu draudimu darbo santykių pasikeitimą, pildo ir teikia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai;

6.20. pagal kompetenciją tvarko Valstybės tarnautojų registro duomenis bei suveda duomenis į kompiuterinę programą „Stekas-alga“;

6.21. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.