Pareigybės aprašymas

1.    turėti specialųjį vidurinį (inžinerinį) išsilavinimą;
2.    išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą; 
3.    sugebėti greitai analizuoti ir spręsti susidariusias problemas; 
4.    sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
5.    būti organizuotam, pareigingam, gebėti bendrauti;
6.    gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 
7.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

1.    prižiūri, kad Konkurencijos taryboje būtų tinkamai eksploatuojamas nekilnojamasis turtas, kitos materialinės vertybės, baldai, biuro technika, rūpinasi jų apsauga, dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, tam kad būtų užtikrintas Konkurencijos tarybai priklausančio turto racionalus panaudojimas ir tinkama eksploatacija;
2.    užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir vykdo Konkurencijos tarybos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas;
3.    vykdo Konkurencijos tarybos valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl jo naudojimo;
4.    organizuoja ir vykdo Konkurencijos tarybos teisėtai valdomo, naudojamo ir disponuojamo nekilnojamojo ir kito ilgalaikio turto priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl institucijos teisėtai valdomo turto pripažinimo nereikalingu ir /ar netinkamu naudoti, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo aukcionus, nurašyto turto likvidavimą, nereikalingo turto perdavimą;
5.    organizuoja ir vykdo institucijos valdomo, naudojamo ir disponuojamo nekilnojamojo turto  inventorizaciją ir teisinę registraciją;
6.    pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo Konkurencijos tarybos materialinių vertybių apskaitos tvarkymą ir prireikus dalyvauja jų inventorizacijoje;
7.    dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos kalendorinių metų Viešųjų pirkimų planą;
8.    pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina informaciją apie Konkurencijos tarybai reikalingą turtą, kitus materialinius išteklius ir paslaugas, teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo;
9.    pagal kompetenciją rengia ir derina pirkimo objektų technines specifikacijas bei projektus;
10.    pagal kompetenciją planuoja ir organizuoja mažos vertės pirkimus, dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos darbe bei atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas;
11.    rengia viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Konkurencijos tarybos patikėjimo teise valdomo ir naudojamo teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto nereikalingu  arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo;
12.    kontroliuoja materialiojo turto naudojimą, atsako už jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą, esant reikalui vykdo įrangos, inventoriaus bei kitų daiktų pakrovimo/iškrovimo darbus;
13.    stebi Konkurencijos tarybos pastato eksploatavimo pokyčius, apie pastebėtus defektus nedelsiant informuoja tiesioginį vadovą, teikia pasiūlymus dėl jų pašalinimo; 
14.    organizuoja ir vykdo tinkamą Konkurencijos tarybos pastato inžinierinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo sistemų ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją;
15.    rūpinasi Konkurencijos tarybos pastato, patalpų bei teritorijos tinkama būkle, švara ir  tvarka, užtikrina tinkamą pastato, patalpų bei teritorijos valymą;
16.    pagal galimybes bei kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus ar gedimus informuoti tiesioginį vadovą, pirmininką, teikia siūlymus dėl jų pašalinimo;
17.    vykdo santechnikos įrenginių priežiūrą, sistemingai tikrina vandentiekio ir kanalizacijos sistemų darbą, savo jėgomis atlieka vandentiekio ir kanalizacijos sistemų smulkų remontą (tvarkyti vandens maišytuvus, užsikimšusias kriaukles, šalina  vandens nutekėjimus iš vandentiekio, kanalizacijos, kranų, maišytuvų ir kitų prietaisų);
18.    savo jėgomis atlieka  smulkius remonto darbus, reikalingus tinkamam pastato funkcionavimui užtikrinti (tvarkyti durų spynas ir pan.);
19.    pagal kompetenciją vykdo Konkurencijos tarybos sudarytų sutarčių dėl paslaugų bei darbų atlikimo veiklos kontrolę, atsako už suteiktų paslaugų priėmimą ir kokybę,
20.    organizuoja įstaigos patalpų ir teritorijų valymą bei šiukšlių išvežimą;
21.    organizuoja įstaigos patalpų paruošimą sezoninei eksploatacijai;
22.    organizuoja tinkamą Konkurencijos tarybos inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo sistemų, apsaugos sistemos ir kitokių techninių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją;
23.    organizuoja įstaigos patalpų einamąjį remontą; 
24.    kiekvieną mėnesį nustatytais terminais ir tvarka tvarko šiluminės energijos, elektros energijos, vandens sunaudojimo apskaitą ir pateikia  apskaitos duomenis paslaugas teikiančioms bendrovėms; 
25.    užtikrina kad bendro naudojimo patalpose būtų būtiniausios sanitarinės – higieninės priemonės tam, kad darbuotojams būtų užtikrintos tinkamos darbo ir higienos sąlygos;
26.    užtikrina teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos valstybės vėliavos, užsienio valstybių, Europos Sąjungos ir kitų vėliavų iškėlimą; 
27.    užtikrina materialinių vertybių apsaugą, veda materialinių vertybių apskaitą, kontroliuoja, kad gaunamos prekės ir materialinės vertybės atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus;
28.    sudaro tinkamas darbo sąlygas darbuotojams, aprūpinant jų darbo vietas būtinu inventoriumi, kitomis priemonėmis;
29.    organizuoja ir pagal kompetenciją  įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, organizuoja sveikatos tikrinimus, aprūpina priešgaisrinės ir darbo saugos, pirmosios medicininės pagalbos priemonėmis, 
30.    pagal kompetenciją organizuoja ir įgyvendina Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, instruktavimą priešgaisrinės saugos klausimais;
31.    rūpinasi Konkurencijos taryboje rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, renginių ūkiniu aptarnavimu tam, kad būtų užtikrintas tinkamas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas;
32.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.