Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pirmininko 2017 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1V-25

(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos

pirmininko 2023 m. vasario 28  d. įsakymu Nr.1V-105

redakcija)

 

KONKURENCIJOS TARYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – B, atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 3.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Konkurencijos tarybos darbuotojams tinkamas darbo sąlygas, aprūpinti juos reikalingomis darbo priemonėmis, rūpintis Konkurencijos tarybos nuomojamų patalpų ir teritorijos, materialiojo turto, įrenginių ūkine priežiūra bei energetinių sistemų eksploatacija, užtikrinti racionalų Konkurencijos tarybos turto valdymą, naudojimą ir disponavimą.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti specialųjį vidurinį (inžinerinį) išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tarnybinę veiklą;

4.3. sugebėti greitai analizuoti ir spręsti susidariusias problemas;

4.4. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.5. būti organizuotam, pareigingam, gebėti bendrauti;

4.6. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų apskaitos ir tvarkymo taisykles, mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

5.1. prižiūri, kad Konkurencijos taryboje būtų tinkamai eksploatuojamas nuomojamas nekilnojamasis turtas, kitos materialinės vertybės, baldai, biuro technika, rūpinasi jų apsauga, dalyvauja inventorizacijose, patikrinimuose, tam kad būtų užtikrintas Konkurencijos tarybos ir nuomojamo turto racionalus panaudojimas ir tinkama eksploatacija;

5.2. užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir vykdo Konkurencijos tarybos darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, organizuoja ir koordinuoja Konkurencijos tarybos darbuotojų gaisrinės saugos užtikrinimą

5.3. vykdo Konkurencijos tarybos valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl jo naudojimo;

5.4. organizuoja ir vykdo Konkurencijos tarybos teisėtai nuomos pagrindais valdomo, naudojamo ir disponuojamo nekilnojamojo ir kito ilgalaikio turto priežiūrą, teikia pasiūlymus dėl institucijos teisėtai valdomo turto pripažinimo nereikalingu ir /ar netinkamu naudoti, teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo aukcionus, nurašyto turto likvidavimą, nereikalingo turto perdavimą;

5.5. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo Konkurencijos tarybos materialinių vertybių apskaitos tvarkymą ir prireikus dalyvauja jų inventorizacijoje;

5.6. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos kalendorinių metų Viešųjų pirkimų planą;

5.7. pagal kompetenciją analizuoja ir apibendrina informaciją apie Konkurencijos tarybai reikalingą turtą, kitus materialinius išteklius ir paslaugas, teikia pasiūlymus dėl jų įsigijimo;

5.8. pagal kompetenciją rengia ir derina pirkimo objektų technines specifikacijas bei projektus;

5.9. pagal kompetenciją planuoja ir organizuoja mažos vertės pirkimus, dalyvauja Viešojo pirkimo komisijos darbe bei atlieka pirkimo organizatoriaus funkcijas;

5.10. rengia viešuosius prekių aukcionus dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio Konkurencijos tarybos patikėjimo teise valdomo ir naudojamo teisės aktų nustatyta tvarka pripažinto nereikalingu  arba netinkamu (negalimu) naudoti turto pardavimo;

5.11. kontroliuoja materialiojo turto naudojimą, atsako už jam patikėtų materialinių vertybių apskaitą ir apsaugą, esant reikalui vykdo įrangos, inventoriaus bei kitų daiktų pakrovimo/iškrovimo darbus;

5.12. pagal kompetenciją stebi Konkurencijos tarybos nuomojamo pastato eksploatavimo pokyčius, apie pastebėtus defektus nedelsiant informuoja VĮ Turto bankas turto techninės priežiūros inžinierių ir savo tiesioginį vadovą, teikia pasiūlymus dėl jų pašalinimo;

5.13. pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo tinkamą Konkurencijos tarybos nuomojamo pastato inžinierinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo sistemų ir kitokių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją;

5.14. rūpinasi Konkurencijos tarybos nuomojamo pastato, patalpų bei teritorijos tinkama būkle, švara ir  tvarka;

5.15. pagal galimybes bei kompetenciją imasi priemonių šalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie pastebėtus trūkumus, nesklandumus ar gedimus informuoti tiesioginį vadovą, pirmininką, teikia siūlymus dėl jų pašalinimo;

5.16. vykdo santechnikos įrenginių priežiūrą, sistemingai tikrina vandentiekio ir kanalizacijos sistemų darbą, savo jėgomis atlieka vandentiekio ir kanalizacijos sistemų smulkų remontą (tvarkyti vandens maišytuvus, užsikimšusias kriaukles, šalina  vandens nutekėjimus iš vandentiekio, kanalizacijos, kranų, maišytuvų ir kitų prietaisų);

5.17. savo jėgomis atlieka  smulkius remonto darbus, reikalingus tinkamam nuomojamo pastato funkcionavimui užtikrinti (tvarkyti durų spynas ir pan.);

5.18. pagal kompetenciją vykdo Konkurencijos tarybos sudarytų sutarčių dėl paslaugų bei darbų atlikimo veiklos kontrolę, atsako už suteiktų paslaugų priėmimą ir kokybę,

5.19. pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) prižiūri įstaigos nuomojamų patalpų paruošimą sezoninei eksploatacijai;

5.20. pagal kompetenciją organizuoja tinkamą Konkurencijos tarybos nuomojamų patalpų inžinerinės, komunikacinės, santechninės, kondicionavimo, šildymo ir vėdinimo sistemų, apsaugos sistemos ir kitokių techninių sistemų techninę priežiūrą ir tinkamą jų eksploataciją;

5.21. pagal kompetenciją organizuoja ir (ar) prižiūri įstaigos nuomojamų patalpų einamąjį remontą;

5.22. kiekvieną mėnesį nustatytais terminais ir tvarka tvarko šiluminės energijos, elektros energijos, vandens sunaudojimo apskaitą ir pateikia  apskaitos duomenis paslaugas teikiančiai įmonei;

5.23. pagal kompetenciją užtikrina kad bendro naudojimo patalpose būtų būtiniausios sanitarinės – higieninės priemonės tam, kad darbuotojams būtų užtikrintos tinkamos darbo ir higienos sąlygos;

5.24. užtikrina materialinių vertybių apsaugą, veda materialinių vertybių apskaitą, kontroliuoja, kad gaunamos prekės ir materialinės vertybės atitiktų techninių sąlygų, standartų reikalavimus;

5.25. sudaro tinkamas darbo sąlygas darbuotojams, aprūpinant jų darbo vietas būtinu inventoriumi, kitomis priemonėmis;

5.26. organizuoja ir pagal kompetenciją  įgyvendina darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, organizuoja sveikatos tikrinimus, priešgaisrinius mokymus ir aprūpina darbo saugos, pirmosios medicininės pagalbos priemonėmis;

5.27. pagal kompetenciją organizuoja ir įgyvendina Konkurencijos tarybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos Instruktažus ;

5.28. rūpinasi Konkurencijos taryboje rengiamų konferencijų, seminarų, pasitarimų, renginių ūkiniu aptarnavimu tam, kad būtų užtikrintas tinkamas funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas;

5.29. pateikia pranešimus VĮ Turto banko klientų savitarnos sistemoje apie Konkurencijos tarybos pastatuose įvykusias avarijas, teikiamų paslaugų kokybę, inžinerinių sistemų gedimus, skundus ir kt.

5.30. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

Susipažinau

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)