Pareigybės aprašymas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 

2020 m. gegužės 19  d. 

įsakymu Nr. 1V-118

(Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 

2023 m. sausio 25 d. įsakymo Nr.1V-19

redakcija)

 

EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS 

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Ekonominės analizės grupės (toliau – Grupė) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 3.

3. Pareigybės paskirtis – teikti Konkurencijos tarybai bei Konkurencijos tarybos administracijos struktūriniams padaliniams metodinę ir praktinę pagalbą ekonominiais klausimais Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo taikymo srityje.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui. 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ekonomikos krypties išsilavinimą;

5.2. gerai žinoti ir sugebėti taikyti praktikoje Konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtas veiklos sritis, nuostatas;

5.3. gerai žinoti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (toliau – Reglamentas Nr. 1/2003), 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės (EB Susijungimų reglamentas) (toliau – Reglamentas Nr. 139/2004) nuostatas ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatas konkurencijos srityje;

5.4. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti kitas Konkurencijos tarybos veiklą ir kompetencijos sritis reglamentuojančias teisės normas;

5.5. būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrėje aplinkoje;

5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

5.7. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, atlikti pavedimus;

5.8. sugebėti sklandžiai, logiškai ir motyvuotai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

5.10. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir remiantis ja rengti išvadas.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. dalyvauja atliekant Grupės kompetencijai priskirtų klausimų ekonominę analizę ir rengiant išvadas bei pasiūlymus dėl jų;

6.2. ekonominiu aspektu padeda konsultuoti, dalyvauja darbo grupėse su Grupės funkcijomis susijusiais klausimais ir kitaip padeda Konkurencijos tarybos darbuotojams;

6.3. Grupės vadovui pavedus padeda teikti išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl rinkos apibrėžimų ir poveikio konkurencijai vertinimo;

6.4. Grupės vadovui pavedus atlieka duomenų sisteminimą, analizę ir rengia išvadas;

6.5. Grupės vadovui pavedus pagal savo kompetenciją dalyvauja atstovaujant Grupę Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

6.6. padeda rengti Grupės metinę veiklos ataskaitą;

6.7. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.