Pareigybės aprašymas

 

FUNKCIJOS

 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais. Analizuoja ir vertina tiekėjų pateiktus viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja tiekėjų pateiktų viešųjų pirkimų dokumentų analizę ir vertinimą.

Apdoroja su viešaisiais pirkimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su viešaisiais pirkimais susijusios informacijos apdorojimą.

Dalyvauja viešųjų pirkimų komisijų veikloje. Planuoja viešuosius pirkimus arba prireikus koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą, rengia su jų planavimu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su jų planavimu susijusių dokumentų rengimą.

Rengia ir teikia informaciją su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su viešaisiais pirkimais susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su viešaisiais pirkimais susijusiais klausimais.

Rengia konkrečių viešųjų pirkimų dokumentus arba prireikus koordinuoja konkrečių viešųjų pirkimų dokumentų rengimą.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo rengimą.

Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.

Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.

Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.

Renka ir sistemina Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių finansuojančių institucijų lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimo išlaidų pagrindimo dokumentus, teikia duomenis ir informaciją, rengiant su Projektu susijusius dokumentus, vykdo kitas, su projekto veiklomis susijusias funkcijas.

Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginio veiklos plano projektą.

Pagal kompetenciją rengia ir įgyvendina ES lėšomis finansuojamus bei valstybės investicijų projektus.

Atliekant mažos vertės pirkimus, rengia galutinius (preliminariųjų) viešųjų pirkimų sutarčių projektus pagal viešųjų pirkimų dokumentuose pateiktus projektus arba pagrindines sutarčių sąlygas, koordinuoja kitų viešųjų pirkimų sutarčių rengimą ir/ar dalyvauja jas rengiant.

Vykdo viešųjų pirkimų iniciavimo, viešųjų pirkimų sutarčių galiojimo pabaigos terminų kontrolę.

Pagal kompetenciją bendradarbiauja dėl sutarčių vykdymo ir duomenų saugos  užtikrinimo su Konkurencijos tarybos duomenų apsaugos pareigūnu, siunčia su juo suderintus klausimynus sutarčių vykdytojams.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

darbo patirtis – viešųjų pirkimų organizavimo patirtis;

darbo patirties trukmė – 1 metai. 

 

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.