Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 

2021 m. gruodžio 15  d.

įsakymu Nr. 1V-317

 

KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.Konkurencijos politikos grupės (toliau – Grupė) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2.Pareigybės lygis – A (A1), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 4. 

3.Pareigybės paskirtis – padėti įgyvendinti Grupės uždavinius dalyvaujant Europos Sąjungos institucijų, darbo grupių ir tarptautinių organizacijų veikloje su konkurencijos politika susijusiais klausimais, koordinuojant Konkurencijos tarybos bendradarbiavimą su Europos Komisija, kitų valstybių konkurencijos institucijomis, konsultuojant Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją Grupės kompetencijai priskirtais klausimais. 

4.Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Konkurencijos politikos grupės vadovui. 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) arba vienpakopį teisės krypties išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų teisinio darbo patirtį;

5.3. mokėti anglų arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

5.4. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymą, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnius, Europos Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, šių teisės normų įgyvendinimą ir taikymą reglamentuojančius teisės aktus;

5.5. būti susipažinusiam ir gebėti taikyti kitas Konkurencijos tarybos veiklą ir kompetencijos sritis reglamentuojančias teisės normas;

5.6. būti susipažinusiam su pagrindinėmis Europos Sąjungos (toliau – ES) steigimo sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis ES įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, Lietuvos Respublikos pozicijų ES institucijose nagrinėjamais klausimais rengimo, derinimo, pristatymo ir ES teisės perkėlimo į nacionalinę teisę ir jos įgyvendinimo principais;

5.7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, atlikti faktinės situacijos, teisės aktų ir jų projektų teisinę analizę;

5.8. gebėti sklandžiai ir motyvuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, rengiant ir teikiant išvadas, analitinę ar kitokią informaciją;

5.9. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir bendrą darbą, atlikti pavedimus;

5.10. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;

5.11. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6.Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. konsultuoja Konkurencijos tarybą, Konkurencijos tarybos administraciją Grupės kompetencijai priskirtais klausimais;

6.2. dalyvauja Europos konkurencijos tinklo (ECN), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio konkurencijos tinklo (ICN), kitų tarptautinių organizacijų posėdžiuose, darbo grupėse ir kituose renginiuose;

6.3. teikia pagalbą rengiant atsakymus į ES institucijų, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijų paklausimus ir klausimynus;

6.4. dalyvauja koordinuojant pasiūlymų rengimą dėl Lietuvos Respublikos pozicijos ES institucijose nagrinėjamais klausimais;

6.5. prisideda koordinuojant Konkurencijos tarybos pagalbos teikimą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

6.6. teikia pagalbą koordinuojant prašymų teikimą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms dėl pagalbos Konkurencijos tarybai;

6.7. teikia pagalbą koordinuojant Konkurencijos tarybos dalyvavimą ES Dvynių programos projektuose, vystomojo bendradarbiavimo projektuose ir kituose projektuose su užsienio valstybių institucijomis;

6.8. teikia pagalbą koordinuojant Konkurencijos tarybos susitarimų su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis sudarymą;

6.9.Grupės vadovo pavedimu pagal Grupės kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai, bendradarbiauja su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose, įskaitant dalyvavimą Europos Komisijos Konkurencijos generalinio direktorato organizuojamose darbo grupėse, Europos Komisijos Patariamojo komiteto konkurenciją ribojančių veiksmų, dominuojančios padėties ir susijungimų klausimais posėdžiuose;

6.10.Grupės vadovo pavedimu dalyvauja Konkurencijos tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, darbo grupėse;

6.11.prireikus atlieka archyvinių bylų tvarkymą ir inventorizaciją;

6.12. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Grupės vadovo, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

 

 

Susipažinau

 

(Parašas)

 

(Vardas ir pavardė)

 

(Data)