Pareigybės aprašymas

 

FUNKCIJOS

 

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su susijusiais sudėtingais klausimais.

Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su tarptautiniais ryšiais susijusiais klausimais.

Koordinuoja atstovavimą įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis arba prireikus atstovauja įstaigai santykiuose su kitų užsienio valstybių institucijomis bei organizacijomis.

Stebi ir analizuoja prekių rinkas, koordinuoja ir dalyvauja atliekant sudėtingus rinkų tyrimus; koordinuoja arba prireikus rengia pasiūlymus dėl įpareigojimų viešojo administravimo subjektams vykdymo nagrinėjant Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimus.

Atlieka Konkurencijos taryboje vykdomų sudėtingų tyrimų taikant Konkurencijos įstatymą bei Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ar 102 straipsnius išvadų analizę ir teikia pasiūlymus dėl jų teisėtumo ir pagrįstumo bei atitikties Konkurencijos tarybos veiklos prioritetams.

Atlieka kitų Konkurencijos taryboje nagrinėjamų sudėtingo pobūdžio klausimų, susijusių su Konkurencijos tarybos veikla, analizę, teikia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų sprendimo būdų; nagrinėja sudėtingo pobūdžio norminius teisės aktus ir jų projektus, rengia išvadas, pasiūlymus ar pastabas dėl jų, prireikus rengia teisės aktų projektus.

Koordinuoja su Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimų veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su Konkurencijos tarybos atliekamų pažeidimų tyrimų veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

Pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupėse ar Konkurencijos tarybos vykdomuose projektuose, prireikus jiems vadovauja, dalyvauja ir (ar) atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikos, ES, tarptautinių organizacijų ir institucijų veikloje.

Pagal kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos tarptautiniuose projektuose rengiant pasiūlymus, juos atstovaujant, įgyvendinant bei koordinuojant įgyvendinimo eigą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

studijų kryptis – teisė;

 

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.