Pareigybės aprašymas

 

FUNKCIJOS

 

Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.

Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.

Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.

Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

Vadovauja padalinio darbui, kad būtų užtikrintas padaliniui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimas vykdant Konkurencijos įstatymo 4 ir 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų kontrolę.

Pagal padalinio kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijų darbo organų susitikimuose.

Pagal padalinio kompetenciją užtikrina informacijos teikimą, kitų procedūrinių veiksmų atlikimą bei bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.

Įgalioto asmens sprendimu atlieka tyrimo veiksmus kitų Konkurencijos tarybos administracijos padalinių ir padaliniams nepriskirtų pareigūnų inicijuotuose tyrimuose, pagal poreikį dalyvauja vykdant koncentracijų priežiūrą.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:0

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

studijų kryptis – teisė;

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

arba:

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

vadovaujamo darbo patirties trukmė – 1 metai;

darbo patirtis – turėti teisinio darbo stažą;

darbo patirties trukmė – 4 metai. 

 

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.