Pareigybės aprašymas

1.    turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį ryšių su visuomene bei vidinės komunikacijos srityse;
3.    sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; turėti vertimo iš/į užsienio kalbą (-as), straipsnių ir pranešimų spaudai rašymo, naujienlaiškių rengimo bei renginių organizavimo patirties;
4.    mokėti perteikti informaciją grafinio dizaino elementais, turėti prezentacijų ruošimo bei grafinio jų apipavidalinimo patirties;
5.    mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo B2 lygiu, nustatytu Europos Parlamento ir Tarybos 2004 m. gruodžio 15 d. sprendimu Nr. 2241/2004/EB dėl bendros Bendrijos sistemos siekiant užtikrinti kvalifikacijų ir gebėjimų skaidrumą;
6.    turėti informacijos sklaidos per socialinius tinklus ir interneto svetainės administravimo, komunikacijos ir reputacijos kūrimo/valdymo patirties;
7.    mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis ir bent viena vizualinio turinio kūrimo programa;
8.    gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant dokumentus;
9.    gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai atlikti pavedimus, taikant naujausių informacinių technologijų ir komunikacijos žinias.

1.    rengia pranešimus spaudai, Konkurencijos tarybos naujienlaiškius, žiniasklaidos apžvalgas, prezentacijas, koordinuoja informacijos teikimą žiniasklaidai;
2.    kartu su kitais skyriaus darbuotojais skelbia informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą socialiniuose tinkluose, institucijos interneto svetainėje;
3.    apipavidalina skyriaus ir kitų Konkurencijos tarybos darbuotojų parengtą ir viešai platinamą informaciją;
4.    verčia į anglų kalbą Konkurencijos tarybos pranešimus spaudai ir kitą informaciją;
5.    renka informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą iš kitų institucijos struktūrinių padalinių, ją apibendrina ir pateikia žiniasklaidos ir kitų visuomenės grupių atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie turi teisę ją gauti;
6.    kartu su kitais skyriaus darbuotojais rengia Konkurencijos tarybos metines ataskaitas, taip pat kitas ataskaitas tarptautinėms bei kitoms užsienio šalių institucijoms;
7.    organizuoja institucijos renginius: konferencijas, seminarus, spaudos konferencijas, apskrituosius stalus, vidinės komunikacijos renginius, institucijos veiklos pristatymus;
8.    skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
9.    vykdo kitus, su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus.