Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 

2018 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr.1V-259

(Lietuvos Respublikos 

konkurencijos tarybos pirmininko 

2023 m. vasario 8  d. 

įsakymo Nr.1V- 58    redakcija)

KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Komunikacijos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 3. 

3. Pareigybės paskirtis – nuosekliai ir objektyviai informuoti Lietuvos ir užsienio šalių visuomenę, institucijas ir organizacijas apie Konkurencijos tarybos vykdomą veiklą, taikant vidinės ir išorinės komunikacijos priemones, plėtoti ryšius su užsienio atitinkamomis institucijomis ir organizacijomis.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui. 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą; 

5.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį ryšių su visuomene bei vidinės komunikacijos srityse;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 

5.4. mokėti perteikti informaciją grafinio dizaino elementais, turėti prezentacijų ruošimo bei grafinio jų apipavidalinimo patirties;

5.5. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei įgudusio vartotojo C1 lygiu;

5.6. turėti informacijos sklaidos per socialinius tinklus ir interneto svetainės administravimo, komunikacijos ir reputacijos kūrimo/valdymo patirties;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis ir bent viena vizualinio turinio kūrimo programa;

5.8. gebėti rinkti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir panaudoti turimas profesines žinias, rengiant ir redaguojant dokumentus;

5.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, savarankiškai atlikti pavedimus, taikant naujausių informacinių technologijų ir komunikacijos žinias.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. rengia pranešimus spaudai, Konkurencijos tarybos žiniasklaidos apžvalgas, prezentacijas, koordinuoja informacijos teikimą žiniasklaidai;

6.2.  skelbia informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą socialiniuose tinkluose, institucijos interneto svetainėje;

6.3. apipavidalina skyriaus ir kitų Konkurencijos tarybos darbuotojų parengtą ir viešai platinamą informaciją;

6.4. verčia į anglų kalbą Konkurencijos tarybos pranešimus spaudai ir kitą informaciją;

6.5. renka informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą iš kitų institucijos struktūrinių padalinių, ją apibendrina ir pateikia žiniasklaidos ir kitų visuomenės grupių atstovams, kitiems suinteresuotiems asmenims, kurie turi teisę ją gauti;

6.6. rengia Konkurencijos tarybos metines ataskaitas, taip pat kitas ataskaitas tarptautinėms bei kitoms užsienio šalių institucijoms;

6.7. koordinuoja institucijos dalyvavimą tarptautiniuose projektuose: teikia projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo idėjas, rengia projektų paraiškas, kartu su kitais institucijos darbuotojais dalyvauja įgyvendinant projektus, rengia projektų ataskaitas;

6.8. organizuoja institucijos renginius: konferencijas, seminarus, spaudos konferencijas, apskrituosius stalus, vidinės komunikacijos renginius, institucijos veiklos pristatymus;

6.9.  skyriaus vedėjui pavedus atstovauja skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

6.10. vykdo kitus, su Konkurencijos tarybos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio, skyriaus vedėjo, Konkurencijos tarybos ir Konkurencijos tarybos pirmininko pavedimus.