Pareigybės aprašymas

1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu, arba jam prilygintą išsilavinimą;
2.    puikiai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; 
3.    turėti darbo dokumentų valdymo srityje patirties;
4.    gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 
5.    mokėti dirbti pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
6.    mokėti naudotis biuro technika, garso ir vaizdo įrašymo aparatūra;
7.    gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
8.    gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.

1.    organizuoja Konkurencijos tarybos dokumentų apskaitą pagal teisės aktų reikalavimus;
2.    užtikrina Konkurencijos tarybos rengiamų dokumentų įforminimą pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus; 
3.    konsultuoja Konkurencijos tarybos darbuotojus Dokumentų valdymo sistemos klausimais;
4.    peržiūri visą Konkurencijos tarybos gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą –  užregistruoja, skenuoja ir atiduoda pagal paskirtį nustatyta tvarka;
5.    tvarko siunčiamą Konkurencijos tarybos korespondenciją: registruoja, rūšiuoja ir išsiunčia adresatams;
6.    pagal atskirą Konkurencijos tarybos pirmininko, tarybos narių, administracijos direktoriaus pavedimą rengia kontroliuojamų bei vėluojamų pavedimų sąrašus, vėluojamų pavedimų suvestines;
7.    nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;
8.    rengia Konkurencijos tarybos nuolatinio ir ilgo saugojimo bylų apyrašų sąrašą, dokumentų registrų sąrašą, dokumentacijos planą bei dokumentacijos plano papildymų sąrašą ir teisės aktų nustatytais terminais per Elektroninio archyvo informacinę sistemą teikia šiuos dokumentus derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui, o suderintus teikia tvirtinti Konkurencijos tarybos pirmininkui arba pirmininko suteiktus įgaliojimus turinčiam kitam institucijos asmeniui bei kontroliuoja patvirtintų dokumentų taikymą, registruojant dokumentus ir sudarant bylas struktūriniuose padaliniuose;
9.    užpildo dokumentacijos plano bei dokumentacijos plano papildymų suvestinius duomenis; 
10.    patikrina ir priima iš struktūriniuose padaliniuose atsakingų asmenų sudarytas ir sutvarkytas bylas; 
11.    rengia bylų apyrašus bei jų tęsinius ir teisės aktų nustatytais terminais per Elektroninio archyvo informacinę sistemą teikia šiuos dokumentus derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui, o suderintus teikia tvirtinti Konkurencijos tarybos pirmininkui arba pirmininko suteiktus įgaliojimus turinčiam kitam institucijos asmeniui;
12.    rengia naikinti atrinktų bylų (dokumentų) naikinimo aktus ir per Elektroninio archyvo informacinę sistemą teikia juos derinti Lietuvos valstybės naujajam archyvui, o suderintus teikia tvirtinti Konkurencijos tarybos pirmininkui arba pirmininko suteiktus įgaliojimus turinčiam kitam institucijos asmeniui;
13.    užtikrina į archyvo saugyklą atiduotų dokumentų saugumą ir išdavimą, registruoja išduodamus ir grąžinamus dokumentus dokumentų išdavimo ir registravimo žurnale, rengia dokumentų būklės ir kiekio patikrinimo aktus, surašo prarastų dokumentų aktus ir teikia šiuos aktus tvirtinti Konkurencijos tarybos pirmininkui arba pirmininko suteiktus įgaliojimus turinčiam kitam asmeniui.
14.    supažindina Konkurencijos tarybos darbuotojus su dokumentų rengimo taisyklėmis, informuoja apie šių taisyklių ir kitų norminių aktų pasikeitimus dokumentų valdymo klausimais;
15.    pagal kompetenciją rengia dokumentų projektus, teikia pasiūlymus dėl atitinkamų dokumentų tobulinimo, užtikrina vidaus tvarkomųjų ir kitų dokumentų, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą;
16.    prižiūri, kad rengiami teisės aktai, kiti dokumentai bei raštai būtų parašyti taisyklinga valstybine kalba ir įforminti pagal dokumentų rengimo reikalavimus;
17.    vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio  Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos, Administracijos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.