Pareigybės aprašymas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
turėti vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją; 
turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį informacinių technologijų ir (ar) sistemų administravimo srityje; 
mokėti dirbti su kompiuterine technika, ryšio priemonėmis ir specializuota programine įranga, administruoti kompiuterinį tinklą; mokėti dirbti su „Windows Server“, „Active Directory“ ir „Azure Active Directory“, „Windows“ šeimos operacinėmis sistemomis, Microsoft 365 tarnybomis ir programomis; 
mokėti diegti, konfigūruoti ir prižiūrėti biuro programinius paketus („Microsoft Office“), kitas taikomąsias programas;
išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, serverių ir kompiuterinių tinklų veikimo, kibernetinio saugumo, duomenų apsaugos, atsarginių kopijų valdymo principus, , sugebėti teorines žinias pritaikyti praktikoje;
išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius informacinių išteklių, kibernetinio saugumo ir asmens duomenų apsaugos sritis, mokėjimas juos taikyti praktikoje;
išmanyti kompiuterinės programinės įrangos licencijavimo ypatumus;
mokėti sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti, išmanyti profesinės etikos principus;
gebėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas ir ataskaitas;
gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą. 


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
administruoja Konkurencijos tarybos tarnybinių stočių ir duomenų perdavimo tinklo techninę, sisteminę ir taikomąją programinę įrangą;
būdamas Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro (KOTIS) ir kitų informacinių sistemų vietinis administratorius, atsako už duomenų saugos priemonių įgyvendinimą Konkurencijos taryboje; 
atlieka KOTIS, Konkurencijos tarybos interneto svetainės, dokumentų valdymo sistemos „Avilys“ ir kitų sistemų darbo priežiūrą bei administravimą. . Pagal poreikį talpina informaciją Konkurencijos tarybos interneto ir intraneto svetainėse;
pagal kompetenciją diegia, prižiūri bei atnaujina kompiuteriuose, serveriuose, mobiliuose įrenginiuose įdiegtą sisteminę ir taikomąją programinę įrangą, techninę įrangą, užtikrina apsaugą nuo virusų, tinklo informacijos ir programinės įrangos apsaugą;
nagrinėja sisteminių, saugumo įrašų ir įvykių valdymo sistemos žurnalinius įrašus, registruoja elektroninės informacijos saugos incidentus ir informuoja apie juos saugos įgaliotinį, teiktai pasiūlymus dėl minėtų incidentų pašalinimo;
pagal kompetenciją suteikia naudotojams prisijungimo prie informacinių sistemų vardus ir slaptažodžius, priskiria reikiamas teises ir roles informacinėse sistemose, keičia naudotojų teises ar roles informacinėse sistemose, išregistruoja sistemų naudotojus, kai jie netenka teisės dirbti su sistemomis;
reguliariai daro sisteminės ir taikomosios programinės įrangos duomenų rezervines kopijas bei jų patikrą, pagal poreikį atkuria sisteminės ir taikomosios programinės įrangos duomenis;
užtikrina ir yra atsakingas už Konkurencijos tarybos kompiuterių, programų, vaizdo ir garso aparatūros, biuro įrangos, mobiliųjų įrenginių tinkamą ir nepertraukiamą darbą, apskaitą;
užtikrina Konkurencijos tarybos posėdžiuose ir renginiuose naudojamos vaizdo, garso ir kitos įrangos tinkamą veikimą;
Konkurencijos tarybos pirmininko, administracijos direktoriaus pavedimu analizuoja gautus raštus, įstatymų bei kitų teisės aktų projektus, susijusius su jo pareigomis, ir teikia pasiūlymus ir pastabas dėl jų, ruošia atsakymų į juos projektus;
pagal kompetenciją rengia teisės aktų, reglamentuojančių informacinių technologijų sistemų naudojimą ir priežiūrą Konkurencijos taryboje, projektus;
teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui, administracijos direktoriui dėl turimos kompiuterinės ir kitos technikos tobulinimo, eksploatacinių medžiagų, kompiuterinių programų įsigijimo, kompiuterinio tinklo atnaujinimo, plėtros ir kitais klausimais;
domisi naujausiomis informacinėmis technologijomis ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui, administracijos direktoriui dėl jų įdiegimo Konkurencijos taryboje;
dalyvauja rengiant technines specifikacijas informacinių technologijų įrangai ar viešosioms paslaugoms įsigyti, analizuoja pirkimo konkursų medžiagą bei atlieka įsigytos įrangos, suteiktų paslaugų eksploatacinius bandymus;
pagal poreikį organizuoja eksploatacinių medžiagų, techninės ar biuro įrangos įsigijimą, priežiūrą ir remontą;
pagal poreikį ir kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos įgaliotų pareigūnų atliekamuose patikrinimuose;
užtikrina saugomos, apdorojamos ar perduodamos informacijos, esančios kompiuterinėse laikmenose, konfidencialumą, patikimą naikinimą;
supažindina Konkurencijos tarybos darbuotojus su informacinių sistemų naujovėmis, naudojamos programinės įrangos pakeitimais, naujomis kompiuterinėmis programomis ir technine įranga, konsultuoja technikos ir darbo su kompiuteriais ar biuro įranga ir kitais su informacinių technologijų naudojimu susijusiais klausimais;
teikia informaciją Konkurencijos tarybos naudojamų informacinių sistemų duomenų saugos įgaliotiniui ir administracijos direktoriui, teisės aktuose nustatytoms institucijoms apie informacinių technologijų saugos incidentus, vykdo administruojamos įrangos veiklos atkūrimą informacinių technologijų saugos incidentų ir kitais atvejais; 
vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko ir administracijos direktoriaus pavedimus, taip pat Konkurencijos tarybos pirmininko paskirto asmens, atsakingo už kibernetinio saugumo organizavimą ir užtikrinimą, bei saugos įgaliotinio nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.