Pareigybės aprašymas

 

FUNKCIJOS

 1. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
 2. Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.
 3. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
 5. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.
 6. Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.
 7. Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.
 8. Padeda užtikrinti padaliniui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką, prižiūrint, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų, apibendrinant surinktus duomenis ir teikiant išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai.
 9. Tikrina ir vizuoja padalinio parengtus raštus ir dokumentus padalinio kompetencijai priskirtais klausimais.
 10. Nagrinėja asmenų prašymus, kitą informacija,  teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimo ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio pažeidimų, atlieka šiuos tyrimus, rengia jų išvadas ir su pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai.
 11. Atsako už padalinio atliekamų darbų kokybę, pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais padalinio vadovo pavestose padalinio veiklos srityse bei užduotyse.
 12. Teikia pasiūlymus padalinio vadovui dėl teisės aktų priėmimo, jų tobulinimo ar dėl kitų priemonių, kurios sudarytų galimybes užtikrinti kuo efektyvesnį padaliniui priskirtų funkcijų vykdymą.
 13. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

studijų kryptis – teisė (arba);

arba:

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;

darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.