Pareigybės aprašymas

 1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
 2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
 4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
 5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
 6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
 7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
 8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
 9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
 10. Vadovauja padalinio darbui, kad būtų užtikrinta padaliniui priskirtų funkcijų dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, kontrolė.
 11. Užtikrina pasiūlymų pradėti tyrimus dėl koncentracijos priežiūrą reglamentuojančių nuostatų pažeidimo, taip pat pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 str. 1 d. 6 p. teikimą Konkurencijos tarybai, šių tyrimų atlikimą, išvadų parengimą ir pasiūlymų pateikimą Konkurencijos tarybai. Užtikrina pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimą, išvadų parengimą bei pasiūlymų teikimą Konkurencijos tarybai.
 12. Užtikrina rengimą ar dalyvauja rengiant teisės aktų, rekomendacijų, paaiškinimų, kitų priemonių, susijusių su padaliniui priskirtų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimu, projektus.
 13. Pagal padalinio kompetenciją atstovauja Lietuvos Respublikos pozicijai ES institucijų darbo organų susitikimuose.
 14. Pagal padalinio kompetenciją užtikrina informacijos teikimą, kitų procedūrinių veiksmų atlikimą bei bendradarbiavimą su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis.
 15. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai0
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
1.2. studijų kryptis – teisė (arba);
1.3. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
arba:

1.4. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 
1.5. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 3 metai;
1.6. darbo patirtis – teisinio darbo patirtis;
1.7. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 4 metai. 


2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba – anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.