Pareigybės aprašymas

Konsultuoja priskirtos srities klausimais.

Koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą arba prireikus atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas. Koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą arba prireikus planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas.

Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

Koordinuoja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą arba prireikus prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus, susijusius dokumentus.

Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais. Koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą arba prireikus rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus.

Koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais.

Koordinuoja su stebėsena ir (ar) analize susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą arba prireikus atlieka skaičiavimus ir prognozavimą. Koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą arba prireikus atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės.

Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.

Koordinuoja atstovavimą įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose arba prireikus atstovauja įstaigos interesams teismuose ir kitose institucijose, įstaigose bei organizacijose ir koordinuoja susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia susijusius dokumentus.

Koordinuoja skundų ir kitų dokumentų sudėtingais teisiniais klausimais nagrinėjimą arba prireikus nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais teisiniais klausimais, koordinuoja atsakymų rengimą arba prireikus rengia atsakymus.

Koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą arba prireikus rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją.

Koordinuoja su teisės klausimais susijusios informacijos apdorojimą arba prireikus apdoroja susijusią informaciją.

Koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą.

Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų rengimą arba prireikus rengia teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus.

Koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą arba prireikus vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus, koordinuoja teisinių išvadų rengimą arba prireikus rengia teisines išvadas.

Koordinuoja teisinės ekspertizės atlikimą arba prireikus atlieka teisinę ekspertizę.

Teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

Nagrinėja pareiškimus ar savo iniciatyva nustatytas aplinkybes, teikia siūlymus Tarybai atsisakyti pradėti/pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 ir 7 str., SESV 102 str., procedūrinių pažeidimų ar įpareigojimų nevykdymo, atlieka šiuos tyrimus, pristato tarpinius tyrimo rezultatus, rengia nutarimų projektus ar tyrimų išvadas bei su pasiūlymais perduoda nagrinėti.

Dalyvauja nacionalinių konkurencijos priežiūros institucijų tinklo (ECN) veikloje ir Patariamojo komiteto posėdžiuose, kurie numatyti 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos Reglamente (EB) Nr. 1/2003, rengia dokumentus ir pozicijas bylose taikant Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 ir 102 straipsnį.

Atlieka ar prireikus padeda atlikti Konkurencijos įstatymo 25 straipsnyje numatytus veiksmus, dalyvauja kitų Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijų ar Europos Komisijos vykdomuose ūkio subjektų patikrinimuose.

Pagal padalinio kompetenciją atlieka konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną, atlieka savivaldybių prašymų, pateiktų pagal Vietos savivaldos įstatymą, vertinimą, rengia sprendimų projektus bei teikia juos Konkurencijos tarybai.

Įgalioto asmens sprendimu atlieka tyrimo veiksmus kitų Konkurencijos tarybos administracijos padalinių ir padaliniams nepriskirtų pareigūnų inicijuotuose tyrimuose, pagal poreikį dalyvauja vykdant koncentracijų priežiūrą.

Nesant Grupės vadovo, atlieka Grupės vadovo funkcijas.

Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

studijų kryptis – teisė;

arba:

 

išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija; 

darbo patirtis – turėti teisinio darbo stažą;

darbo patirties trukmė – 4 metai. 

 

Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:0

kalba – anglų;

kalbos mokėjimo lygis – B2.