Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
pirmininko 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr.1V-17
(Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 
pirmininko 2021 m. birželio 14 d. įsakymo Nr.1V-134
redakcija)

SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS 
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
 PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Susijungimų priežiūros grupės (toliau – Grupė) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A (A2), atsakomybės ir funkcijų sudėtingumo lygis 2.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti funkcijas, susijusias su Grupės dokumentų valdymu ir pirminės konsultacijos telefonu besikreipiantiems interesantams teikimu Grupės kompetencijos ribose.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Grupės vadovui. 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5.    Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą, arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro laipsniu, arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu;
5.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, apskaitos ir valdymo tvarką;
5.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas; 
5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu pagrindinėmis Microsoft Office programinio paketo programomis;
5.7. mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
6.    Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. tvarko Grupės bylas, sudaro bylų apyrašus, paruošia ir priduoda bylas archyvui; 
6.2. tvarko tyrimų, koncentracijų ir kitų bylų medžiagą; 
6.3. rengia ir veda elektronines bylas; 
6.4. rengia bylas teismui;
6.5. dalyvauja ir prižiūri suinteresuotų asmenų susipažinimo su tyrimo medžiaga institucijos  patalpose procesą;
6.6. renka ir teikia statistinius duomenis, skirtus įvairioms ataskaitoms, įskaitant teikiamas tarptautinėms organizacijoms ir kt., apie Grupės veiklą;
6.7. pildo koncentracijų klasifikatorių;
6.8. teikia pirminę konsultaciją telefonu, sujungia skambinančius interesantus su reikiamu specialistu;
6.9. atsako į paprastus elektroninius paklausimus, atsakymams naudodamas atsakymo šabloną;
6.10. rengia dokumentų, informuojančių ūkio subjektus apie priimtus sprendimus, bei jų priedų (dėl tyrimo pradėjimo, termino pratęsimo ir kt. panašaus pobūdžio dokumentų, rengiamų naudojant šablonus) projektus;
6.11. išsiunčia raštus, nustatyta tvarka tvirtina Konkurencijos tarybos dokumentų nuorašus, kopijas ir išrašus;
6.12. koncentracijos nagrinėjimą ar tyrimą atlikusiam darbuotojui sužymėjus, kokie duomenys yra konfidencialūs, rengia su tyrimu susijusių dokumentų išrašus;
6.13. administruoja paklausimų išsiuntimą ir atsakymų gavimą: išsiunčia paklausimus, nesant patvirtinimo apie gautą paklausimą – susisiekia su adresatu ir pasitikslina, ar adresatas gavo paklausimą, kontroliuoja, sistemina gautus atsakymus, primena apie nustatytą terminą atsakymui pateikti, prašo pateikti pasirašytas, elektronines, popierines raštų versijas, susistemina šią informaciją;
6.14. kontroliuoja ir užtikrina, kad būtų pateikiami tinkami išrašai be komercinių paslapčių, paaiškina ūkio subjektams kaip turi būti pateikiami išrašai;
6.15. formatuoja didelės apimties dokumentus (sudaro turinį, braižo grafikus, suveda duomenis ir pan.);
6.16. rašo susitikimų protokolus;
6.17. renka tyrimams, koncentracijoms ir kitų klausimų nagrinėjimui reikiamą informaciją internete ir duomenų bazėse, įskaitant ūkio subjektų rekvizitų, kontaktų suradimą;
6.18. ruošia (formatuoja) prezentacijas (skaidres) pranešimams;
6.19. padeda surasti teismų, Europos Komisijos, kitų šalių konkurencijos institucijų praktiką, ruošia praktikos apibendrinimus;
6.20. tvarko su Grupės funkcijomis susijusius organizacinius reikalus (tvarko komandiruočių dokumentus, organizuoja dokumentų vertimus ir pan.);
6.21. pildo Grupės darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, renka ir teikia informaciją apie Grupės darbuotojų darbo laiką už darbo laiko apskaitą atsakingiems asmenims;
6.22. Grupės vadovui pavedus pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;
6.23. dalyvauja rengiant Grupės bendrą metinę veiklos ataskaitą;
6.24. pagal Grupės kompetenciją bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei institucijomis, sprendžiant užduotis, rengiant ar koordinuojant teisės aktus ar programas Grupės kompetencijai priskirtose veiklos srityse;
6.25. esant poreikiui dalyvauja komunikacijos projektų įgyvendinime;
6.26. darbuotojas vykdo kitus su Konkurencijos tarybos ir Grupės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Grupės vadovo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.