Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

Svarbi informacija dėl COVID-19

Asmenys aptarnaujami el. paštu arba tel. (8 5) 212 7608.

Paklausimus ar skundus dėl galimų Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų, pranešimus dėl įmonių koncentracijų, dokumentus ar kitą informaciją prašome teikti:

*Nesant galimybės dokumentų pateikti elektroninėmis priemonėmis, dokumentai priimami adresu Jogailos g. 14, Vilnius, pirmadieniaisketvirtadieniais 8:0017:00 val. penktadieniais 8:0015:45 val.

Konkurencijos tarybos ekspertai teikia bendro pobūdžio konsultacijas dėl institucijos vykdomų procedūrų ir jos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo. Dėl konkrečių ūkio ar viešojo administravimo subjekto veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams Konkurencijos taryba sprendžia tik atlikusi tyrimą ir įvertinusi aplinkybių visumą, kai yra įstatymo numatytas pagrindas tokiam tyrimui atlikti.

Suinteresuoti asmenys konsultuojami:

 • bendraisiais klausimais – tel. (8 5) 212 7608 arba svetainėje kt.gov.lt nurodytais el. paštais;

 • verslo bendradarbiavimo iniciatyvų klausimais – el. paštu Covid.Konkurencija@kt.gov.lttaryba@kt.gov.lt, tel. 8 605 03517;

 • piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimais – tel. +370 5 262 2617;

 • koncentracijų priežiūros klausimais – tel. +370 5 261 3720;

 • valstybės pagalbos  taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis, klausimais – el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt;

 • viešojo administravimo subjektų veiklos klausimais – tel. +370 607 85921;

 • dėl didžiųjų prekybos tinklų galimų nesąžiningų veiksmų tiekėjų atžvilgiu – el. paštu mazmenine.prekyba@kt.gov.lt, tel. 8 676 13374;

 • viešųjų ryšių klausimais – el. paštu contacts@kt.gov.lt; tel. (8 5) 262 5953;

 • dėl tiekėjų šalinimo iš viešųjų pirkimų perkančiąsias organizacijas kviečiame konsultuotis tel. +370 601 62375 ir +370 5 260 8879.

Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu; išskirtiniais atvejais jie gali vykti Konkurencijos tarybos patalpose iš anksto suderinus su institucijos darbuotojais.

Atleidimo nuo baudų programa

Jei manote, kad esate kartelio dalyvis ir svarstote pateikti prašymą dėl atleidimo nuo baudos ar jos sumažinimo arba norite gauti daugiau informacijos, galite anonimiškai kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl konsultacijos tel. 8 686 66032 arba el. paštu praneskmums@kt.gov.lt. Jei po konsultacijos nuspręsite neteikti prašymo, jūsų pateikta informacija liks konfidenciali. Daugiau informacijos apie atleidimo nuo baudų tvarką rasite čia.

Mokymai suinteresuotiems asmenims

Dėl nuotolinių mokymų konkurenciją ribojančių susitarimų, valstybės pagalbos taisyklių taikymo, didžiųjų prekybos tinklų galimų nesąžiningų veiksmų tiekėjų atžvilgiu ar kitais Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtais klausimais kviečiame kreiptis el. paštu contacts@kt.gov.lt.

Konkurencijos taryba aktyviai konsultuoja valdžios institucijas dėl valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis. Suinteresuoti asmenys konsultuojami el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt.

Konkurencijos tarybos tvarkomieji posėdžiai, kurių metu priimami nutarimai, vyksta nuotoliniu būdu el. priemonėmis. Jeigu nebus galimybės organizuoti procedūros dalyvių išklausymo posėdžių Konkurencijos tarybos patalpose, institucija rengs juos nuotoliniu būdu ir apie tokį sprendimą informuos suinteresuotas šalis.

Daugiau informacijos apie suplanuotus posėdžius rasite čia.

Neeilinė situacija, susiklosčiusi dėl COVID-19 pandemijos, kaip pripažįsta Europos Komisija ir ES konkurencijos institucijos, gali paskatinti įmones glaudžiau bendradarbiauti, siekiant efektyviau organizuoti reikalingų prekių tiekimą ir užtikrinti vartotojų gerovę.

Verslo atstovai, siekdami užtikrinti pakankamas svarbiausių produktų atsargas ir jų pristatymą gyventojams visoje Lietuvos teritorijoje, gali:

 • didmeninės ir mažmeninės prekybos įmonės bei tiekėjai – vieni kitus informuoti apie turimą trūkstamų prekių kiekį arba jų perteklių;
 • prekybininkai – išimtiniais atvejais tartis dėl parduotuvių darbo laiko;
 • dalytis prekių paskirstymo sandėliais bei prekių pristatymo transportu;
 • gamintojai – nustatyti maksimalias jų gaminamų produktų perpardavimo kainas, jeigu toks žingsnis galėtų padėti apriboti nepagrįstą kainų padidėjimą vartotojams;
 • kredito įstaigos – susitarti dėl paskolų įmokų termino atidėjimo klientams (moratoriumo), laikantis Europos bankininkystės institucijos gairėse nustatytų sąlygų bei konkurencijos teisės reikalavimų.

Vis dėlto, net ir dabartinėmis aplinkybėmis įmonės nėra atleidžiamos nuo pareigos laikytis konkurencijos teisės reikalavimų ir joms nėra suteikiama teisė riboti tarpusavio konkurencijos susitarimais, kurie neprisidės prie ekonominės vartotojų gerovės užtikrinimo arba kurie viršys tai, kas reikalinga šiam tikslui pasiekti.

Vertindamos savo bendradarbiavimo iniciatyvų teisėtumą, įmonės turėtų vadovautis šiais pagrindiniais principais:

 • įmonių bendradarbiavimo susitarimas turėtų spręsti realią vartotojams iškilusią problemą, atsiradusią dėl COVID-19 protrūkio;
 • bendradarbiavimas turi būti proporcingas ir neviršyti to, kas yra griežtai būtina tokiai egzistuojančiai problemai išspręsti;
 • bendradarbiavimas negali trukti ilgiau nei reikalinga konkrečiai problemai išspręsti;
 • įmonės turi užtikrinti, kad bendradarbiaudamos jos keistųsi tik tokia ribota informacija, kuri yra būtina įgyvendinti susitarimą;
 • susitarimai turi būti užfiksuoti raštu ar kitokiu būdu ir esant poreikiui informacija apie jų turinį bei įgyvendinimo praktiką turi būti pateikti Konkurencijos tarybai.

Konkurencijos taryba ir toliau griežtai ir operatyviai reaguos į galimus konkurentų susitarimus dėl prekių ar paslaugų kainų nustatymo, rinkų pasidalinimo, konkurentų veiksmų derinimo viešuosiuose pirkimuose ir kitų, kurie sukuria ekonominę žalą vartotojams.

Verslo bendradarbiavimo iniciatyvų klausimais įmonės konsultuojamos tel. 8 605 03517 ir el. paštu Covid.Konkurencija@kt.gov.lttaryba@kt.gov.lt.

Europos Komisija 2020 m. balandžio 30 d. įgyvendinimo reglamentais (toliau kartu – Reglamentai) suteikė leidimą ūkininkams, ūkininkų asociacijoms, tokių asociacijų asociacijoms, pripažintoms gamintojų organizacijoms ir jų asociacijoms, taip pat pripažintoms tarpšakinėms organizacijoms sudaryti susitarimus ar priimti sprendimus dėl rinkos stabilizavimo priemonių bulvių, pieno ir pieno gaminių bei gyvų augalų ir gėlių sektoriuose.

 • Reglamentu (ES) 2020/593 leidžiama sudaryti susitarimus ir priimti bendrus sprendimus dėl perdirbti skirtų bulvių pašalinimo iš rinkos ir nemokamo paskirstymo, transformavimo ir perdirbimo, sandėliavimo, bendrų pardavimo skatinimo priemonių ir laikino produkcijos planavimo;
 • Reglamentu (ES) 2020/594 leidžiama sudaryti susitarimus ir priimti bendrus sprendimus dėl augančių medžių ir kitų augalų, svogūnėlių, šaknų ir panašių augalų dalių, skintų gėlių ir dekoratyvinių žalumynų pašalinimo iš rinkos ir nemokamo paskirstymo, bendro pardavimo skatinimo ir laikino produkcijos planavimo;
 • Reglamentu (ES) 2020/599 leidžiama sudaryti susitarimus ir priimti bendrus sprendimus dėl pagamintino žalio pieno kiekio ir priimti bendrus su tuo susijusius sprendimus.

Susitarimai ir sprendimai leidžiami, jei jie nekenkia vidaus rinkos veikimui ir jei tais susitarimais bei sprendimais siekiama tik stabilizuoti atitinkamą sektorių. Reglamentuose numatytos sąlygos netaikomos susitarimams ir sprendimams, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai lemia rinkos padalijimą, diskriminaciją dėl pilietybės arba kainų nustatymą.

Reglamentuose numatytas sąlygas atitinkantys susitarimai ir sprendimai leidžiami 6 mėnesių laikotarpiui.

Susitarimus sudarę ir sprendimus priėmę subjektai kuo skubiau po šių veiksmų atlikimo informuoja kompetentingą nacionalinę instituciją ir Konkurencijos tarybą apie susitarimą ir sprendimą, juose nurodytą gamybos apimtį ar produkcijos kiekį ir jų įgyvendinimo laikotarpį.

Detalesnė informacija apie Reglamentų taikymo sąlygas čia ir čia.

Atnaujinta: 2020 04 17