Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Privatumo politika

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ DĖL AB „PIENO ŽVAIGŽDĖS“ NURODYTO AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ KONCENTRACIJOS VYKDYMO SĄLYGŲ IR ĮPAREIGOJIMŲ PAŽEIDIMO

  • 2003 09 25
  • Nutarimo Nr.: 1S-103
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2003m. rugsėjo 25 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo AB „Pieno žvaigždės“ 2003-09-12 pateiktą prašymą pradėti tyrimą dėl AB „Rokiškio sūris“ koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų, nustatytų Konkurencijos tarybos 2003-04-03 nutarimu Nr. 1S-29, pažeidimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
2003 m. balandžio 3 d. Konkurencijos taryba priėmė nutarimą Nr. 1S-29 „Dėl leidimo AB „Rokiškio sūris“ vykdyti koncentraciją įsigyjant iki 35,3 proc. AB „Panevėžio pienas“ akcijų, kuriuo:
1) leido AB „Rokiškio sūris“ vykdyti koncentraciją;
2) nustatė įpareigojimą AB „Rokiškio sūris“ visų turimų AB „Panevėžio pienas“ akcijų balsais nebalsuoti AB „Panevėžio pienas“ visuotiniuose akcininkų susirinkimuose šiais klausimais:
a) dėl pelno paskirstymo;
b) dėl nepaskirstytinųjų rezervų sudarymo, paskirstymo ir naikinimo;
c) dėl didesnės kaip 1/20 bendrovės įstatinio kapitalo vertės ilgalaikio turto dalies pardavimo, perleidimo, nuomos ar įkeitimo, taip pat laidavimo ar garantavimo juo dėl kitų subjektų prievolių įvykdymo.
2003-07-28 AB „Rokiškio sūris“ perleido turimas minėtas AB „Panevėžio pienas“ akcijas Latvijos bendrovei A/S „Prudentia Ieguldijumu Parvaldes Sabiedriba“. Pastaroji įmonė blokavo AB „Panevėžio pienas“ akcininkų sprendimą įkeisti bendrovės turtą 2003-07-31 įvykusiame AB „Panevėžio pienas“ akcininkų susirinkime. Siame susirinkime buvo svarstomas klausimas dėl bendrovės ilgalaikio turto (balansinė vertė 17.202604 Lt) įkeitimo užtikrinant 8.252000 Lt paskolą. „Prudentia Ieguldijumu Parvaldes Sabiedriba“ balsavo prieš šį pasiūlymą ir dėl šios priežasties, nesurinkus reikalingos 2/3 dalyvaujančių susirinkime akcininkų balsų daugumos, nutarimas visuotiniame akcininkų susirinkime nebuvo priimtas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
2003-07-28 sutartimi dėl akcijų perleidimo Nr. TShFS-28/07/03-35 AB „Rokiškio sūris“ perleido nuosavybės teisę į visą jai nuosavybės teise priklausiusį AB „Panevėžio pienas“ akcijų paketą, sudarantį 35,3 proc. Visų AB „Panevėžio pienas“ akcijų, Latvijos akcinei bendrovei turto valdymo įmonei A/S „Prudentia Ieguldijumu Parvaldes Sabiedriba“, kad pastaroji minėtą akcijų paketą perleistų surastam strateginiam investuotojui per minėtoje Sutartyje nustatytą laikotarpį. Pagal minėtą Sutartį „Prudentia Ieguldijumu Parvaldes Sabiedriba“ įgijo ir visas akcijų suteikiamas turtines bei neturtines teises, įskaitant ir akcijų suteikiamus balsus AB „Panevėžio pienas“ visuotiniame akcininkų susirinkime, Sutartyje apibrėžtam laikotarpiui. Be to, minėtoje Sutartyje nenumatyti jokie apribojimai dėl įgalioto atstovo paskyrimo, taip pat balsavimo tvarkos visuotiniame akcininkų susirinkime.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 25 str. 4d. 2 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Atsisakyti pradėti tyrimą dėl AB „Pieno žvaigždės“ nurodyto AB „Rokiškio sūris“ koncentracijos vykdymo sąlygų ir įpareigojimų pažeidimo.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas