BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Duomenų apsaugos politika

Duomenų apsaugos politika

Konkurencijos taryba (toliau – KT) yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys KT būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.

Atliekant veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų įgyvendinimu, KT gali būti tvarkomi asmens duomenys.

Asmens duomenys KT tvarkomi šiais tikslais:

(1) funkcijų, susijusių su Konkurencijos įstatymo priežiūra, vykdymui;

(2) funkcijų, numatytų Tarybos 2002 m. gruodžio 16 d. Reglamente Nr. 1/2003 „Dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo“, vykdymui;                              

(3) funkcijų, susijusių su Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo priežiūra, vykdymui;

(4) funkcijų, kylančių iš kitų teisės aktų ir susijusių su KT veikla, vykdymui;

(5) KT skirtų baudų ir su KT veikla susijusių rinkliavų sumokėjimo priežiūrai;

(6) Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro tvarkymo tikslais. KT yra šio registro valdytoja ir tvarkytoja;

(7) KT funkcijų tinkamam įgyvendinimui ir darbuotojų bei kitų KT besilankančių asmenų saugumui užtikrinti; šiuo tikslu ir tik ta apimtimi, kuri reikalinga šiam tikslui įgyvendinti, gali būti atliekamas vaizdo stebėjimas, apimantis ribotą vaizdo stebėjimo lauką KT patalpų išorėje ir vidaus bendrojo naudojimo patalpose; taip pat yra registruojami asmenys, kurie lankosi KT;

(8) privatumo, naudojantis KT interneto svetaine ir socialiniais tinklais, kuriuose dalyvauja KT, užtikrinimo tikslais:

i. panaudojant slapukus renkami ir toliau tvarkomi asmens duomenys, siekiant užtikrinti interneto svetainės funkcionalumą, pagerinti svetainės veikimą ir įsiminti lankytojams aktualią informaciją;

ii. KT interneto svetainės lankytojų asmens duomenys (IP adresas) renkami ir toliau tvarkomi siekiant identifikuoti unikalių apsilankymų interneto svetainėje skaičių;

iii. socialinių tinklų, kuriuose dalyvauja KT, naudotojų asmens duomenys tvarkomi siekiant pateikti pagal lankytojų poreikius pritaikytą turinį ir, lankytojams pasikreipus, siųsti informaciją, susijusią su KT veikla;

iv. asmens duomenys, kuriuos pats asmuo pateikia kreipdamasis į KT interneto svetainėje nurodytais kontaktais ir būdais, įskaitant teikdamas „Pranešk mums“ pranešimo formą (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, darbo ir (ar) asmeninio telefono numeris) tvarkomi lankytojo informavimo ar lankytojo pateiktos informacijos tikslinimo tikslais ir informacijos sklaidos tikslais (pvz., informuojant asmenis apie KT atliekamus veiksmus, organizuojamus renginius, seminarus, konferencijas);

(9) KT vykdomo švietimo konkurencijos srityje tikslais;

(10) KT darbuotojų asmens duomenys tvarkomi šiais tikslais:

i. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informavimo apie darbo pradžią ir pabaigą, neatvykimą į darbą, darbuotojo draudžiamąsias pajamas ir valstybinio  socialinio draudimo įmokas, atostogas vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogas, ligos pašalpos, mokamos darbdavio lėšomis, deklaravimo tikslais;

ii. darbo sutarčių sudarymo, vykdymo ir apskaitos, priėmimo į valstybės tarnybą, studentų praktikos atlikimo, įskaitant ir minėtų kategorijų asmenų atranką, bei kitais su darbo, valstybės tarnybos atlikimo ar   profesinės patirties įgijimo tikslais, įskaitant su darbo funkcijomis susijusiai būtinai komunikacijai su darbuotojais ne darbo metu palaikyti;

iii. darbo užmokesčio mokėjimo tikslais;

iv. funkcijoms, susijusioms su įstatymų, kurių priežiūrą atlieka KT, vykdyti. Siekiant užtikrinti KT funkcijų vykdymą ir nepertraukiamumą, pasibaigus darbo santykiams ir prieš tai informavus darbuotoją, KT pirmininko  įgaliotiems asmenims gali būti suteikta prieiga ir teisė ribotą laiką (bet ne ilgiau nei du mėnesius) tvarkyti buvusio darbuotojo elektroninio pašto dėžutės turinį;

v. KT funkcijų efektyvumui ir saugumui užtikrinti. Šiuo tikslu tvarkomi KT darbuotojų prisijungimo prie jų asmeninių paskyrų laikas ir trukmė;

vi. KT, kaip darbdavio, pareigų, nustatytų teisės aktuose, tinkamam vykdymui bei tinkamų darbo sąlygų užtikrinimo tikslais ir kitais vidaus administravimo tikslais.

Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas

Kokias teises turite?

Jūs, kaip duomenų subjektas, turite teisę kreiptis į KT dėl klausimų, susijusių Jūsų asmens duomenų tvarkymu, t. y. turite šias teises:

(1) Teisę gauti informaciją apie duomenų tvarkymą;

(2) Teisę susipažinti su duomenimis;

(3) Teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

(4) Teisę reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

(5) Teisę apriboti duomenų tvarkymą;

(6) Teisę į duomenų perkeliamumą*;

(7) Teisę nesutikti su duomenų tvarkymu*.

* Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys KT tvarkomi naujienlaiškių siuntimo tikslu (jei taikoma). Informuojame, kad nesutikdami su KT sprendimu, priimtu dėl Jūsų pateikto prašymo, susijusio su Jūsų, kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, Jūs turite teisę pateikti skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

Kaip galite kreiptis?

Norėdami pasinaudoti BDAR Jums suteikiamomis teises, Jūs galite kreiptis į KT su rašytiniu prašymu, patvirtinant savo tapatybę. Prašymai dėl BDAR teisių įgyvendinimo, nesant galimybės nustatyti prašymą teikiančio asmens tapatybę, KT nėra nagrinėjami.

Prašymai KT dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo klausimų gali būti pateikiami (prašymo formą galite rasti paspaudę šią nuorodą: „Prašymas dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo“):

(1)  Asmeniškai KT adresu: Jogailos g. 14, 01116 Vilnius;

(2) Paštu ar per pašto ar kitų siuntinių pristatymo paslaugas teikiančius asmenis adresu: Jogailos g. 14, 01116 Vilnius;

(3) Elektroniniu paštu taryba@kt.gov.lt.

Reikalavimai prašymui, kai jie teikiami raštu:

(1) Prašymas turi būti įskaitomas;

(2) Prašymas turi būti pasirašytas;

(3) Prašyme turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti;

(4) Prašyme turi būti nurodyta, kokia teise norite pasinaudoti ir, kai taikoma, tokį prašymą pagrindžiantys argumentai ar dokumentai;

(5) Jei prašymą Jūsų vardu teikia atstovas, prašyme turi būti nurodyti ne tik aukščiau nurodyti duomenys, bet taip pat Jūsų atstovo jo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija ryšiui palaikyti.

Kaip galite patvirtinti savo tapatybę prašymo pateikimo metu?

Jūsų tapatybės patvirtinimo būdai:

(1) Teikiant prašymą asmeniškai: pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą KT darbuotojui;

(2) Teikiant prašymą elektroniniu paštu: prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (plačiau poskyryje „Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?“);

(3) Teikiant prašymą per atstovą: prie prašymo turi būti papildomai pateikiamas atstovavimą patvirtinantis dokumentas ar jo kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka.

Ar galite pateikti prašymą elektroniniu paštu?

Galite, tačiau tokiu būdu pateikti prašymai turi būti pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą**. Prašymo pasirašymas kvalifikuotu elektroniniu parašu leidžia KT tinkamai Jus identifikuoti ir užtikrinti, kad Jūsų prašoma informacija arba informacija apie Jūsų prašytų veiksmų vykdymą (atsisakymą vykdyti) būtų atskleista tik tam asmeniui, kuriam ji skirta, t. y. Jums.

Nuskenuotos pasirašytų prašymų kopijos ar skundai, pateikti elektroninio pašto pranešimu, jų nepasirašant kvalifikuotu elektroniniu parašu, neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų. Toks prašymo pateikimas gali būti kliūtis priimti Jūsų prašymą nagrinėti, todėl tuo atveju, jei neturite kvalifikuoto elektroninio parašo, prašymą turėtumėte pateikti asmeniškai arba paštu.

** Tuo atveju, jei pageidaujate atšaukti duotą sutikimą dėl KT naujienlaiškių gavimo, tokį prašymą galite pateikti bet kuriuo Jums patogiu būdu (teikiant prašymą elektroniniu paštu, tokio prašymo pasirašyti elektroninio identifikavimo priemonėmis nereikia).

Per kiek laiko KT atsakys?

Jūsų prašymai dėl Jūsų teisių, nustatytų BDAR, įgyvendinimo, nagrinėjami ne ilgiau kaip 1 mėnesį. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių šis laikotarpis gali būti pratęstas 2 mėnesiams.

Atnaujinta: 2023 10 18