BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Kontaktinė informacija

 • Telefonai pasiteirauti
  Bendrais klausimais (Giedrė Straižienė, Justina Janulevičiūtė, lietuvių / anglų k.)
  +370 5 212 7608 +370 5 212 7608
  +370 600 72 850 +370 600 72 850
  Įsidarbinimo ir praktikos klausimais
  Viešųjų ryšių klausimais
  Draudžiamų susitarimų klausimais
  Dėl tiekėjų šalinimo iš viešųjų pirkimų
  +370 601 62375 +370 601 62375
  +370 5 260 8879 +370 5 260 8879
  Piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimais
  +370 646 67066 +370 646 67066
  Koncentracijų priežiūros klausimais
  +370 5 262 9840 +370 5 262 9840
  +370 606 15341 +370 606 15341
  Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų klausimais
  Suteiktos valstybės pagalbos registro klausimais
  Bendraisiais valstybės pagalbos klausimais
  +370 5 261 3157 +370 5 261 3157
  Viešojo administravimo subjektų veiklos klausimais
  +370 601 25952 +370 601 25952
  Teisės klausimais
  +370 5 261 0060 +370 5 261 0060
  Posėdžių klausimais
  +370 5 262 7797 +370 5 262 7797
  +370 5 231 3627 +370 5 231 3627
  Finansų klausimais
  +370 5 262 9130 +370 5 262 9130
 • Konkurencijos tarybos nariai
  Jolanta Ivanauskienė
  KT pirmininkė
  Medeina Augustinavičienė
  KT narė, pirmininko pavaduotoja
  Irma Urmonaitė
  KT narė, pirmininko pavaduotoja
  Žilvinas Klimka
  KT narys
  Giedrė Straižienė
 • Administracijos direktorius ir padaliniams nepriskirtos pareigybės
  Arūnas Keraminas
  Administracijos direktorius
  Audrius Bieliauskas
  Jurgita Brėskytė
  Vyriausioji patarėja
  Evelina Uogintaitė
  Vyriausioji patarėja
  Agnė Saulienė
  Vyresnioji patarėja
  +370 5 212 6557 +370 5 212 6557
  +370 606 63 779 +370 606 63 779
  Dalia Kierienė
  +370 5 262 9130 +370 5 262 9130
  +370 664 56 057 +370 664 56 057
  Justina Janulevičiūtė
  Rima Kaulėnaitė
  Vidmanas Radžiūnas
  Giedrė Straižienė
  Vita Šarkauskienė
  Ronaldas Kučinskis
 • Padalinio veikla Ekonominės analizės grupė
  Julius Bučys
  +370 5 231 7467 +370 5 231 7467
  +370 602 65 258 +370 602 65 258
  Šarūnas Pajarskas
  Jurgita Ratkevičiūtė
  Daniel Lavskij
  +370 5 246 0915 +370 5 246 0915
  +370 602 70 164 +370 602 70 164

  Padalinio veikla

  EKONOMINĖS ANALIZĖS GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Ekonominės analizės grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

  3.2. teikti Konkurencijos tarybai ekonominės analizės metodais pagrįstus pasiūlymus dėl konkurencijos politikos formavimo ir vykdymo užtikrinimo, atlikti teisėkūros ir kitų iniciatyvų vertinimą ekonominės analizės aspektu;

  3.3. padėti atlikti Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams ekonominę analizę, įgyvendinant konkurencijos taisykles ir kitas Konkurencijos tarybai pavestas funkcijas;

  3.4. dalyvauti atliekant rinkų tyrimus;

  3.5. rengti ekonomines išvadas dėl atliekamų ir atliktų tyrimų;

  3.6. teikti išvadas ir (ar) pasiūlymus metodologiniais, ekonominiais ir konkurencijos politikos klausimais;

  3.7. teikti ekonominio pobūdžio išvadas bylose, nagrinėjamose teismuose.

  4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultacijas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo ir Europos Sąjungos konkurencijos taisyklių pažeidimo, atliekant rinkos tyrimus ir nagrinėjant koncentracijas, įskaitant rinkų apibrėžimo, dominuojančios padėties nustatymo, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, žalos konkurencijai teorijos pagrįstumo ir koncentracijų poveikio konkurencijai prognozavimo klausimais;

  4.2. pagal poreikį teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą ir Konkurencijos tarybos struktūrinius padalinius kitais ekonominiais klausimais, susijusiais su teisės aktais, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;

  4.3. padeda užtikrinti Konkurencijos taryboje atliekamų ekonominės, statistinės ir finansinės analizės ir jų rezultatų kokybę;

  4.4. galimai probleminių koncentracijų atveju ir pagal Konkurencijos įstatymo 11 straipsnio 3 dalį priėmus sprendimus toliau nagrinėti pranešimus apie koncentraciją dalyvauja nagrinėjant šias koncentracijas;

  4.5. dalyvauja teikiant išvadas ir pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl Konkurencijos įstatymo 4, 5 ir 7 straipsnių pažeidimų tyrimų pradėjimo tikslingumo ir efektyvumo;

  4.6. pradėjus tyrimą dėl pažeidimo pagal Konkurencijos įstatymo 7 straipsnį dalyvauja atliekant tą tyrimą;

  4.7. esant poreikiui, pagal Grupės kompetenciją dalyvauja Konkurencijos tarybos struktūriniams padaliniams atliekant tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 ir 4 straipsnių pažeidimų;

  4.8. esant poreikiui, dalyvauja atliekant rinkų tyrimus;

  4.9. jeigu pagal Grupės kompetenciją nedalyvavo atliekant tyrimą arba nagrinėjant koncentraciją, teikia išvadas ekonominiais klausimais Konkurencijos tarybai priimant sprendimus dėl Konkurencijos įstatymo nuostatų pažeidimo ar koncentracijos; 

  4.10. pagal poreikį atlieka norminių teisės aktų ir jų projektų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų priežiūra, ekspertizę ekonominiu aspektu;

  4.11. atlieka Konkurencijos tarybos veiklos poveikio vertinimą, apskaičiuojant tiesioginę finansinę naudą vartotojams bei kitus teigiamo veiklos poveikio rodiklius;

  4.12. atlieka ūkio subjektų finansinės padėties ekonominį vertinimą pagal jų prašymus dėl baudų mokėjimo atidėjimo, taip pat dėl pagrįstumo sunkią finansinę padėtį laikyti lengvinančia aplinkybe skiriant baudą;

  4.13. užtikrina baudų skaičiuoklės tinkamą veikimą ir atitikimą baudų skaičiavimo metodikai;

  4.14. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos ataskaitas, pranešimus ir kitą apibendrinančią medžiagą, susijusią su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu, ekonominiais aspektais;

  4.15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

  4.16. dalyvauja formuojant konkurencijos politiką teikdama pasiūlymus ir vertindama planuojamus pokyčius ekonominės analizės aspektu;

  4.17. bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis bei užsienio valstybių institucijomis ir prireikus dalyvauja jų darbe formuojant ir įgyvendinant konkurencijos politiką, taip pat bendradarbiauja su akademine bendruomene;

  4.18. prireikus padeda atlikti tyrimo veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatyme;

  4.19. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;

  4.20. pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai Europos Sąjungos, kitose tarptautinėse institucijose;

  4.21. prireikus pagal kompetenciją atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose;

  4.22. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS  TEISĖS

   

  5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis;

  5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

  5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas, administracijos nuostatai ir šie nuostatai.

  7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

  8. Grupės darbą organizuoja ir kontroliuoja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui. 

  10. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

  11. Grupės vadovas:

  11.1. atsako už tai, kad Grupės tinkamai įgyvendintų administracijos nuostatuose bei šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą; 

  11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą, funkcijų įgyvendinimą;  

  11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

  11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, Konkurencijos tarybos ar pirmininko pavedimu atstovauja ir dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

  11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Padalinio veikla Teisės grupė
  Monika Dumbrytė-Ožiūnienė
  Grupės vadovė
  Agnė Lukoševičiūtė
  Daniela Zacharovė
  Akvilė Virbickienė

  Padalinio veikla

  TEISĖS GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.       Teisės grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

  2.       Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

  3.2. koordinuoti konkurencijos politikos vykdymą;

  3.3. atlikti Konkurencijos taryboje rengiamų dokumentų ir atliekamų veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu, atitikties norminiams teisės aktams ir suformuotai teismų praktikai vertinimą;

  3.4. atstovauti Konkurencijos tarybai ginčus nagrinėjančiose institucijose.

  4.  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Konkurencijos tarybai teismuose ir kitose ginčus nagrinėjančiose institucijose, esant reikalui pasitelkdama kitus administracijos valstybės tarnautojus ar darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį;

  4.2. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų teisinį įforminimą;

  4.3. atlieka Konkurencijos tarybos nutarimų teisinio įforminimo kontrolę;

  4.4 vertina Konkurencijos tarybos sprendimų ir veiksmų, susijusių su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu, atitiktį norminiams teisės aktams ir teismų praktikai;

  4.5. teikia pasiūlymus ir konsultuoja Konkurencijos tarybą bei Konkurencijos tarybos administraciją teisės klausimais, susijusiais su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų įgyvendinimu;

  4.6. esant reikalui teikia teisines išvadas Konkurencijos tarybai svarstyti pateiktais klausimais;

  4.7. kontroliuoja Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą ir nesumokėtų baudų bei palūkanų išieškojimą;

  4.8. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

  4.9. rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai  priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

  4.10. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo;

  4.11. koordinuoja valstybinės konkurencijos politikos vykdymą ir jos suderinamumą su Europos Sąjungos konkurencijos politika, šiais klausimais rengia ir teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

  4.12. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir įgyvendinimo nacionalinėje teisėje;

  4.13. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

  4.14. esant reikalui, nagrinėja su Konkurencijos tarybos kompetencijos sritimi susijusius norminių teisės aktų projektus ir rengia išvadas dėl jų;

  4.15. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

  4.16. rengia teismų praktikos, susijusios su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu, apžvalgas;

  4.17. esant reikalui pagal Grupės kompetenciją nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

  4.18. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

   

   

  III SKYRIUS

   GRUPĖS TEISĖS

  5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

  5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

  5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

   

  IV SKYRIUS

   GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6.       Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

  7.       Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

  8.       Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9.     Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

  10.     Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

  11.     Grupės vadovas:

  11.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

  11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

  11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

  11.6. priima sprendimus kitais pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais;

  11.7. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12.     Grupės vadovo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas administracijos darbuotojas.

  13.     Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

   BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14.     Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

   

 • Padalinio veikla Konkurencijos politikos grupė
  Eglė Malonytė (konsultuoja teisės aktų projektų įtakos konkurencijai klausimais)
  Ieva Michailovaitė (konsultuoja valstybės pagalbos klausimais)
  Laima Kirkilovskienė (konsultuoja valstybės pagalbos klausimais iki 12 val.)
  Živilė Dapšytė (konsultuoja valstybės pagalbos ir valstybės pagalbos registro KOTIS klausimais)

  Padalinio veikla

  KONKURENCIJOS POLITIKOS GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1.  Konkurencijos politikos grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

  2.  Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

  3.2. koordinuoti Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektų rengimą ir Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos institucijų inicijuotose teisėkūros procedūrose, susijusiose su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu; 

  3.3. dalyvauti Europos Sąjungos institucijų, darbo grupių ir tarptautinių organizacijų veikloje su konkurencijos politika susijusiais klausimais;

  3.4. koordinuoti Konkurencijos tarybos bendradarbiavimą su Europos Komisija, kitų valstybių konkurencijos institucijomis.

  3.5. koordinuoti valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos sritį;

  3.6. tvarkyti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą.

  4.  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. teikia konsultacijas Konkurencijos tarybai ir Konkurencijos tarybos administracijai konkurencijos politikos vykdymo krypčių klausimais;

  4.2. rengia Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

  4.3. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų rengimo;

  4.4. rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

  4.5. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje;

  4.6. pagal kompetenciją dalyvauja Europos konkurencijos tinklo (ECN), Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Tarptautinio konkurencijos tinklo (ICN), kitų tarptautinių organizacijų posėdžiuose, darbo grupėse ir kituose renginiuose;

  4.7. pagal kompetenciją rengia atsakymus į Europos Sąjungos institucijų, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijų paklausimus ir klausimynus;

  4.8. koordinuoja pasiūlymų rengimą dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

  4.9. koordinuoja Konkurencijos tarybos pagalbos teikimą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms;

  4.10. koordinuoja prašymų teikimą užsienio institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms dėl pagalbos Konkurencijos tarybai;

  4.11. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą ES Dvynių programos projektuose, vystomojo bendradarbiavimo projektuose ir kituose projektuose su užsienio valstybių institucijomis;

  4.12 koordinuoja Konkurencijos tarybos susitarimų su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis sudarymą;

  4.13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių;

  4.14. koordinuoja valstybės pagalbos klausimus tarp Lietuvos Respublikos ir Europos Komisijos;

  4.15. vertina, ar tinkamai užpildyti valstybės pagalbos teikėjų paruošti pranešimai, teikia konsultacijas dėl jų užpildymo ir dalyvauja perduodant pranešimus Europos Komisijai;

  4.16. atlieka valstybės pagalbos projektų ekspertizę;

  4.17. tvarko Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrą;

  4.18. rengia valstybės pagalbos metines ataskaitas;

  4.19. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

  4.20. atlieka norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

  4.21. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Lietuvos narystės Europos Sąjungoje informacinėje sistemoje (LINESIS);

  4.22. koordinuoja Konkurencijos tarybos dalyvavimą Europos konkurencijos tinklo informacinėje sistemoje (ECN2);

  4.23. koordinuoja su Konkurencijos tarybos vykdoma verslo priežiūra susijusius klausimus;

  4.24. atlieka Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą Konkurencijos taryboje;

  4.25. dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą ir metinę veiklos ataskaitą;

  4.26. esant reikalui pagal Grupės kompetenciją nagrinėja asmenų, Lietuvos Respublikos, užsienio ir tarptautinių organizacijų ir institucijų prašymus;

  4.27. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

  5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

  5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6.       Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

  7.       Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

  8.       Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas Konkurencijos tarybos narys (-iai).

  10.     Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

  11.     Grupės vadovas:

  11.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

  11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

  11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

  11.6. priima sprendimus kitais pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais;

  11.7. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12.     Grupės vadovo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas administracijos darbuotojas.

  13.     Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14.     Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Padalinio veikla Draudžiamų susitarimų tyrimo grupė
  Daumantas Grikinis
  Paulius Bartkus
  Jonas Mikalauskas
  Ugnė Špūrienė
  Dovilė Kievaitė

  Padalinio veikla

  DRAUDŽIAMŲ SUSITARIMŲ TYRIMO GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Draudžiamų susitarimų tyrimo grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

                                               II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  3.1. pagal kompetenciją dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

  3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos formavimo draudžiamų susitarimų tyrimų srityje ir koordinuoti šios konkurencijos politikos srities vykdymą;

  3.3. kontroliuoti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio reikalavimų bei susijusių kitų teisės normų reikalavimų.

  4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. nagrinėja pareiškėjų ir vartotojų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, juos atlieka;

  4.2. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

  4.3. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas;

  4.4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų ir pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

  4.5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;

   4.6. nagrinėja ūkio subjektų prašymus dėl atleidimo nuo baudos ir prašymus dėl baudos sumažinimo bei supaprastintus prašymus dėl atleidimo nuo baudos, pateiktus pagal Konkurencijos tarybos patvirtintas Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisykles; esant pagrindui teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl preliminaraus tokių prašymų tenkinimo ir tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio pažeidimų, Europos Sąjungos sutarties 101 straipsnio pažeidimų pradėjimo; bei baigus tyrimą teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl galutinio tokių prašymų vertinimo;

  4.7. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka rinkų tyrimus;

  4.8. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo ir jį įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;

  4.9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

  4.10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

  4.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

  4.12. pagal kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

  4.13. pagal kompetenciją teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;

  4.14. pagal kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

  4.15. pagal kompetenciją Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytais atvejais konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir teikia joms metodinę pagalbą;

  4.16.  atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

  5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

  5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

  7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

  8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Grupės vadovo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.

  10. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

  11. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

  12. Grupės vadovas:

  12.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  12.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

  12.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

  12.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

  12.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

  12.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

   

 • Padalinio veikla Susijungimų priežiūros grupė

  Padalinio veikla

  SUSIJUNGIMŲ PRIEŽIŪROS GRUPĖS NUOSTATAI

                       

  I SKYRIUS

   BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Susijungimų priežiūros grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

   GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  3.1. pagal kompetenciją dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

  3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos koncentracijų priežiūros srityje ir koordinuoti šios konkurencijos politikos srities vykdymą;

  3.4. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo nuostatų, reglamentuojančių koncentracijos priežiūrą, reikalavimų.

  4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies  6 punkte, ir Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją ir juos atlieka;

  4.2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas;

  4.3. nagrinėja asmenų pranešimus apie koncentraciją ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai priimti nutarimus dėl leidimo vykdyti koncentraciją, leidimo atlikti atskirus koncentracijos veiksmus, pranešimo apie koncentraciją nagrinėjimo termino pratęsimo ir kitus nutarimus, kuriuos numato koncentracijos priežiūrą reglamentuojantys teisės aktai;

  4.4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo pažeidimų vykdant koncentraciją, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, pranešimų apie koncentraciją nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

  4.5. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;

  4.6. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją, susijusią su koncentracijomis Europos ekonominėje erdvėje, ir esant pagrindui rengia nuomonę, paaiškinimus ar pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

  4.7. Tarybos reglamento (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės įgyvendinimo ir šį reglamentą įgyvendinančių aktų numatytais atvejais teikia informaciją ir atlieka kitus procedūrinius veiksmus;

  4.8. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

  4.9. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

  4.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

  4.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų  įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

  4.12. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;

  4.13. pagal kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

  4.14. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

  5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

  5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

  7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

  8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   9. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

  10.  Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

  11. Grupės vadovas:

  11.1. vadovauja Grupės darbui ir atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2.  planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

  11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

  11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

  11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.

  13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Padalinio veikla Dominuojančių ir viešųjų subjektų tyrimo grupė
  Justas Margenis
  Agnė Richard
  +370 5 262 6658 +370 5 262 6658
  +370 601 25 952 +370 601 25 952
  Jurga Kiškytė-Gasperskienė
  Rintautas Kupris

  Padalinio veikla

                                    

  DOMINUOJANČIŲ IR VIEŠŲJŲ SUBJEKTŲ TYRIMO GRUPĖS NUOSTATAI

                       

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Dominuojančių ir viešųjų  subjektų tyrimo grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.
  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  3.1. pagal kompetenciją dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

  3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl konkurencijos politikos formavimo dominuojančių ūkio subjektų ir viešojo administravimo subjektų priežiūros srityse ir koordinuoti šių konkurencijos politikos sričių vykdymą;

  3.3. prižiūrėti, kaip ūkio subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio reikalavimų, reglamentuojančių piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi;

  3.4. prižiūrėti, kaip viešojo administravimo subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimų, reglamentuojančių pareigą užtikrinti sąžiningą konkurenciją;

  3.5. vertinti savivaldybių sprendimų atitiktį Vietos savivaldos įstatymo 9 ir 91 straipsnių reikalavimams.

  4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. stebi ir analizuoja prekių rinkas, atlieka bendrus rinkų tyrimus, nagrinėja asmenų prašymus ir esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus dėl Konkurencijos įstatymo 4 ir 7 straipsnių pažeidimų, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, juos atlieka;

  4.2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas;

  4.4. rengia tyrimų dėl Konkurencijos įstatymo 4 ir 7 straipsnių pažeidimų, Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų, pažeidimų, numatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 6 punkte, nagrinėjimo bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

  4.5. pagal Vietos savivaldos įstatymo 91 straipsnį vertina savivaldybių prašymus dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos ir teikia išvadas Konkurencijos tarybai;

  4.6. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;

  4.7. stebi ir analizuoja Europos konkurencijos institucijų tinkle esančią informaciją dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 102 straipsnio pažeidimų ir esant pagrindui rengia nuomonę, paaiškinimus ar pasiūlymus Konkurencijos tarybai;

  4.8. pagal kompetenciją rengia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos pozicijos Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais;

  4.9. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

  4.10. pagal kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

  4.11. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

  4.12. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;

  4.13. pagal kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

  4.14. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

  5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

  5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  GRUPĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

   

  6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

  7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

  8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

   9. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

  10. Grupės vadovas yra tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

  11. Grupės vadovas:

  11.1. vadovauja Grupės darbui ir atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas;

  11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

  11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

  11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

  11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.

  13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14. Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

   

  __________________

   

   

   

 • Padalinio veikla Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupė
  Erika Lukšė
  +370 5 260 9017 +370 5 260 9017
  +370 646 39 103 +370 646 39 103
  Jūratė Mikelaitytė-Villares

  Padalinio veikla

  NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS TYRIMO GRUPĖS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Nesąžiningos komercinės veiklos tyrimo grupė (toliau – Grupė) yra Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys.

  2. Grupė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  GRUPĖS UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Pagrindiniai Grupės uždaviniai:

  3.1. dalyvauti Konkurencijos tarybai vykdant valstybinę konkurencijos politiką;

  3.2. teikti pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo priežiūros politikos formavimo;

  3.3. koordinuoti konkurencijos politikos vykdymą mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo priežiūros politikos srityje;

  3.4. prižiūrėti, kaip laikomasi Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuostatų reikalavimų.

  4. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. vykdo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo normų priežiūrą ir įgyvendinimą, nagrinėja asmenų prašymus ir skundus bei, esant pagrindui, teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai pradėti tyrimus bei juos atlieka;

  4.2. esant pagrindui teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybai dėl laikinojo pobūdžio priemonių taikymo, tam tikrų tyrimo veiksmų atlikimo ir tyrimo eigos, kai tam reikalingas Konkurencijos tarybos nutarimas;

  4.3. rengia tyrimų dėl Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų bylas ir su savo išvadomis bei pasiūlymais perduoda jas nagrinėti Konkurencijos tarybai;

  4.4. kontroliuoja Konkurencijos tarybos nutarimų, priimtų Grupės atliktų tyrimų pagrindu, vykdymą, išskyrus Konkurencijos tarybos paskirtų baudų sumokėjimą;

  4.5. vykdo Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo įgyvendinimo stebėseną, apibendrina surinktus duomenis ir teikia savo išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Konkurencijos tarybai;

  4.6. teikia informaciją Konkurencijos tarybos metinėms ataskaitoms, taip pat ataskaitoms tarptautinėms organizacijoms;

  4.7. pagal Grupės kompetenciją teikia informaciją Europos Sąjungos institucijoms, užsienio valstybių nacionalinėms institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

  4.8. pagal Grupės kompetenciją rengia ir teikia Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl teisės aktų priėmimo ar tobulinimo;

  4.9. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos norminių teisės aktų projektus;

  4.10. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja atliekant norminių teisės aktų projektų ekspertizę;

  4.11. pagal Grupės kompetenciją rengia Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų projektus, užsiima šviečiamąją veikla;

  4.12. pagal Grupės kompetenciją dalyvauja rengiant Konkurencijos tarybos pasiūlymų, rekomendacijų, paaiškinimų bei išvadų projektus, susijusius su Konkurencijos tarybos kompetencijai priskirtų įstatymų taikymu ir įgyvendinimu;

  4.13. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  GRUPĖS TEISĖS

   

  5. Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Grupės uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Grupės veikla susijusiais klausimais;

  5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Grupės kompetencijos klausimams spręsti;

  5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

   GRUPĖS VEIKLOS ORAGANIZAVIMAS

   

  6. Grupės veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

  7. Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

  8. Grupei vadovauja Grupės vadovas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Grupės veiklos sritį (-is) gali prižiūrėti Konkurencijos tarybos nutarimu paskirtas (-i) Konkurencijos tarybos narys (-iai).

  10. Grupės vadovas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

  11. Grupės vadovas:

  11.1. atsako už tai, kad Grupė tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas

  11.2. planuoja ir organizuoja Grupės darbą;

  11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Grupės veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Grupės struktūros ir pareigybių sąrašo, Grupės valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

  11.5. pagal Grupės kompetenciją atstovauja Grupei Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

  11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Grupės vadovo laikinai nesant, jo funkcijas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko įsakymu paskirtas valstybės tarnautojas.

  13. Grupės valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  14.     Grupės veiklos organizavimas keičiamas ar Grupė panaikinama teisės aktų nustatyta tvarka.

 • Padalinio veikla Komunikacijos skyrius
  Lina Navickaitė
  Dalia Mikėnė
  +370 5 262 5953 +370 5 262 5953
  +370 600 73115 +370 600 73115

  Padalinio veikla

  KOMUNIKACIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI

  I SKYRIUS

  BENDROSIOS NUOSTATOS

   

  1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius (toliau – Skyrius) yra Konkurencijos tarybos administracijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

  2. Skyrius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.

   

  II SKYRIUS

  UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS

   

  3. Skyriaus pagrindiniai uždaviniai yra:

  3.1. kurti ir įgyvendinti Konkurencijos tarybos viešųjų ryšių strategijas ir formuluoti pagrindines komunikacijos kryptis;

  3.2. kurti ir įgyvendinti nuoseklią ir efektyvią ryšių su visuomene ir vidinės komunikacijos politiką, pagrįstą viešumu ir bendradarbiavimu, kitomis Konkurencijos tarybos vertybėmis, siekiant strateginių institucijos tikslų;

  3.3. užtikrinti visuomenės informavimą apie Konkurencijos tarybos veiklą žiniasklaidos priemonėse, socialiniuose tinkluose, renginių metu;

  3.4. plėtoti Konkurencijos tarybos ryšius su Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos institucijomis, kitų užsienio valstybių nacionalinėmis konkurencijos institucijomis, įstaigomis ir  tarptautinėmis organizacijomis konkurencijos politikos bei kitais bendradarbiavimo klausimais.

  4. Skyrius, vykdydamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  4.1. rengia spaudos konferencijas, Konkurencijos tarybos susitikimus su žiniasklaidos atstovais;

  4.2. teikia žiniasklaidai, kitiems ūkio subjektams ir visuomenės atstovams informaciją apie Konkurencijos tarybos veiklą;

  4.3. bendradarbiaudamas su kitais skyriais rengia, nuolat atnaujina, esant techninėms galimybėms, administruoja Konkurencijos tarybos svetainėje ir vidiniame tinkle skelbiamą informaciją;

  4.4. rengia ir platina informacinius Konkurencijos tarybos leidinius, reprezentacinius spaudinius ir kitą informacinę medžiagą apie institucijos veiklą;

  4.5. analizuoja žiniasklaidoje, socialiniuose tinkluose skelbiamą informaciją apie Konkurencijos tarybą, prireikus reaguoja į viešai paskelbtą klaidinančią informaciją, informuoja Konkurencijos tarybos vadovybę apie viešinamas problemas, įvertina rizikos, kenkiančios Konkurencijos tarybos įvaizdžiui, veiksnius ir teikia siūlymus, kaip juos sumažinti;

  4.6. rengia metines Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitas Lietuvos institucijoms ir tarptautinėms organizacijoms bei institucijoms;

  4.7. siekiant didinti konkurencijos kultūros sklaidą, organizuoja renginius, Konkurencijos tarybos veiklos viešinimo akcijas, susitikimus su verslo, akademinės, teisės praktikų bendruomenėmis ir kitais visuomenės atstovais Lietuvoje bei užsienyje, taip pat padeda kitiems padaliniams juos organizuoti;

  4.8. bendradarbiaudamas su kitais Konkurencijos tarybos struktūriniais padaliniais inicijuoja ir vykdo vidinės komunikacijos projektus ir organizuoja kitus Konkurencijos tarybos darbuotojų motyvaciją stiprinančius renginius;

  4.9. administruoja ir tvarko informaciją interaktyvioje ECN2 sistemoje „ECN cases“, susijusioje su Europos teisės konkurencijos taisyklių įgyvendinimu pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003, taip pat „Wiki“, ICN, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos ir kitose tarptautinėse informacinėse sistemose;

  4.10. užtikrina Konkurencijos tarybai reikalingos medžiagos vertimą iš ar į anglų kalbą, redaguoja Konkurencijos tarybos darbuotojų anglų kalba parengtą medžiagą;

  4.11. atlieka kitas Konkurencijos tarybos pavestas funkcijas.

   

  III SKYRIUS

  SKYRIAUS TEISĖS IR PAREIGOS

   

  5. Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius ir funkcijas, turi teisę:

  5.1. gauti iš Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių informaciją, reikalingą Skyriaus uždaviniams vykdyti ir funkcijoms įgyvendinti;

  5.2. rengti pasitarimus, seminarus su Skyriaus veikla susijusiais klausimais, prireikus pasitelkiant kitų Konkurencijos tarybos struktūrinių padalinių darbuotojus;

  5.3. teikti Konkurencijos tarybos pirmininkui, Konkurencijos tarybai pasiūlymus dėl darbo grupių sudarymo Skyriaus kompetencijos klausimams spręsti;

  5.4. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis.

   

  IV SKYRIUS

  SKYRIAUS DARBO ORGANIZAVIMAS

   

  6. Skyriaus veiklą reguliuoja Konkurencijos tarybos darbo reglamentas ir šie nuostatai.

  7. Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių pavadinimai, pareigybėms priskirtos funkcijos ir specialieji reikalavimai, ir (ar) kiti reikalavimai, keliami atitinkamas pareigas einantiems asmenims, nustatyti Konkurencijos tarybos pirmininko tvirtinamuose pareigybių aprašymuose.

  8. Skyriui vadovauja Skyriaus vedėjas, kurį į pareigas priima ir iš jų atleidžia Konkurencijos tarybos pirmininkas Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

  9. Skyriaus vedėjo laikinai nesant ar dėl kitų priežasčių, jo funkcijas vykdo Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos valstybės tarnautojas.

  10. Skyriaus vedėjas yra pavaldus Konkurencijos tarybos pirmininkui.

  11. Skyriaus vedėjas:

  11.1. atsako už tai, kad Skyrius tinkamai įgyvendintų šiuose nuostatuose nustatytus uždavinius ir funkcijas.

  11.2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbą;

  11.3. atsiskaito Konkurencijos tarybos pirmininkui už Skyriaus veiklą;

  11.4. teikia pasiūlymus Konkurencijos tarybos pirmininkui ir Konkurencijos tarybai dėl Skyriaus struktūros ir pareigybių sąrašo, Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas, jų skatinimo, atlieka kitas teisės aktuose nustatytas tiesioginio vadovo funkcijas;

  11.5. pagal Skyriaus kompetenciją atstovauja Skyriui Konkurencijos tarybos posėdžiuose, dalyvauja kitų institucijų rengiamuose posėdžiuose, pasitarimuose, renginiuose ir kt.;

  11.6. gali turėti kitų teisės aktų ar Konkurencijos tarybos pirmininko jam suteiktų teisių ir įgaliojimų.

  12. Skyriaus valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, atsako už jiems pavestų pavedimų tinkamą vykdymą.

   

  V SKYRIUS

  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

   

  13. Skyriaus veiklos organizavimas keičiamas ar Skyrius panaikinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

   

 • Duomenų apsaugos pareigūnas
  Rusnė Juozapaitienė
Atnaujinta: 2024 06 04