BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Kokias funkcijas atlieka Konkurencijos taryba?

Konkurencijos taryba prižiūri, kaip ūkio subjektai ir viešojo administravimo subjektai laikosi Konkurencijos įstatymo reikalavimų. Institucija tiria draudžiamus susitarimus, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi atvejus, nagrinėja pranešimus apie koncentracijas, vertina, ar viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai ar kiti sprendimai atitinka Konkurencijos įstatymo reikalavimus.

Konkurencijos taryba taip pat prižiūri, ar 5 didieji prekybos tinklai laikosi Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo reikalavimų ir nepažeidžia maisto prekių ir (arba) gėrimų tiekėjų interesų.

Atlikusi tyrimus ir nustačiusi pažeidimus, Konkurencijos taryba įstatymų nustatyta tvarka taiko pažeidėjams sankcijas.

Kokie bendrovių sudaryti susitarimai gali būti pripažinti neteisėtais?

Draudžiamos bendrovių bendradarbiavimo formos, kurios riboja ar gali riboti konkurenciją: bet kokia forma (raštu ar žodžiu) sudarytos sutartys, suderinti veiksmai, bendrovių asociacijų priimti sprendimai, neformalūs susitarimai. Beveik visais atvejais neteisėtais laikomi bendrovių susitarimai (karteliai) nustatyti kainas, riboti gamybą, pasidalinti rinkomis ar klientais, derinti teikiamus pasiūlymus viešuosiuose pirkimuose, keistis komerciškai jautria informacija.

Daugiau informacijos rasite čia.

Ar Konkurencijos taryba reguliuoja kainas?

Ne, Konkurencijos taryba kainų nereguliuoja, tačiau tiria Konkurencijos įstatymo pažeidimus. Konkurencijos taryba imasi veiksmų dėl rinkos dalyvių elgesio tuo atveju, jei įtaria galimą Konkurencijos įstatymo pažeidimą, pavyzdžiui, jeigu gaunama duomenų, kad konkurentai galėjo sudaryti konkurenciją ribojantį susitarimą ir susitarti pakelti prekių ar paslaugų kainas. Konkurencijos taryba ragina asmenis, turinčius pagrįstų duomenų apie konkurenciją ribojančius įmonių susitarimus, kuo greičiau pateikti institucijai šią informaciją.

Ar asmenys, pateikę vertingos informacijos apie draudžiamus konkurentų susitarimus, gali gauti finansinį atlygį?

Taip, Konkurencijos įstatyme yra numatyta tokia galimybė. Jeigu remdamasi gauta informacija Konkurencijos taryba nustatytų pažeidimą, įrodymus pateikusiam asmeniui gali būti skiriama iki 100 tūkst. Eur išmoka.

Daugiau informacijos apie finansinį atlygį rasite čia.

Ar galima Konkurencijos tarybai informaciją apie įtariamą pažeidimą pateikti anonimiškai?

Taip, informatoriui pageidaujant, duomenys apie galimą pažeidimą gali būti pateikiami anonimiškai.

Kaip tai padaryti, informacijos rasite čia.

Kas lemia Konkurencijos tarybos skiriamų baudų už kartelinius susitarimus dydį?

Konkurencijos tarybos skiriamų baudų dydį labiausiai lemia pažeidimą padariusių įmonių su pažeidimu susijusių pajamų dydis ir pažeidimo trukmė. Apskaičiuojant baudas taip pat vertinamas pažeidimo pobūdis, sunkinančios ir (arba) lengvinančios aplinkybės. Už kartelinius susitarimus pažeidėjams gresia baudos iki 10 proc. bendrųjų metinių pasaulinių pajamų praėjusiais ūkiniais metais.

Daugiau informacijos apie sankcijas rasite čia.

Ar Konkurencijos taryba prižiūri koncentraciją rinkoje?

Terminas „koncentracija“ konkurencijos teisėje vartojamas dvejopai. Vienu atveju „koncentracija“ reiškia rinkos būseną, kurią nusako rinkoje veikiančių ūkio subjektų skaičius ir jų turimos rinkos dalys. Kuo mažiau rinkoje ūkio subjektų ir kuo didesnės jų rinkos dalys, tuo rinka laikoma labiau koncentruota. Kitu atveju „koncentracija“ reiškia veiksmą, kai įmonės jungiasi ar viena įmonė įgyja kitos kontrolę.

Konkurencijos institucijos, įskaitant ir Konkurencijos tarybą, kontroliuoja veiksmus, ne būsenas.

Koncentracijų kontrolė konkurencijos teisės prasme yra įmonių susijungimų (įsigijimų) kontrolė. Dažniausiai ji yra nukreipta į ateitį, t. y. siekiama apsaugoti, kad dėl įmonių susijungimų (įsigijimų) nebūtų sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose. 

Tačiau koncentracijų kontrolė gali būti nukreipta ir į praeitį, t. y. į jau įgyvendintus sandorius.

Konkurencijos taryba gali įpareigoti šalis atkurti ankstesnę, iki sandorio buvusią padėtį, jeigu:

1) nustatoma, kad buvo įgyvendintas įmonių susijungimas (ar įsigijimas), negavus Konkurencijos tarybos leidimo, o jis buvo būtinas (nes įmonių pajamos viršijo ribą, numatytą Konkurencijos įstatyme, kuomet atsiranda pareiga pranešti apie sandorius), ir jeigu nustatoma, kad dėl jau įvykdyto sandorio buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose;

2) nustatoma, kad ne daugiau nei prieš 1 metus buvo įgyvendintas įmonių susijungimas (ar įsigijimas), kuriam nebuvo reikalingas Konkurencijos tarybos leidimas (nes įmonių pajamos nesiekė ribos, numatytos Konkurencijos įstatyme, kuomet atsiranda pareiga pranešti apie sandorius), tačiau dėl įvykdyto sandorio buvo sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Apie kuriuos verslo sandorius privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti jos leidimą?

Konkurencijos tarybai privaloma pranešti apie numatomą įvykdyti koncentraciją ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimas apie koncentraciją turi būti pateiktas Konkurencijos tarybai iki koncentracijos įgyvendinimo. Koncentracija negali būti įgyvendinta tol, kol nėra gautas Konkurencijos tarybos leidimas.

Daugiau informacijos apie koncentracijų priežiūrą rasite čia.

Ar ūkio subjektui draudžiama užimti dominuojančią padėtį?

Ne, užimti dominuojančią padėtį nėra draudžiama, tačiau dominuojantiems ūkio subjektams keliami griežtesni reikalavimai nei tokios rinkos galios neturintiems jų konkurentams. Draudžiama piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant įvairius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus.

Daugiau informacijos apie piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi rasite čia.

Kada Konkurencijos taryba atlieka rinkų tyrimus?

Konkurencijos taryba atlieka įvairių sričių rinkos tyrimus siekdama nustatyti, ar nagrinėjamoje rinkoje sudarytos pakankamos sąlygos veiksmingai konkurencijai. Atlikusi rinkos tyrimą Konkurencijos taryba pateikia išvadas ir pasiūlymus atitinkamoms institucijoms, kaip rinkoje sudaryti geresnes prielaidas veiksmingai konkurencijai, sukuriant vartotojams kuo didesnės naudos.

Daugiau informacijos apie rinkų tyrimus rasite čia.

Dažniausiai užduodamus klausimus apie valstybės pagalbą rasite čia.

Dažniausiai užduodamus klausimus, susijusius su Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo nuotatomis, rasite čia.

Atnaujinta: 2024 01 16