Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

 


Asmenų aptarnavimas ir konsultavimas

Konkurencijos taryboje asmenys aptarnaujami vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimu Nr. 875 „Dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Taisyklės), ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentu, patvirtintu Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2018 m. vasario 1 d. nutarimu Nr. 1S-10 (2018) „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento patvirtinimo“.

Taisyklių 11 punkte nustatytas asmenų aptarnavimo funkcijas atlieka ir informaciją teikia Konkurencijos tarybos vyr. specialistė Giedrė Straižienė, o jos nesant – vyr. specialistė Justina Janulevičiūtė (tel. +370 5 212 7608, el. paštas taryba@kt.gov.lt). Valstybinės kalbos nemokantys asmenys aptarnaujami anglų / rusų kalbomis.

Prašymus ir skundus galima pateikti Viešojo administravimo įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytais būdais, kreipiantis asmeniškai arba per atstovą. Atstovo teisė atstovauti turi būti įrodoma rašytiniu sutikimu.

Teikiant dokumentus ne elektroninėmis priemonėmis, prašymai ir skundai priimami adresu Jogailos g. 14, Vilnius, pirmadieniais–ketvirtadieniais 8:00–17:00 val. penktadieniais – 8:00–15:45 val. Pagal poreikį, skiriama viena papildoma valanda per savaitę prieš arba po institucijos darbo dienos laiko, kada asmenų aptarnavimo funkcijas atliekantis asmuo gali priimti iš anksto užsiregistravusių asmenų prašymus ar skundus.

Pagal Taisyklių 27 punktą asmuo prašymą ar skundą gali teikti naudodamas tik tokias elektroninių ryšių priemones, kurias naudoja institucija. Konkurencijos taryba asmenų prašymams ar skundams priimti naudoja E. pristatymo sistemą ir el. paštą taryba@kt.gov.lt. Teikiant dokumentus institucijos naudojamomis elektroninėmis priemonėmis, turi būti pateikta pasirašyto prašymo skaitmeninė kopija arba prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu Reglamente (ES) 910/2014 nustatytus reikalavimus, arba suformuotas tokiu būdu, kuris leidžia prašymą ar skundą teikiantį asmenį identifikuoti arba patikrinti prašymo ar skundo autentiškumą.

Pranešimai ir informacija dėl galimų Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimų gali būti teikiami šios interneto svetainės skiltyje Pranešk mums!, taip pat kitais su Konkurencijos taryba suderintais būdais ir priemonėmis.

Konkurencijos taryba jos veiklos viešinimui naudojamų socialinių tinklų paskyrų nenaudoja asmenų prašymams ir skundams priimti, todėl šių paskyrų lankytojų komentarai, nuomonės, pareiškimai ir pan. nėra nagrinėjami Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

Apskundimo tvarka:

  • Konkurencijos tarybos darbuotojų atsakymai ar pranešimai dėl prašymų ir skundų nagrinėjimo bendrąja tvarka gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui Ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatyme ar Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
  • Konkurencijos tarybos ir jos įgaliotų pareigūnų sprendimai ir veiksmai dėl Konkurencijos įstatymo, Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo ir kitų įstatymų priežiūros gali būti skundžiami Konkurencijos įstatymo 32-33 str. ir Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamente nustatyta tvarka.     

Konkurencijos tarybos ekspertai teikia bendro pobūdžio konsultacijas dėl institucijos vykdomų procedūrų ir jos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo. Dėl konkrečių ūkio ar viešojo administravimo subjekto veiksmų atitikties teisės aktų reikalavimams Konkurencijos taryba sprendžia tik atlikusi tyrimą ir įvertinusi aplinkybių visumą, kai yra įstatymo numatytas pagrindas tokiam tyrimui atlikti.

Suinteresuoti asmenys konsultuojami:

  • bendraisiais klausimais – tel. +370 600 72850, (8 5) 212 7608 arba svetainėje kt.gov.lt nurodytais el. paštais;

  • piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi klausimais – tel. (8 5) 262 2617;

  • koncentracijų priežiūros klausimais – tel. (8 5) 261 3720;

  • valstybės pagalbos taisyklių taikymo paramos priemonėms, skirtoms kovoti su COVID-19 protrūkiu ar jo pasekmėmis, klausimais – el. paštu Covid.ValstybesPagalba@kt.gov.lt;

  • viešojo administravimo subjektų veiklos klausimais – tel. +370 5 262 6658;

  • dėl didžiųjų prekybos tinklų galimų nesąžiningų veiksmų tiekėjų atžvilgiu – el. paštu mazmenine.prekyba@kt.gov.lt, tel. +370 676 13374;

  • viešųjų ryšių klausimais – el. paštu contacts@kt.gov.lt; tel. +370 659 68 278; +370 600 73 115;

  • dėl tiekėjų šalinimo iš viešųjų pirkimų perkančiąsias organizacijas kviečiame konsultuotis tel. +370 601 62375 ir +370 5 260 8879.

Susitikimai vyksta nuotoliniu būdu; išskirtiniais atvejais jie gali vykti Konkurencijos tarybos patalpose iš anksto suderinus su institucijos darbuotojais.

Atnaujinta: 2021 12 29