BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. Pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

 2. Pavojaus aplinkai;

 3. Kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

 4. Neteisėtos veiklos finansavimo;

 5. Neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

 6. Neteisėtu būdu įgyto turto;

 7. Padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

 8. Kitų pažeidimų.

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

 • Atlyginimo pranešėjams už vertingą informaciją tvarkos aprašas;

 • Kompensavimo pranešėjams už patiriamą neigiamą poveikį ar galimus padarinius dėl pateikto pranešimo tvarkos aprašas;

 • Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas (toliau - Aprašas).

Pranešimai apie pažeidimus teikiami pagal Aprašo priede patvirtintą formą arba teikiant informaciją apie pažeidimus laisva forma. Privaloma nurodyti, kad ši informacija teikiama vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Informacijos apie pažeidimus Konkurencijos taryboje teikimo tvarką, taip pat reglamentuoja Konkurencijos tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. 2V-29 patvirtinta vidaus tvarka.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Konkurencijos taryboje, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 • Konkurencijos tarybos vidiniu kanalu - el. paštu: praneseju.apsauga@kt.gov.lt;

 • Tiesiogiai kompetentingam subjektui, atvykus į Konkurencijos tarybą adresu Jogailos g. 14, Vilnius;

 • Paštu Konkurencijos tarybos adresu Jogailos g. 14, Vilnius, ant voko nurodant žymą „KONKURENCIJOS TARYBOS KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“;

 • Lietuvos Respublikos prokuratūrai el. paštu: praneseju.apsauga@prokuraturos.lt;

 • Viešai.

Vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais informaciją turi teisę pateikti asmuo, kurį su Konkurencijos taryba sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.).

Konkurencijos taryboje paskirtas kompetentingas subjektas – administracijos direktorius Arūnas Keraminas, tel. +370 5 212 4225, mob. +370 676 16 882, kuris administruoja vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėja jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą. Kompetentingą subjektą pavaduojantis asmuo – Konkurencijos tarybos vyresn. patarėja Agnė Saulienė, tel. +370 5 212 6557, mob. +370 606 63 779.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu Įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie pranešėjų apsaugą galima rasti čia https://www.pranesktiesa.lt/

Atnaujinta: 2024 02 27