BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos Konstitucija
 2. Lietuvos Respublikos įstatymai:
  1. Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymas
  2. Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymas
  3. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
 3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:
  1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatai
  2. Baudų, skiriamų už Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimus, dydžio nustatymo tvarkos aprašas
  3. Dėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo
  4. Dėl konkurencijos politikos nuostatų taikymo gairių patvirtinimo
  5. Baudų už Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašas
 4. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos teisės aktai:
  1. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentas
  2. Vienkartinės piniginės išmokos už įrodymų pateikimą Konkurencijos tarybai skyrimo ir mokėjimo tvarka
  3. Konkurencijos tarybos paaiškinimai dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo
  4. Dėl paaiškinimų dėl dominuojančios padėties nustatymo patvirtinimo
  5. Pranešimo apie koncentraciją pateikimo ir nagrinėjimo tvarka
  6. Dėl susitarimų, tenkinančių Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies sąlygas
  7. Reikalavimai ir sąlygos susitarimams, kurie dėl savo mažareikšmės įtakos negali itin riboti konkurencijos
  8. Draudžiamų susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų ir jų sumažinimo taisyklės
  9. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos veiklos, atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo priežiūrą, prioriteto
  10. Dėl priežiūros, įgyvendinant Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymą, tvarkos patvirtinimo
  11. Prašymų dėl savivaldybių vykdomos ūkinės veiklos įvertinimo teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas
  12. Dėl užmokesčių už pranešimų apie koncentraciją ir prašymų leisti atlikti atskirus koncentracijos veiksmus nagrinėjimą dydžių ir užmokesčių mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
  13. Dėl atsakomybę lengvinančios aplinkybės, pagal kurią tyrimo metu pripažįstamas Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimas ir numatyta bauda, taikymo tvarkos patvirtinimo
  14. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų, naudotinų atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo pažeidimo tyrimus, patvirtinimo
  15. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos dokumentų formų, naudotinų atliekant Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo pažeidimo tyrimus, patvirtinimo
  16. Dėl Bendradarbiavimo su kitų Europos Sąjungos valstybių narių konkurencijos ar kitomis kompetentingomis institucijomis taisyklių patvirtinimo
  17. Dėl administracinio veiklos prioriteto įgyvendinimo principų atliekant Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo priežiūrą
  18. Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Europos Sąjungos teisės aktai:

 1. 2007 m. gruodžio 13 d. Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo
 2. Europos Komisijos, Parlamento ir Tarybos reglamentai:​
  1. 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo
  2. 2004 m. sausio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės
  3. 2006 m. liepos 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1184/2006 dėl tam tikrų konkurencijos taisyklių taikymo žemės ūkio produktų gamybai ir prekybai jais
  4. 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1234/2007 nustatantis bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“)
  5. 2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 169/2009 dėl konkurencijos taisyklių taikymo geležinkelių, kelių ir vidaus vandenų transportui
  6. 2009 m. rugsėjo 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 906/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo linijinės laivybos bendrovių (konsorciumų) tam tikrų rūšių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams
  7. 2010 m. gegužės 27 d. Komisijos reglamentas (ES) 461/2010 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems veiksmams variklinių transporto priemonių sektoriuje
  8. 2014 m. kovo 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 316/2014 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo technologijų perdavimo susitarimų kategorijoms
  9. Komisijos reglamentas (ES) 2022/720 2022 m. gegužės 10 d. dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių vertikaliesiems susitarimams ir suderintiems veiksmams
  10. Komisijos reglamentas (ES) 2023/1067, 2023 m. birželio 1 d. dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių
   specializacijos susitarimams
  11. Komisijos reglamentas (ES) 2023/1066 2023 m. birželio 1 d. dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikrų rūšių mokslinių
   tyrimų ir technologijų plėtros susitarimams
 3. Europos Komisijos pranešimai, komunikatai, gairės:
  1. Komisijos pranešimas dėl paaiškinimų dėl Sutarties 81 ir 82 straipsniuose naudojamos sąvokos „poveikis prekybai“
  2. Komisijos komunikatas dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo gairių
  3. Komisijos komunikatas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio taikymo horizontaliesiems bendradarbiavimo susitarimams gairės
  4. Komisijos komunikatas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 101 straipsnio taikymo technologijų perdavimo susitarimams gairių
  5. Komisijos pranešimas dėl nedidelės svarbos susitarimų, kurie nežymiai riboja konkurenciją pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 81 straipsnio 1 dalį (de minimis)
  6. Komisijos pranešimas dėl papildomų gairių dėl vertikaliųjų apribojimų variklinių transporto priemonių pardavimo ir remonto, taip pat variklinių transporto priemonių atsarginių dalių platinimo susitarimuose
  7. Komisijos komunikatas Komisijos įgyvendinimo prioritetų taikant EB sutarties 82 straipsnį dominuojančių įmonių piktnaudžiaujamam antikonkurenciniam elgesiui gairės
  8. Komisijos suvestinis pranešimas dėl jurisdikcijos pagal Tarybos reglamentą 139/2004 dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės
  9. Gairės dėl horizontalių susijungimų vertinimo pagal Tarybos reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės
  10. Gairės dėl nehorizontaliųjų susijungimų vertinimo pagal Tarybos reglamentą dėl koncentracijų tarp įmonių kontrolės
  11. Komisijos pranešimas dėl konkurencijos gynimo priemonių, priimtinų pagal Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 139/2004 ir Komisijos Reglamentą (EB) Nr. 802/2004
  12. Komisijos pranešimas dėl būtinų ir su įmonių koncentracija tiesiogiai susijusių apribojimų
  13. Komisijos komunikatas C(2022) 3006 final 2022 m. gegužės 10 d. „Vertikaliųjų apribojimų gairės“
  14. Komisijos ataskaita dėl konkurencijos taisyklių taikymo ES farmacijos sektoriuje 2018–2022 m.
Atnaujinta: 2024 01 31