BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamento

2002 m. lapkričio 14 d. Nr. 129
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) 18 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 19 straipsnio 10 dalimi, 24 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba nutaria:

KEISTA (preambulė):
2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
(Žin., 2013, Nr. 102-5066)

 1. Patvirtinti Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentą (pridedama).
 2. Pripažinti netekusiais galios:
  1. 1999 m. lapkričio 5 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 4 „Dėl laikinojo Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos posėdžių reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 98-2840; 2000, Nr. 34-971);
  2. 2000 m. kovo 23 d. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nutarimą Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos narių kompetencijos ir Konkurencijos tarybos įgalinimų perdavimo“ (Žin., 2000, Nr. 28-795, Nr. 55-1633; 2002, Nr. 1-43, Nr. 66-2752).

Pirmininkas Rimantas Stanikūnas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos
2002 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 129

NAUJA REDAKCIJA nuo 2004 10 10
(Žin., 2004, Nr. 149-5453)

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos darbo reglamentas

I skyrius. Bendrosios nuostatos

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos (toliau – Konkurencijos taryba, taryba) darbo reglamentas (toliau – reglamentas) nustato Konkurencijos tarybos veiklos principus, vidaus administravimo tvarką, Konkurencijos tarybos, Konkurencijos tarybos pirmininko ir Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojų kompetenciją, Konkurencijos tarybos kompetencijai priklausančių klausimų tyrimo ir nagrinėjimo veiksmų tvarką, kreipimosi į Konkurencijos tarybą ir sprendimų priėmimo Konkurencijos taryboje tvarką ir procedūras.

 1. Šis reglamentas su atitinkamais pakeitimais (mutatis mutandis) yra taikomas Konkurencijos tarybai, taikant Europos Sąjungos konkurencijos teisės normas (įskaitant Tarybos reglamentą EB Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose įgyvendinimo ir jį įgyvendinančius teisės aktus), kurių laikymosi priežiūra pagal Europos Sąjungos konkurencijos teisę pavedama nacionalinei konkurencijos institucijai, jeigu Europos Sąjungos konkurencijos teisė nenumato kitaip.
 2. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Konkurencijos taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 30-856; 2012, Nr. 42-2041) (toliau – Konkurencijos įstatymas), Lietuvos Respublikos reklamos įstatymu (Žin., 2000, Nr. 64-1937; 2013, Nr. 57-2854), Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymu (Žin., 2010, Nr. 1-31), Lietuvos Respublikos kainų įstatymu (Žin., 1990, Nr. 22-542), Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos nuostatais, šiuo reglamentu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Konkurencijos tarybos veiklą.

 1. Konkurencijos taryba savo veikloje vadovaujasi šiais principais:
  1. įstatymo viršenybės, reiškiančio, kad Konkurencijos tarybos veiksmai turi būti pagrįsti įstatymų reikalavimais;
  2. objektyvumo, reiškiančio, kad tyrimo ar nagrinėjimo veiksmai ir sprendimai turi būti nešališki ir objektyvūs;
  3. proporcionalumo, reiškiančio, kad tyrimo ar nagrinėjimo veiksmų ir sprendimų mastas bei griežtumas turi būti proporcingi siekiamam tikslui;
  4. nepiktnaudžiavimo valdžia, reiškiančio, kad įstatymu suteiktais įgaliojimais turi būti naudojamasi tik siekiant įstatyme numatytų tikslų;
  5. operatyvumo, reiškiančio, kad tyrimo ar nagrinėjimo veiksmai turi būti atliekami ir sprendimai priimami per įmanomai trumpiausią laiką.

II skyrius. Konkurencijos tarybos darbo organizavimo tvarka

I skirsnis. Konkurencijos tarybos funkcijos ir įgaliojimai

 1. KEISTA:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
  Konkurencijos taryba kolegialiai priima sprendimus:
  1. pradėti, pratęsti, papildyti, nutraukti, atnaujinti tyrimą dėl įstatymų pažeidimo ar atlikti papildomą tyrimą;
  2. išskirti tyrimą į atskirus tyrimus ar sujungti atskirus tyrimus į vieną;
  3. atsisakyti pradėti tyrimą dėl įstatymų pažeidimo, išskyrus šio reglamento 11.4 punkte numatytus atvejus;
  4. tlikti tyrimo veiksmus, kuriems reikalingas teismo leidimas;
  5. paskirti įgaliotus pareigūnus atlikti tyrimą ar atskirus tyrimo veiksmus;
  6. pritarti įgaliotų pareigūnų tyrimo arba koncentracijos nagrinėjimo išvadoms ir pateikti išvadas suinteresuotiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka;
  7. nagrinėti tyrimų bylas;
  8. taikyti įstatymų nustatytas sankcijas arba atsisakyti taikyti sankcijas, jeigu nėra įstatymų nustatyto pagrindo;
  9. kreiptis į teismą su prašymu skirti sankcijas ūkio subjekto vadovui;
  10. teikti siūlymus Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, ribojančių konkurenciją, pakeitimo, kai tai nustatoma Konkurencijos tarybai atliekant įstatymuose numatytas funkcijas;
  11. kreiptis į teismą Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytais atvejais bei siekiant apginti įstatymų saugomus viešuosius interesus;
  12. taikyti laikinąsias priemones ir ūkinės veiklos apribojimus;
  13. leisti vykdyti koncentraciją ar atskirus koncentracijos veiksmus, atsisakyti leisti vykdyti koncentraciją, nustatyti koncentracijos vykdymo sąlygas ir įpareigojimus ir pakeisti ar panaikinti Konkurencijos tarybos sprendimus dėl koncentracijos;
  14. pratęsti koncentracijos nagrinėjimą;
  15. taikyti koncentracijų priežiūros procedūrą savo iniciatyva;
  16. atlikti konkurencijos veiksmingumo rinkose stebėseną;
  17. nustatyti Konkurencijos tarybos veiklos prioritetus;
  18. patvirtinti Konkurencijos tarybos administracijos struktūrą ir nuostatus;
  19. sudaryti patarėjų komitetą;
  20. dėl skundų, pateiktų dėl neteisėtų Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojų veiksmų pagal Konkurencijos įstatymo 32 straipsnį;
  21. atidėti skirtos baudos ar jos dalies mokėjimą;
  22. priimti norminius administracinius teisės aktus, susijusius su įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, taikymu;
  23. suteikti pagalbą Europos Komisijai ar Europos Sąjungos valstybių konkurencijos institucijoms Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 numatytais atvejais;
  24. kitais klausimais, susijusiais su įstatymų, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba, taikymu.
 2. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Konkurencijos taryba dalį savo įgalinimų gali perduoti tarybos pirmininkui, nariui ar administracijos darbuotojui. Tokiu atveju tarybos pirmininkas, narys arba administracijos darbuotojas veikia Konkurencijos tarybos vardu.

 1. KEISTA:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
  Konkurencijos tarybos pirmininkas:
  1. vadovauja Konkurencijos tarybai, organizuoja Konkurencijos tarybos darbą ir atsako už tai, kad Konkurencijos taryba atliktų pavestas funkcijas;
  2. atstovauja Konkurencijos tarybai Lietuvos Respublikoje ir užsienyje;
  3. teikia Seimui ir Vyriausybei metinę Konkurencijos tarybos veiklos ataskaitą;
  4. dalyvauja patariamojo balso teise Vyriausybės posėdžiuose ir privalo pareikšti savo pastabas tuo atveju, jeigu siūlomi priimti sprendimai prieštarautų įstatymams, kurių laikymosi priežiūrą vykdo Konkurencijos taryba;
  5. pasirašo išvadas Seimui ir Vyriausybei dėl teisės aktų projektų derinimo;
  6. pasirašo raštus, skirtus Respublikos Prezidentui, Seimui ir Vyriausybei;
  7. Konkurencijos tarybai pritarus, tvirtina Konkurencijos tarybos strateginį veiklos planą;
  8. tvirtina administracijos struktūrinių padalinių nuostatus ir administracijos darbuotojų pareigybių aprašymus;
  9. priima į pareigas ir atleidžia iš pareigų valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, priima sprendimus skirti jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas, juos skatinti bei įgyvendina kitus įgaliojimus personalo valdymo srityje;
  10. priima sprendimus pasitelkti kompetentingų specialistų ir ekspertų;
  11. priimdamas sprendimus dėl darbo Konkurencijos taryboje organizavimo, leidžia įsakymus;
  12. reglamento nustatyta tvarka organizuoja tarybos posėdžius ir jiems vadovauja;
  13. pasirašo Konkurencijos tarybos nutarimus;
  14. priima sprendimus dėl tarybos pozicijos atstovavimo teismuose ir ikiteisminių ginčų nagrinėjimo institucijose, kai Konkurencijos taryba yra ginčo šalis, suinteresuotas asmuo ar išvadą teikianti institucija;
  15. vykdo kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatytas ar Konkurencijos tarybos jam pavestas funkcijas.

71 KEISTA:
2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
(Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Kai nėra Konkurencijos tarybos pirmininko, jo pavedimu jį pavaduoja Konkurencijos tarybos pirmininko pavaduotojas.

72 KEISTA:
2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
(Žin., 2013, Nr. 112-5625)
Konkurencijos tarybos narys:

72.1. dalyvauja svarstant ir priimant nutarimus Konkurencijos tarybos kompetencijai priklausančiais klausimais;
72.2. atsako už Konkurencijos tarybos nutarimu pavestą Konkurencijos tarybos veiklos sritį;
72.3. Konkurencijos tarybos pavestoje veiklos srityje pasirašo išvadas valstybės ir savivaldybių institucijoms dėl teisės aktų projektų derinimo, išskyrus reglamento 7.5 punkte numatytus atvejus;
72.4. Konkurencijos tarybos pavestoje veiklos srityje pasirašo raštus, skirtus valstybės ir savivaldybių institucijoms, išskyrus reglamento 7.6 punkte numatytus atvejus.

73 KEISTA:
2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
(Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Konkurencijos tarybos nario kompetencijai priskirtus klausimus gali spręsti ir Konkurencijos tarybos pirmininkas.

74 KEISTA:
2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
(Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Konkurencijos tarybos pirmininkas ar narys, manydami, kad jų kompetencijai priskirtais klausimais reikalingas Konkurencijos tarybos sprendimas, gali perduoti klausimą svarstyti Konkurencijos tarybai. Konkurencijos tarybos pirmininkas ar narys privalo teikti klausimą svarstyti Konkurencijos tarybai, jei numatomas priimti sprendimas skiriasi nuo ankstesnės Konkurencijos tarybos praktikos.

 1. NETEKO GALIOS:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
 2. NETEKO GALIOS:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
 3. NETEKO GALIOS:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
 4. KEISTA:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
  Skyriaus vedėjas pagal skyrių kompetenciją, apibrėžtą Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose ir skyriaus nuostatuose, vadovauja Konkurencijos tarybos skyriaus darbui ir atsako, kad skyrius atliktų jam pavestas funkcijas. Skyriaus vedėjas ar skyriaus vedėjo pavaduotojas, atlikdami jiems pavestas funkcijas, priima sprendimus:
  1. informuoti pareiškėją, kad pareiškimas pradėti įstatymo pažeidimo tyrimą ar kito klausimo nagrinėjimą neatitinka įstatymuose ir reglamente nustatytų reikalavimų;
  2. duoti privalomus nurodymus pateikti dokumentus ir kitą informaciją, reikalingą Konkurencijos tarybos funkcijoms atlikti, įskaitant nurodymus pateikti dokumentus ir kitą informaciją pagal Konkurencijos įstatymo 18 straipsnio 2 dalies 1 punktą;
  3. informuoti ūkio subjektus, kad jų atliekami veiksmai gali turėti Konkurencijos įstatymo 15 straipsnio pažeidimo požymių, pasiūlant jiems nutraukti galimai nesąžiningos konkurencijos veiksmus;
  4. atsisakyti pradėti pranešimo (skundo) nagrinėjimo procedūrą dėl Reklamos įstatymo galimo pažeidimo, jeigu nustatomi Reklamos įstatymo 25 straipsnio 5 ir 6 dalyse įtvirtinti atsisakymo pagrindai;
  5. informuoti ūkio subjektus ar kitus asmenis dėl jų veiksmų vertinimo pagal teisės aktus, taikomus Konkurencijos tarybai atliekant jai pavestas funkcijas, ar pateikti informacijos, susijusios su Konkurencijos tarybos veikla;
  6. dėl pranešimo apie koncentraciją atitikties Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams;
  7. fiksuoti faktines aplinkybes, reikalingas klausimui nagrinėti;
  8. kitais Konkurencijos tarybos administracijos nuostatuose, skyriaus nuostatuose, pareigybės aprašyme ir kituose teisės aktuose numatytais ar Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestais klausimais.

111 KEISTA:
2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
(Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Kai nėra Konkurencijos tarybos skyriaus vedėjo ir skyriaus vedėjo pavaduotojo ar jie dėl kitų priežasčių negali vykdyti reglamento 11 punkte nustatytų funkcijų, jas vykdo kitas Konkurencijos tarybos pirmininko paskirtas administracijos darbuotojas.

 1. Skyriaus vedėjas, prieš pradėdamas veikti Konkurencijos tarybos vardu, gali teikti klausimą svarstyti tarybai, jei mano, kad būtinas Konkurencijos tarybos sprendimas. Skyriaus vedėjas privalo teikti klausimą svarstyti Konkurencijos tarybai, jei numatomi atlikti veiksmai skiriasi nuo ankstesnės tarybos praktikos.
 2. NETEKO GALIOS:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)

131 KEISTA:
2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
(Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Kiti Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojai vykdo Konkurencijos tarybos skyriaus nuostatuose, pareigybės aprašyme numatytas, Konkurencijos tarybos ar Konkurencijos tarybos pirmininko pavestas funkcijas.

II skirsnis. Korespondencijos paskirstymas

 1. Visi Konkurencijos taryboje gaunami prašymai, skundai ir kiti dokumentai registruojami Konkurencijos tarybos administracijos sekretoriate (toliau – administracijos sekretoriatas).
 2. KEISTA:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Administracijos sekretoriatas, gavęs ir įregistravęs dokumentus, perduoda juos Konkurencijos tarybos nariui ar kitam administracijos darbuotojui pagal kompetenciją.

 1. NETEKO GALIOS:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
 2. NETEKO GALIOS:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
 3. Elektroniniu paštu gaunama korespondencija iš Europos Sąjungos valstybių narių nacionalinių konkurencijos institucijų, kitų užsienio valstybių institucijų, tarptautinių organizacijų, kiti asmenų paklausimai, išskyrus pareiškimus ištirti konkurenciją ribojančius veiksmus ar kitus Konkurencijos tarybos tiriamus pažeidimus, administracijos sekretoriate nėra registruojami.
 4. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Į elektroniniu paštu gautus prašymus ar paklausimus pagal kompetenciją atsako juos gavę adresatai bendra tvarka. Tai yra, jeigu prašymas ar paklausimas buvo persiųstas keletui adresatų, pagrindiniu vykdytoju yra laikomas tas darbuotojas, kuris nurodytas pirmasis. Kiti darbuotojai yra vienodai atsakingi už pavedimo įvykdymą ir pagrindinio vykdytojo reikalavimu turi pateikti visą reikiamą medžiagą ir atitinkamus pasiūlymus.

 1. KEISTA:
  1. 2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
  2. 2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Jeigu korespondencija gauta ne pagal kompetenciją arba jeigu jos turinys yra platesnis, administracijos sekretoriatas tokią korespondenciją persiunčia atitinkamai kitam administracijos darbuotojui pagal kompetenciją.

III skyrius. Įstatymų pažeidimų tyrimo tvarka

 1. Įstatymų pažeidimų tyrimo tvarka taikoma tiriant šiuos pažeidimus:
  1. konkurenciją ribojančius susitarimus (Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis);
  2. piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi (Konkurencijos įstatymo 7 straipsnis);
   KEISTA:
   2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
   (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
  3. neteisėtus koncentracijos veiksmus (Konkurencijos įstatymo 14 straipsnio 1 dalis);
   KEISTA:
   2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
   (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
  4. nesąžiningą konkurenciją (Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 4 dalyje numatytais atvejais);
   KEISTA:
   2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
   (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
  5. klaidinančią ir neleidžiamą lyginamąją reklamą (Reklamos įstatymo 5 ir 6 straipsniai), kiek šios tvarkos nereglamentuoja Reklamos įstatymas;
   KEISTA:
   2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
   (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
  6. prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą, nurodymų pateikti informaciją nevykdymą, neteisingos ar ne visos informacijos pateikimą, kliudymą atlikti tyrimą ar Konkurencijos tarybos paskirtų sankcijų ir įpareigojimų nevykdymą ar kitus procedūrinius pažeidimus.
 2. Ši įstatymų pažeidimų tyrimo tvarka su atitinkamais pakeitimais (mutatis mutandis) taip pat taikoma tiriant pažeidimus dėl valstybės valdymo ir savivaldos institucijų teisės aktų ir sprendimų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, taikant Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio 4 dalį ir šio reglamento 5.9 punktą.
 3. Nagrinėjant Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimų atitiktį Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui, procedūriniai klausimai (tyrimo pradėjimas, pratęsimas, nutraukimas) sprendžiami priimant protokolinius nutarimus. Klausimo dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimo atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsniui nagrinėjimas baigiamas tvarkomajame posėdyje pritarus arba nepritarus rašto-pasiūlymo Lietuvos Respublikos Vyriausybei projektui.

III skirsnis. Pareiškimo ištirti įstatymo pažeidimą pateikimas ir nagrinėjimas

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Kreiptis į Konkurencijos tarybą dėl įstatymo pažeidimo tyrimas (toliau – tyrimas) pradėjimo turi teisę ūkio subjektai ir institucijos, nurodyti Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje, pateikdami Konkurencijos tarybai pareiškimą ar skundą (toliau – pareiškimas) raštu.

 1. Pareiškime turi būti nurodyta:
  1. pareiškėjo pavadinimas, buveinė, taip pat įgalioto atstovo pavardė ir adresas, kontaktiniai telefonai, elektroninio pašto adresai;
  2. ūkio subjekto, kurio veiksmai skundžiami, pavadinimas, buveinė;
  3. trečiųjų suinteresuotų asmenų pavadinimai ir buveinės;
  4. konkretūs skundžiami veiksmai, jų atlikimo data;
  5. pareiškėjui žinomos skundžiamų veiksmų faktinės aplinkybės, kuriomis jis grindžia savo reikalavimą, bei tas aplinkybes patvirtinantys įrodymai, liudytojų vardai, pavardės ir gyvenamosios vietos, kitų įrodymų buvimo vieta;
  6. pareiškėjo reikalavimai;
  7. pridedamų dokumentų sąrašas;
  8. pareiškimo surašymo vieta ir data.
 2. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Jei pareiškime prašoma ištirti nesąžiningos konkurencijos veiksmus, numatytus Konkurencijos įstatymo 15 straipsnyje, pareiškėjas privalo pateikti jam žinomus įrodymus, kad prašomi ištirti veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų ar vartotojų interesus.

 1. Prie pareiškimo pridedami dokumentai, patvirtinantys skundžiamų veiksmų faktines aplinkybes.
 2. Pareiškimą pasirašo ūkio subjekto ar institucijos vadovas arba įgaliotas atstovas. Prie atstovo pasirašyto pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgalinimus.
 3. Pareiškimas pateikiamas administracijos sekretoriatui. Pareiškimas ir pridedami dokumentai gali būti perduodami faksu ar elektroniniu paštu, originalus pateikiant Konkurencijos tarybai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Jeigu per šį laikotarpį originalai negaunami, Konkurencijos įstatyme numatytas pareiškimo nagrinėjimo terminas sustabdomas.
 4. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Jeigu pateiktas pareiškimas neatitinka reglamento 24–28 punktuose nustatytų reikalavimų, ūkio subjektui nustatomas terminas, per kurį turi būti pašalinti pareiškimo trūkumai. Tokiu atveju pareiškimo nagrinėjimo terminas, nustatytas Konkurencijos įstatymo 24 straipsnio 3 dalyje, pradedamas skaičiuoti, kai administracijos sekretoriatui pateikiamas pareiškimas, atitinkantis reglamento 24–28 punktų reikalavimus.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Administracijos darbuotojas, išnagrinėjęs pareiškimą, atitinkantį reglamento 24–28 punktų reikalavimus, parengia Konkurencijos tarybos nutarimo pradėti tyrimą arba atsisakyti pradėti tyrimą projektą ir perduoda jį svarstyti tarybos tvarkomajame posėdyje.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Tyrimas gali būti pradėtas Konkurencijos tarybos iniciatyva. Tarybos pirmininkas, narys arba bet kuris administracijos darbuotojas, turintis faktinių duomenų apie galimą įstatymo pažeidimą, turi teisę siūlyti pradėti tyrimą Konkurencijos tarybos iniciatyva. Siūlyti Konkurencijos tarybai pradėti tyrimą savo iniciatyva turi teisę ir fiziniai asmenys.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Nutarimas pradėti tyrimą turi atitikti šio reglamento 99 punkto reikalavimus. Jame taip pat nurodomas administracijos darbuotojas arba jų grupė (tyrimo grupė), kurie įgaliojami atlikti tyrimą. Kai tyrimui atlikti yra sudaroma tyrimo grupė, nurodomas jos vadovas.

 1. NETEKO GALIOS:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
 2. Tyrimo terminų skaičiavimas pradedamas nuo nutarimo pradėti tyrimą datos.
 3. Apie priimtą nutarimą pradėti tyrimą įgaliotas pareigūnas (toliau – pareigūnas) praneša įtariamam ūkio subjektui ir pareiškėjui, išskyrus atvejus, kai nutarimo paskelbimas gali pakenkti tyrimo eigai ir turi būti laikomas konfidencialiu.
 4. Kiti asmenų prašymai, paklausimai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) nustatyta tvarka.

IV skirsnis. Tyrimo veiksmų atlikimo tvarka

 1. Pareigūnai, atlikdami Konkurencijos įstatyme ir šiame reglamente numatytus tyrimo veiksmus, privalo skatinti ūkio subjektų, kitų asmenų savanorišką bendradarbiavimą su Konkurencijos taryba, nepažeisti ūkio subjektų ir kitų asmenų teisių, pagal kompetenciją ginti teisėtus valstybės interesus, atlikdami savo funkcijas kuo mažiau trikdyti ūkio subjekto veiklą.
 2. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Tyrimas dėl reglamento 21 ir 22 punktuose paminėtų įstatymų pažeidimų atliekamas laikantis Konkurencijos įstatymo 23 straipsnio 5 dalyje numatytų terminų.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Tyrimo veiksmai, numatyti Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje, gali būti atliekami tik priėmus nutarimą pradėti tyrimą.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Konkurencijos tarybai priėmus sprendimą dėl Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 9 punktuose numatytų tyrimo veiksmų atlikimo, pareigūnas ar kitas įgaliotas administracijos darbuotojas kreipiasi į Vilniaus apygardos administracinį teismą dėl teismo leidimo.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Pareigūnas, prieš atlikdamas Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodytus tyrimo veiksmus, ūkio subjektų, kurių atžvilgiu atliekami tyrimo veiksmai, atstovams pateikia valstybės tarnautojo arba darbuotojo pažymėjimą, Konkurencijos tarybos nutarimo pradėti tyrimą kopiją, įgaliojimą atlikti tam tikrus tyrimo veiksmus ir teismo leidimą, jei atliekami Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 9 punktuose numatyti veiksmai.

 1. Prieš atliekant tyrimo veiksmus, pareigūnas privalo įspėti su atliekamais tyrimo veiksmais susijusius asmenis apie įstatymuose numatytą atsakomybę už kliudymą pareigūnams atlikti jiems pavestas pareigas, jų reikalavimų nevykdymą, melagingų žinių suteikimą arba už atsisakymą suteikti žinias Konkurencijos tarybai.
 2. Pareigūnas atliekamus tyrimo veiksmus įformina raštu – surašo paaiškinimų, patikrinimo, paėmimo protokolus, aktus ir kitus dokumentus, kurių formas tvirtina Konkurencijos taryba.
 3. Apklausiant asmenį, pareigūnas turi teisę pats savo ranka užrašyti paaiškinimus arba pasiūlyti tai padaryti apklausiamam asmeniui savarankiškai. Pareigūnas turi teisę patikrinimo metu daryti duodamų paaiškinimų garso ar vaizdo įrašą, apie tai pažymėdamas paaiškinimų protokole.
 4. Patikrinimo metu pareigūnas turi teisę apieškoti patalpas, teritoriją arba transporto priemones ir paimti dokumentus bei daiktus, kurie, tiriant bylą, turi įrodomosios reikšmės. Pareigūnas savo nuožiūra gali kopijuoti dokumentus ir kompiuterinėse laikmenose esančią informaciją. Jeigu paimamas griežtos apskaitomybės dokumento originalas, patikrinimo vietoje turi būti paliekama jo kopija. Apie dokumentų paėmimą nurodoma paėmimo protokole.
 5. Patikrinimo metu paimtų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tikrinamo ūkio subjekto įgalioto asmens parašu ir spaudu.
 6. Pareigūnai gali paimti dokumentus jų neperžiūrėję ūkio subjekto patalpose. Tokiu atveju paimti dokumentai sudedami į dėžes, kurios užklijuojamos kontroline popierine juosta, patvirtinta ūkio subjekto spaudu, ūkio subjekto atstovo ir pareigūno parašais. Minėti veiksmai aprašomi paėmimo protokole.
 7. Dėžėse esančių dokumentų peržiūra atliekama ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų paėmimo Konkurencijos tarybos patalpose, dalyvaujant ūkio subjekto, kurio patalpose dokumentai buvo paimti, atstovui.
 8. Įgaliotas pareigūnas patikrinimo metu turi teisę naudoti technines priemones.
 9. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Pareigūnas (kai yra tyrimo grupė – jos vadovas), suderinęs su Konkurencijos tarybos pirmininku arba taryba, tyrimui atlikti turi teisę pasitelkti specialistus ir ekspertus.

 1. Pareigūnas bet kurioje tyrimo stadijoje turi teisę pareikalauti, kad tiriamas ūkio subjektas pateiktų tyrimui reikalingus dokumentus ir duomenis arba patvirtintas jų kopijas. Toks reikalavimas taip pat gali būti adresuojamas kitiems ūkio subjektams (tiekėjams, klientams, konkurentams, pareiškėjams ir pan.), fiziniams asmenims, visuomeninėms organizacijoms, valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms.
 2. Rašytinis reikalavimas pateikti tyrimui reikalingus dokumentus ar duomenis pateikiamas adresatui paštu. Toks reikalavimas gali būti pateikiamas tikrinamo ūkio subjekto darbuotojams patikrinimo metu tikrinamo ūkio subjekto patalpose.
 3. Pareigūnas turi teisę į Konkurencijos tarybą iškviesti tiriamo ūkio subjekto darbuotojus ir kitus asmenis, kurie gali turėti žinių apie įstatymo pažeidimą, duoti paaiškinimų. Šie asmenys kviečiami pateikiant rašytinį reikalavimą atvykti raštu. Reikalavimas atvykti duoti paaiškinimų gali būti siunčiamas į kviečiamo asmens darbovietę arba gyvenamosios vietos adresu.
 4. Faktinės aplinkybės, reikalingos tyrimui pradėti ar atliekant tyrimą, yra fiksuojamos surašant aktą.
 5. Pareigūnas Administracinių teisės pažeidimų kodekse numatytais atvejais turi teisę surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolą.

V skirsnis. Tyrimo baigimas, tyrimo termino pratęsimo ir tyrimo nutraukimas

 1. Pareigūnas, atlikęs tyrimą dėl įstatymo pažeidimo, parengia ir teikia svarstyti Konkurencijos tarybai pranešimą apie atliktą tyrimą.
 2. Pranešime turi būti nurodyta:
  1. pareiškėjo, asmens, įtariamo pažeidus įstatymą, rekvizitai;
  2. tyrimo pradėjimo pagrindas ir data;
  3. nustatytos aplinkybės, turinčios ryšį su byla;
  4. byloje esantys įrodymai, kuriais grindžiama išvada;
  5. pareiškėjo, asmens, įtariamo pažeidus įstatymą, ir kitų su byla susijusių asmenų paaiškinimai;
  6. įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovaujasi tyrimą atlikęs pareigūnas;
  7. motyvai, kuriais tyrėjas grindžia savo išvadas;
  8. įgalioto pareigūno išvados dėl įstatymo pažeidimo;
  9. pasiūlymai Konkurencijos tarybai.
 3. NETEKO GALIOS:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
 4. NETEKO GALIOS:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
 5. Konkurencijos taryba, apsvarsčiusi pranešimą, priima vieną iš šių sprendimų:
  1. tyrimą dėl įstatymo pažeidimo nutraukti;
  2. tyrimą dėl įstatymo pažeidimo papildyti;
  3. tyrimą dėl įstatymo pažeidimo baigti;
  4. atidėti klausimo svarstymą kitam tvarkomajam posėdžiui.
 6. Jeigu Konkurencijos taryba nutaria tyrimą baigti, tai tyrimą atlikęs įgaliotas pareigūnas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo tarybos posėdžio protokolo pasirašymo dienos išsiunčia pranešimo kopijas proceso šalims kartu su lydraščiu, kuriame nurodoma:
  1. tarybos posėdžio, kuriame taryba nutarė baigti tyrimą, data;
  2. proceso šalių teisė iki tyrimą atlikusio pareigūno nustatytos datos (paprastai suteikiamas 14 dienų terminas) pateikti savo nuomonę apie tyrimo išvadas bei kitos teisės pagal Konkurencijos įstatymo 29 straipsnį.

KEISTA:
2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
(Žin., 2013, Nr. 102-5066)

621. NETEKO GALIOS:
2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
(Žin., 2013, Nr. 102-5066)

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Tyrimą atlikęs pareigūnas ar kitas administracijos darbuotojas, gavęs proceso šalių paaiškinimus dėl tyrimo išvadų, pristato klausimą Konkurencijos tarybos posėdyje ir, remdamasis byloje esančiais įrodymais, pateikia argumentus dėl proceso šalių paaiškinimų.

 1. Konkurencijos taryba, gavusi proceso šalių nuomonę dėl tyrimo išvadų, priima vieną iš šių sprendimų:
  1. bylą nagrinėti Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdyje;
  2. atlikti papildomą tyrimą.
   KEISTA:
   2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
   (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
 2. Pareigūnas turi teisę teikti klausimą dėl tyrimo termino pratęsimo ar tyrimo nutraukimo Konkurencijos tarybos posėdžiui. Tokiu atveju pareigūnas parengia pranešimą, kuriame išdėstoma tyrimo eiga bei tyrimo termino pratęsimo (ar tyrimo nutraukimo) motyvai. Kartu su pranešimu teikiamas ir tarybos nutarimo projektas.
 3. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą nutraukti tyrimą, tyrimą atlikęs įgaliotas pareigūnas ar kitas administracijos darbuotojas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo raštu praneša apie priimtą nutarimą pareiškėjui ir ūkio subjektui, kuris įtariamas įstatymo pažeidimu.

IV skurius. Konkurencijos tarybos posėdžiai

VI skirsnis. Bendroji Konkurencijos tarybos posėdžių tvarka

 1. Konkurencijos tarybos posėdžiai yra tvarkomieji posėdžiai ir bylų dėl įstatymų pažeidimų nagrinėjimo posėdžiai (toliau – bylų nagrinėjimo posėdžiai). Visi posėdžiai vyksta tarybos patalpose, išskyrus, jei dėl svarbios priežasties taryba nusprendžia kitaip.
 2. Posėdžiams pirmininkauja Konkurencijos tarybos pirmininkas, o jo nesant jį pavaduojantis tarybos narys (toliau – posėdžio pirmininkas). Kiekvieno tarybos posėdžio metu rašomas posėdžio protokolas. Tarybos sprendimu gali būti daromas posėdžio audio- ar videoįrašas. Bylų dėl įstatymų pažeidimų nagrinėjimo posėdžio protokolas rašomas atskirai kiekvienai nagrinėjamai bylai. Posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

Protokolas turi būti baigtas rašyti ir posėdžio pirmininko bei sekretoriaus pasirašytas (nurodant pasirašymo datą) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po posėdžio pabaigos. Posėdžio metu tarybos nariui pareiškus pageidavimą, protokolas, prieš teikiant jį pasirašyti posėdžio pirmininkui, suderinamas su tokį pageidavimą pareiškusiu Konkurencijos tarybos nariu.

 1. Konkurencijos tarybos posėdžio protokole turi atsispindėti visi esminiai svarstomo klausimo momentai. Protokole nurodoma:
  1. posėdžio data ir vieta;
  2. tarybos pirmininko ir narių, posėdžio sekretoriaus bei kitų posėdyje dalyvaujančių asmenų vardai ir pavardės;
  3. svarstomas klausimas;
  4. tarybos pirmininko ir narių, kitų dalyvaujančių posėdyje asmenų pareiškimai, paaiškinimai, išvados, nuomonės ir pasiūlymai;
  5. balsavimo rezultatai svarstomu klausimu;
  6. sprendimas svarstomu klausimu.
 2. Konkurencijos tarybos pirmininkas ir nariai, kiti posėdyje dalyvaujantys asmenys turi teisę prašyti, kad į protokolą būtų įrašytos aplinkybės, kurias jie laiko esminėmis svarstomu klausimu.
 3. Posėdyje dalyvavę suinteresuoti asmenys per 2 darbo dienas nuo protokolo pasirašymo dienos gali pareikšti pastabas raštu bei prašyti pataisyti protokolą. Toks prašymas svarstomas artimiausiame tvarkomajame posėdyje.
 4. Asmenys gali susipažinti tik su viešų posėdžių protokolais. Uždarų posėdžių protokolai yra tarnybinio naudojimo.
 5. Už tarybos posėdžių protokolų, posėdyje svarstytų klausimų medžiagos tvarkymą, priimtų nutarimų registravimą ir tvarkymą atsakingas posėdžių sekretorius.

VII skirsnis. Konkurencijos tarybos tvarkomieji posėdžiai

 1. Konkurencijos tarybos tvarkomajame posėdyje svarstomi:
  1. teisės aktų priėmimo klausimai;
  2. NETEKO GALIOS:
   2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
   (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
  3. tarybos teikiamų pasiūlymų, rekomendacijų ir paaiškinimų patvirtinimo klausimai;
  4. koncentracijos kontrolės klausimai;
  5. Vyriausybės priimtų norminių teisės aktų atitikties Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus klausimai.
   KEISTA:
   2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
   (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
  6. tyrimo veiksmų atlikimo ir kiti su tyrimais susiję klausimai;
  7. parengiamieji bylų dėl įstatymų pažeidimų nagrinėjimo klausimai;
  8.  vidaus darbo organizavimo klausimai;
  9. kiti tarybos kompetencijai priskirti klausimai.
 2. Tvarkomieji posėdžiai yra uždari. Posėdžiai gali būti vieši, jeigu to reikalauja įstatymas arba jeigu taip nusprendžia Konkurencijos taryba.
 3. Tvarkomuosius posėdžius sušaukia Konkurencijos tarybos pirmininkas. Pirmininkas privalo sušaukti posėdį mažiausiai dviejų tarybos narių prašymu ar tarybos sprendimu.

761 KEISTA:
2015 05 19 nutarimu Nr. 1S-52/2015 (nuo 2015 05 21)
(TAR, 2015, Nr. 2015-07682)
Tvarkomieji posėdžiai gali vykti Konkurencijos tarybos nariams balsuojant nuotoliniu būdu elektroninėmis ryšio priemonėmis.

762 KEISTA:
2015 05 19 nutarimu Nr. 1S-52/2015 (nuo 2015 05 21)
(TAR, 2015, Nr. 2015-07682)
Sprendimą dėl Konkurencijos tarybos narių balsavimo nuotoliniu būdu priima Konkurencijos tarybos pirmininkas.

763 KEISTA:
2015 05 19 nutarimu Nr. 1S-52/2015 (nuo 2015 05 21)
(TAR, 2015, Nr. 2015-07682)
Kai Konkurencijos tarybos nariai iš anksto balsuoja nuotoliniu būdu, jų balsai ir pastabos perduodami posėdžio sekretoriui, kuris su gauta informacija supažindina posėdžio dalyvius.

764 KEISTA:
2015 05 19 nutarimu Nr. 1S-52/2015 (nuo 2015 05 21)
(TAR, 2015, Nr. 2015-07682)
Kai posėdžio metu pateikiama papildoma informacija, su kuria neturėjo galimybės susipažinti nuotoliniu būdu balsuojantys Konkurencijos tarybos nariai, atitinkamo klausimo svarstymas posėdžio pirmininko sprendimu atidedamas kitam tvarkomajam posėdžiui.

 1. Tvarkomųjų posėdžių darbotvarkę tvirtina Konkurencijos tarybos pirmininkas. Klausimai, įtrauktini į darbotvarkės projektą, posėdžių sekretoriui pateikiami ne vėliau kaip prieš 4 dienas iki numatomo posėdžio. Kartu pateikiama ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga. Į darbotvarkę neįtraukti klausimai posėdyje gali būti svarstomi tik neatidėliotinais atvejais. Klausimai, kurie neišsprendžiami posėdyje, turi būti įtraukti į kito posėdžio darbotvarkę.
 2. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Darbotvarkė ir siūlomų nagrinėti klausimų medžiaga pateikiama Konkurencijos tarybos nariams ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems administracijos darbuotojams ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki posėdžio. Posėdžio klausimais, skyriaus vedėjo pavedimu, yra paskiriamas pranešėjas. Klausimus posėdyje gali pristatyti ir tarybos narys ar skyriaus vedėjas.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Konkurencijos tarybos pirmininkas, nariai, posėdyje dalyvaujantys administracijos darbuotojai, nesutinkantys su į darbotvarkę įtraukto klausimo sprendimo projektu, gali žodžiu arba raštu išdėstyti savo atskirąją nuomonę. Raštu išdėstyta nuomonė yra pateikiama ne vėliau kaip prieš dieną iki posėdžio ir išdalijama ta pačia tvarka kaip posėdžio medžiaga, žodžiu – posėdžio metu.

 1. Kiekvienu svarstomu darbotvarkės klausimu išklausomas pranešimas. Konkurencijos tarybos pirmininkas, nariai ir kiti klausimo svarstyme dalyvaujantys asmenys gali pateikti klausimus pranešėjui. Svarstomu klausimu turi teisę pasisakyti tarybos pirmininkas, nariai ir kiti klausimo svarstyme dalyvaujantys asmenys.
 2. Tvarkomojo posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymas baigiamas Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą. Tarp posėdyje svarstomų klausimų gali būti skelbiama trumpa pertrauka.

VIII skirsnis. Bylų dėl įstatymų pažeidimų nagrinėjimo posėdžiai

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Bylos dėl įstatymų pažeidimų, nustatytų Konkurencijos įstatymo 22 straipsnio 1 dalyje, taip pat kituose įstatymuose, kurių pažeidimų tyrimas priklauso Konkurencijos tarybos kompetencijai, nagrinėjamos bylų dėl įstatymų pažeidimų nagrinėjimo posėdyje.

821 KEISTA:
2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
(Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Reklamos įstatymo pažeidimų bylose pranešimas (skundas) nagrinėjamas taikant rašytinę procedūrą, išskyrus atvejus, kai Konkurencijos taryba pripažįsta, kad žodinė pranešimo (skundo) nagrinėjimo procedūra yra būtina.

 1. Bylų nagrinėjimo posėdžio data nustatoma tvarkomajame posėdyje.
 2. Bylų nagrinėjimo posėdžiai yra vieši. Konkurencijos taryba savo iniciatyva, įtariamo pažeidėjo arba kito suinteresuoto asmens prašymu gali paskelbti bylų nagrinėjimo posėdį arba jo dalį uždaru, jeigu tai būtina siekiant apsaugoti viešai neskelbtiną informaciją.

Viešai neskelbtina informacija šiame reglamente laikoma informacija, kurią sudaro privati, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptį sudaranti informacija.

 1. Proceso dalyviams raštu pranešama apie bylų nagrinėjimo posėdžio vietą ir laiką ne vėliau kaip prieš 7 dienas iki paskirtos bylos nagrinėjimo posėdžio datos. Pranešimus proceso dalyviams išsiunčia posėdžių sekretorius.
 2. Bylų nagrinėjimo posėdyje bylos nagrinėjamos dalyvaujant proceso šalims ir kitiems proceso dalyviams. Nesant proceso šalių, byla gali būti išnagrinėta tik tais atvejais, kai yra duomenų, jog joms buvo laiku pranešta apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, buvo suteikta galimybė duoti paaiškinimus ir susipažinti su tyrimo išvadomis. Bylų nagrinėjimo posėdyje proceso šalims gali atstovauti jų įgalioti atstovai ir advokatai.
 3. Posėdžio pirmininkas užtikrina, kad būtų iš esmės, visapusiškai ir objektyviai išaiškintos visos bylos aplinkybės, ir šalina iš bylos nagrinėjimo visa tai, kas neturi ryšio su nagrinėjama byla. Posėdžio pirmininkas imasi reikiamų priemonių tvarkai bylų nagrinėjimo posėdyje užtikrinti. Jeigu bylų nagrinėjimo posėdžio metu asmenys pažeidžia tvarką, posėdžio pirmininkas įspėja juos, kad, pasikartojus minėtiems veiksmams, jie bus pašalint5i iš posėdžio salės.
 4. Paskirtu laiku posėdžio pirmininkas pradeda bylų nagrinėjimo posėdį ir paskelbia, kuri byla bus nagrinėjama.
 5. Posėdžio sekretorius patikrina atvykusiųjų tapatybę, taip pat pareigūnų ir atstovų įgalinimus. Posėdžio sekretorius praneša Konkurencijos tarybai, kurie iš bylos nagrinėjimo proceso dalyvių nėra atvykę, ar buvo pranešta neatvykusiems apie bylos nagrinėjimo vietą bei laiką ir kas yra žinoma apie jų neatvykimo priežastis.
 6. Posėdžio pirmininkas pristato posėdyje dalyvaujančius bylų nagrinėjimo proceso dalyvius, išaiškina jiems jų teises ir pareigas bei suteikia teisę pasisakyti posėdyje svarstomu klausimu.
 7. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Pirmasis pasisako tyrimą atlikęs Konkurencijos tarybos įgaliotas pareigūnas ar kitas administracijos darbuotojas, pristatydamas pranešimą apie atliktą tyrimą. Po to teisė pasisakyti suteikiama pareiškėjui (tyrimo iniciatoriui), asmeniui, įtariamam įstatymo pažeidimu, kitiems proceso dalyviams. Po kiekvieno pasisakymo proceso dalyviams gali būti užduodami klausimai. Iš eilės klausimus užduoda tarybos nariai, administracijos darbuotojai, pareiškėjas, asmuo, įtariamas pažeidęs įstatymą, kiti proceso dalyviai.

 1. Baigus pasisakymus, proceso šalims suteikiama replikos teisė. Paskutinis replikos teise pasisako asmuo, įtariamas įstatymo pažeidimu.
 2. Bylų nagrinėjimo posėdžio darbotvarkės klausimo svarstymas užbaigiamas Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą:
  1. taikyti įstatymo nustatytas sankcijas;
  2. nesant įstatymo nustatyto pagrindo, atsisakyti taikyti sankcijas;
  3. nesant įstatymo pažeidimo, bylą nutraukti;
  4. atlikti papildomą tyrimą.
   KEISTA:
   2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
   (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
 3. NETEKO GALIOS:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
 4. Konkurencijos taryba motyvuotu sprendimu gali atidėti klausimo svarstymą ar sprendimo paskelbimą kitam bylų nagrinėjimo posėdžiui.

IX skirsnis. Konkurencijos tarybos nutarimai

 1. Konkurencijos taryba, spręsdama jos kompetencijai priskirtus klausimus, priima nutarimus. Visi tarybos nutarimai yra vieši, išskyrus tuos atvejus, kai nutarimo viešas paskelbimas gali pakenkti Konkurencijos taryboje atliekamo tyrimo eigai. Tokiu atveju jis gali būti laikomas konfidencialiu tol, kol išnyks grėsmė tyrimo eigai.

Konkurencijos tarybos nutarimų dėl įstatymų pažeidimų išsamūs tekstai skelbiami internetiniame tarybos puslapyje.

 1. Atskiru dokumentu Konkurencijos tarybos nutarimas turi būti surašomas priimant sprendimus dėl:
  1. tyrimo dėl įstatymo pažeidimo pradėjimo;
  2. atsisakymo pradėti tyrimą dėl įstatymo pažeidimo, jei prašymas atitinka Konkurencijos įstatyme ir šiame reglamente nustatytus reikalavimus, išskyrus tuos atvejus, kai sprendimą pagal reglamento 11.4 punktą priima skyriaus vedėjas.
   KEISTA:
   2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
   (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
  3. tyrimo pratęsimo ar nutraukimo;
  4. leidimo vykdyti koncentraciją ar atskirus koncentracijos veiksmus, leidimo vykdyti koncentraciją su sąlygomis ir įpareigojimais, atsisakymo leisti vykdyti koncentraciją, Konkurencijos tarybos sprendimų dėl koncentracijos pakeitimo ar panaikinimo, koncentracijų priežiūros procedūros taikymo savo iniciatyva, koncentracijos nagrinėjimo pratęsimo.
   KEISTA:
   2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
   (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
  5. įstatymų pažeidimų;
  6. kitų atvejų, kai įstatymų nustatyta tvarka nutarimas turi būti skelbiamas „Valstybės žiniose“ ar jų priede „Informaciniai pranešimai“.
 2. KEISTA:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Konkurencijos tarybos nutarimas rengiamas posėdžio protokolo ir posėdyje svarstytos medžiagos pagrindu. Nutarimą pasirašo Konkurencijos tarybos pirmininkas.

 1. Konkurencijos tarybos nutarimas susideda iš:
  1. Įžanginės nutarimo dalies, kurioje nurodoma:
   1. nutarimo priėmimo laikas ir vieta;
   2. svarstomas klausimas.
  2. Aprašomosios nutarimo dalies, kurioje nurodoma:
   1. asmenų, susijusių su svarstomu klausimu, prašymai, pareiškimai, reikalavimai ar nuomonės;
   2. kitos su svarstomu klausimu susijusios aplinkybės.
  3. Motyvuojamosios nutarimo dalies, kurioje nurodoma:
   1. motyvai, kuriais taryba grindžia savo nutarimą;
   2. teisės normos, kuriomis vadovaujasi taryba.
  4. Rezoliucinės nutarimo dalies, kurioje nurodomas tarybos sprendimas.
 2. Nutarimas gali neturėti motyvuojamosios dalies, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja įstatymas.
 3. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Konkurencijos tarybos nutarimų projektus, išskyrus nutarimus dėl įstatymų pažeidimų, rengia tyrimą ar klausimo nagrinėjimą atliekantis administracijos darbuotojas. Konkurencijos tarybai priėmus nutarimą, jis ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos posėdžio protokolo pasirašymo teikiamas pasirašyti posėdžio pirmininkui.

 1. KEISTA:
  1. 2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
  2. 2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Administracijos darbuotojas įstatymuose ir šiame reglamente nustatytais atvejais išsiunčia administracijos sekretoriate patvirtintas nutarimo kopijas suinteresuotoms šalims.

 1. KEISTA:
  1. 2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
  2. 2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)
  Konkurencijos tarybos nutarimai dėl įstatymų pažeidimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Konkurencijos tarybos bylų nagrinėjimo posėdžio protokolo pasirašymo dienos parengiami ir teikiami pasirašyti Konkurencijos tarybos pirmininkui.
 2. KEISTA:
  2013 10 22 nutarimu Nr. 1S-150 (nuo 2013 10 27)
  (Žin., 2013, Nr. 112-5625)

Posėdžio metu pareiškus pageidavimą, nutarimas prieš teikiant jį pasirašyti Konkurencijos tarybos pirmininkui, suderinamas su tokį pageidavimą pareiškusiu tarybos nariu.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Konkurencijos tarybos nutarimo vykdymą kontroliuoja administracijos darbuotojai.

V skurius, Kitų klausimų sprendimas Konkurencijos taryboje

 1. Pranešimai apie koncentraciją bei kiti Konkurencijos tarybos kompetencijai priklausantys klausimai priimami nagrinėti ir nagrinėjami taryboje įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 2. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Administracijos darbuotojas, išnagrinėjęs pranešimą apie koncentraciją, parengia ir teikia svarstyti Konkurencijos tarybai pažymą apie atliktą nagrinėjimą (toliau – pažyma). Kitais tarybos kompetencijoje priklausančiais klausimais pažyma gali būti neteikiama.

 1. Pažymoje turi būti nurodyta:
  1. pranešimą ar prašymą pateikusio asmens rekvizitai;
  2. klausimo nagrinėjimo pradėjimo pagrindas ir data;
  3. nagrinėjamo klausimo esmė, nustatytos aplinkybės, turinčios ryšį su nagrinėjamu klausimu;
  4. įstatymai ir kiti teisės aktai, kuriais vadovautasi;
  5. motyvai, kuriais grindžiamos išvados;
  6. išvados dėl nagrinėjamo klausimo;
  7. pasiūlymai Konkurencijos tarybai.
 2. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Kartu su pažyma teikiamas nutarimo projektas.

VI skyrius. Tyrimo bylos ir kitų klausimų sprendimo medžiagos tvarkymas

 1. KEISTA:
  2008 02 14 nutarimu Nr. 1S-22 (nuo 2008 02 24)
  (Žin., 2008, Nr. 22-842)
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Tyrimą ar nagrinėjimą atliekantis administracijos darbuotojas yra atsakingas už tyrimo bylos ir kitos medžiagos sutvarkymą pagal atitinkamų teisės aktų nustatytus reikalavimus. Jeigu bylą reikia pateikti teismui, daromas bylos vidaus apyrašas bei bylos kopija.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Į tyrimo bylą segami tik tie dokumentai, kurie turi įrodomosios reikšmės, taip pat su tyrimu susiję procesiniai dokumentai, pranešimas apie atliktą tyrimą, šalių paaiškinimai.

Dokumentai, neturintys įrodomosios reikšmės, ir tarnybinio naudojimo dokumentai į tyrimo bylą nesegami.

Dokumentai, nesegtini į tyrimo bylą, segami į atskirą tarnybinio naudojimo bylą.

1111 KEISTA:
1. 2011 05 19 nutarimu Nr. 1S-93 (nuo 2011 05 25)
(Žin., 2011, Nr. 62-2982)
2. 2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
(Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Tyrimą ar nagrinėjimą atliekantis administracijos darbuotojas turi teisę nurodyti, kad ūkio subjektai ir kiti asmenys Konkurencijos tarybai pateiktų daugiau nei vieną egzempliorių dokumentų ar jų kopijų, įskaitant ir skaitmenines kopijas.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Esant ūkio subjekto rašytiniam prašymui, administracijos darbuotojas, pabaigus tyrimą, grąžina dokumentų originalus jų savininkui, išskyrus tuos, kurie yra tyrimo byloje.

Dokumentų originalai ir daiktai, esantys byloje, grąžinami pasibaigus Konkurencijos tarybos nutarimo apskundimo terminui. Jeigu nutarimas apskundžiamas, dokumentų originalai grąžinami įsiteisėjus teismo sprendimui.

 1. KEISTA:
  1. 2012 07 30 nutarimu Nr. 1S-106 (nuo 2012 08 05)
  (Žin., 2012, Nr. 93-4844)
  2. 2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Administracijos darbuotojas, bet kurioje tyrimo ar bylos nagrinėjimo stadijoje gavęs suinteresuoto asmens prašymą dėl komercinių paslapčių apsaugos, priima motyvuotą sprendimą dėl ūkio subjekto pateiktos informacijos apsaugos.

 1. KEISTA:
  1. 2012 07 30 nutarimu Nr. 1S-106 (nuo 2012 08 05)
  (Žin., 2012, Nr. 93-4844)
  2. 2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)
  Prieš priimdamas sprendimą dėl komercinių paslapčių apsaugos, administracijos darbuotojas turi teisę nurodyti terminą, per kurį ūkio subjektas, padavęs prašymą dėl jo komercinių paslapčių apsaugos, privalo pateikti:
  1. dokumento išrašą be komercinių paslapčių;
  2. kiekvienos siekiamos užslaptinti dokumento dalies aprašymą.
 2. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Jei ūkio subjektas, padavęs prašymą dėl jo komercinių paslapčių apsaugos, per administracijos darbuotojo nustatytą terminą nepateikia dokumento išrašų ir aprašymų, laikoma, kad informacija, kurią siekė apsaugoti ūkio subjektas, nėra saugotina kaip komercinė paslaptis. Apie priimtą sprendimą informuojamas ūkio subjektas.

 1. KEISTA:
  2013 09 24 nutarimu Nr. 1S-137 (nuo 2013 09 29)
  (Žin., 2013, Nr. 102-5066)

Administracijos darbuotojas yra atsakingas už tinkamą informacijos, sudarančios komercinę paslaptį, saugojimą. Tyrimo byloje laikomas dokumentų su komercinėmis paslaptimis apyrašas. Jame negali būti naudojama informacija, sudaranti komercinę paslaptį.

 1. Ūkio subjektas ar fizinis asmuo, siekiantis apsaugoti bet kokią kitą viešai neskelbtiną informaciją, privalo pateikti Konkurencijos tarybai motyvuotą prašymą dėl tokios informacijos apsaugos. Tokiu atveju su atitinkamais pakeitimais (mutatis mutandis) taikomi šio reglamento 113–115 punktai.
 2. Tyrimo bylos ar kitų klausimų sprendimo dokumentai su komercinėmis paslaptimis, viešai neskelbtina informacija (su žymomis „RIBOTO NAUDOJIMO“, „KONFIDENCIALU“) ir kiti dokumentai, dėl kurių reikia imtis papildomų saugumo priemonių, įskaitant susirašinėjimą su Europos Sąjungos šalių narių konkurencijos institucijomis, Europos Bendrijų Komisija ir kitomis institucijomis, segami į atskirą bylą ir laikomi seife arba metalinėje užrakinamoje spintoje atskirai nuo kitų dokumentų, dėl kurių nereikia imtis papildomų saugumo priemonių.
Atnaujinta: 2023 09 12