Rinkų tyrimai

Konkurencijos taryba atlieka įvairių sričių rinkos tyrimus siekdama nustatyti, ar nagrinėjamoje rinkoje sudarytos pakankamos sąlygos veiksmingai konkurencijai. Atlikusi rinkos tyrimą Konkurencijos taryba pateikia išvadas bei pasiūlymus atitinkamoms institucijoms kaip rinkoje sudaryti geresnes prielaidas veiksmingai konkurencijai, sukuriant vartotojams kuo didesnės naudos.

Rinkos tyrimo etapai:

  • Rinkos tyrimo pradžia: KT renka tyrimui reikalingą informaciją, apklausia rinkos dalyvius bei viešojo administravimo subjektus,  analizuoja ir vertina gautą informaciją. Tyrimo trukmė priklauso nuo tiriamos rinkos sudėtingumo ir dydžio. Vidutinė Konkurencijos tarybos atliktų tyrimų trukmė - vieneri metai;
  • Rinkos tyrimo pabaiga: atlikusi rinkos tyrimą, KT teikia preliminarias išvadas ir pasiūlymus viešai konsultacijai;
  • Galutinės rinkos tyrimo išvados: KT analizuoja viešos konsultacijos metu gautas nuomones bei patvirtina galutines rinkos tyrimo išvadas bei pasiūlymus.