BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Viešieji subjektai

Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnyje įtvirtintas sąžiningos konkurencijos laisvės principas ir jo užtikrinimas, įgyvendinimas, gynimo būdai yra numatyti Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis apibrėžia reikalavimus viešojo administravimo subjektų elgsenai ir jų priimamiems teisės aktams bei sprendimams:

  1. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalis viešojo administravimo subjektams nustato pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę, įgyvendinant jiems pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje.
  2. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad viešojo administravimo subjektams draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.

Vadovaudamasi šiomis įstatymo nuostatomis, Dominuojančių ir viešųjų subjektų tyrimo grupė tiria viešojo administravimo subjektų (pavyzdžiui, ministerijų, savivaldybių ir kitų institucijų) priimtų teisės aktų bei sprendimų atitikimą Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams, t. y. vertina, ar tokiais sprendimais nėra sudaromos skirtingos konkurencijos sąlygos toje pačioje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams.

Viešojo administravimo subjektai savo teisės aktų ir sprendimų pagrindu gali sudaryti sutartis su ūkio subjektais, todėl šių sutarčių atitiktis Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimams taip pat gali būti tiriama.

Poveikio konkurencijai vertinimas – tai procesas, kurio metu turi būti įvertinta, kaip numatomas teisinis reguliavimas paveiks rinką, vartotojus, kokios yra alternatyvos ir kodėl pasirinktas būtent toks reguliavimas, ar jis proporcingas siekiamiems tikslams.

Konkurencijos įstatymo 41 straipsnis numato atvejus, kada teisės akto projekto rengėjui privaloma atlikti numatomo teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimą. Kai teisės akto projektu nustatomu, keičiamu ar panaikinamu reguliavimu, pavyzdžiui, suteikiamos išimtinės teisės ūkio subjektui vykdyti ūkinę veiklą; nustatomas ribotas ūkio subjektų, galinčių vykdyti tam tikrą ūkinę veiklą, skaičius bei kitais atvejais, kai rengiamu teisės aktu numatomas teisinis reguliavimas gali paveikti konkurenciją.

Poveikio konkurencijai vertinimą rekomenduojame atlikti taikant Konkurencijos tarybos parengtas Sprendimų poveikio konkurencijai vertinimo gaires. Gairių II skyriuje nurodyti teisinio reguliavimo poveikio konkurencijai vertinimo etapai: problemos, kuriai skirtas teisinis reguliavimas, iškėlimas; teisinio reguliavimo tikslo nustatymas; teisinio reguliavimo galimo poveikio konkurencijai vertinimas; galimų alternatyvų įvertinimas ir tinkamiausios parinkimas.

Konkurencijos taryba teisės aktų projektų rengėjų prašymu teikia jiems konsultacijas dėl poveikio konkurencijai vertinimo metodų.

Konkurencijos taryba, nustačiusi, kad viešojo administravimo subjektai atliko Konkurencijos įstatymo draudžiamus veiksmus ar padarė kitus šio įstatymo pažeidimus, turi teisę:

  1. viešojo administravimo subjektui nurodyti per nustatytą terminą pakeisti ar panaikinti teisės aktus, kitus šio įstatymo 4 straipsnyje nurodytiems reikalavimams prieštaraujančius sprendimus, ar atlikti kitus šio įstatymo 4 straipsnio pažeidimą šalinančius veiksmus;
  2. skirti pinigines baudas.

Už Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą gresia:

piniginė bauda iki 0,5 proc. viešojo administravimo subjekto metinio biudžeto einamaisiais metais ir kitų praėjusiais metais gautų bendrųjų metinių pajamų, bet ne daugiau kaip 60 000 eurų.

Už Konkurencijos tarybos įpareigojimų per nustatytą terminą neįvykdymą gresia:

piniginė bauda iki 600 eurų už kiekvieną pažeidimo vykdymo dieną po termino įvykdyti įpareigojimus pašalinti pažeidimą pabaigos.

Daugiau informacijos apie galimas sankcijas rasite čia.

Remiantis Vietos savivaldos įstatymo 56 straipsniu, savivaldybės gali steigti naują juridinį asmenį naujai ūkinei veiklai vykdyti arba pavesti naują ūkinę veiklą vykdyti jau veikiančioms savivaldybės valdomoms įmonėms tik gavusios išankstinį Konkurencijos tarybos sutikimą.

Savivaldybė gali priimti sprendimą dėl naujos ūkinės veiklos vykdymo, kai:

  1. nauja ūkinė veikla yra būtina siekiant patenkinti savivaldybės bendruomenės bendruosius interesus ir
  2. atsižvelgdami į savo komercinius interesus, kiti ūkio subjektai tokios veiklos nevykdytų arba vykdytų ne visa apimtimi, kuri yra būtina savivaldybės bendruomenės bendriesiems interesams patenkinti, ir tik
  3. jeigu tokiu sprendimu nebus teikiama privilegijų arba diskriminuojami atskiri ūkio subjektai ar jų grupės.

Konkurencijos taryba išduoda sutikimą, jeigu savivaldybė laiku įvykdė konkurencingą procedūrą ir jeigu šios procedūros rezultatai rodo, kad kiti ūkio subjektai, atsižvelgdami į savo komercinius interesus, negali užtikrinti atitinkamos veiklos vykdymo.

Išankstinio Konkurencijos tarybos sutikimo nereikia, kai savivaldybė steigia naujus viešųjų paslaugų teikėjus ir (ar) Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo arba Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo, arba Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo nustatyta tvarka paveda viešosios paslaugos teikimą jau įsteigtam viešųjų paslaugų teikėjui, kai:

  1. teikiamos vandens tiekimo, nuotekų valymo, šilumos tiekimo, atliekų tvarkymo, keleivių vežimo, teritorijų ir gatvių priežiūros ir tvarkymo, maitinimo švietimo, socialinės globos arba sveikatos priežiūros įstaigose paslaugos arba 
  2. teikiant viešąsias paslaugas turi būti valdomas ir naudojamas savivaldybių ar savivaldybių juridinių asmenų nekilnojamasis turtas ir kitas ūkio subjektas tokios paslaugos negalėtų teikti savo patalpose arba
  3. savivaldybių nekilnojamasis turtas: koncertų salės, muziejai, parodų rūmai, bibliotekos, kultūros namai, teatrai, sporto salės, maniežai, stadionai, baseinai, naudojamas viešosioms paslaugoms teikti švietimo, kultūros, sporto srityse ir su jomis susijusiai ūkinei veiklai vykdyti, jeigu toks objektas yra vienintelis savivaldybės teritorijoje ar seniūnijoje.

Aukščiau išvardytiems atvejams taip pat netaikomi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimai, įtvirtinantys viešojo administravimo subjektų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.

Daugiau informacijos rasite Vietos savivaldos įstatymo 56 straipsnio taikymo klausimyne.