BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

Karjera ir praktika

Nuolat kviečiame prisijungti prie Konkurencijos tarybos komandos teisininkus, ekonomistus, analitikus, atvirų šaltinių žvalgybos, informacinių technologijų ir kitų sričių darbuotojus.

Jei domitės karjeros Konkurencijos taryboje galimybėmis, prašome pateikti Jūsų gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką, nurodant dominančią veiklos sritį (-is). Dokumentus siųskite el. p. karjera@kt.gov.lt, papildomos informacijos galite teirautis tel. +370 606 63779.

Siųsdami savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką informuokite, ar sutinkate, kad pasibaigus atrankos procesui, bet Konkurencijos tarybai nepasirinkus Jūsų kandidatūros, šiuose dokumentuose esantys Jūsų duomenys būtų saugomi 2 metus nuo atrankos pasibaigimo datos. Esant karjeros galimybėms, atitinkančioms Jūsų gyvenimo aprašymą, su Jumis būtų susisiekta.

Nenurodžius sutikimo, Jūsų atsiųstas gyvenimo aprašymas ir (ar) motyvacinis laiškas bus naudojami tik šios atrankos procesui bei saugomas iki atrankos pasibaigimo datos. Savo sutikimą galėsite bet kada atšaukti kreipdamiesi el. p. karjera@kt.gov.lt arba el. p. rusne@duomenuapsauga.eu.

Išsamesnė informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir susijusias teises skelbiama čia

KONKURENCIJOS TARYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Konkurencijos tarybos vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybė priskiriama specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – A (A2).
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Konkurencijos tarybos viešųjų pirkimų procedūrų organizavimą ir vykdymą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Administracijos direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti galiojantį Lietuvos Respublikos išduotą Pirkimų specialisto pažymėjimą;
5.3. turėti ne mažesnį kaip vienerių metų darbo stažą viešųjų pirkimų organizavimo srityje;
5.4. išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus;
5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius korupcijos prevenciją ir viešųjų ir privačių interesų derinimą.
5.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir priimti sprendimus;
5.7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų rengimo principus;
5.8. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus;
5.9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir teisės aktų rengimo reikalavimus;
5.10. gebėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
5.11. sugebėti planuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, analitiškai vertinti bei apibendrinti teisinę, mokslinę bei kitą literatūrą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. renka informaciją iš atsakingų asmenų apie planuojamus viešuosius pirkimus ir rengia Konkurencijos tarybos prekių, paslaugų ir darbų einamųjų metų viešųjų pirkimų planą ir, esant poreikiui, nustatyta tvarka vykdo pirkimų plano tikslinimo procedūras, pagal pirkimų planą rengia numatomų vykdyti pirkimų suvestinę;
6.2. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo;
6.3. rengia jam priskirtų viešųjų pirkimų dokumentų (išskyrus technines specifikacijas, kurias pagal kompetenciją rengia kiti atsakingi asmenys) projektus;
6.4. vykdo jam priskirtus supaprastintus mažos vertės pirkimus kaip pirkimo organizatorius (jei tokiems pirkimams nesudaroma komisija);
6.5. dalyvauja viešųjų pirkimų komisijos darbe ir rengia viešųjų pirkimų komisijos posėdžio protokolus (kai jam pavesta vykdyti sekretoriaus funkcijas);
6.6. rengia viešųjų pirkimų skelbimus, ataskaitas bei jas teikia Viešųjų pirkimų tarnybai;
6.7. apie Konkurencijos tarybos sudarytas viešųjų pirkimų sutartis bei jų pakeitimus skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje;
6.8. organizuoja ir atlieka jam priskirtus viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją;
6.9. teikia konsultacijas Konkurencijos tarybos darbuotojams viešųjų pirkimų vykdymo klausimais;
6.10. formuoja, tvarko ir nustatytąja tvarka perduoda archyvui bylas dėl viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo;
6.11. rengia Konkurencijos tarybos sudaromų viešųjų pirkimų sutarčių, sutarčių pakeitimų bei nutraukimų projektus bei pretenzijas dėl viešųjų pirkimų sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo projektus;
6.12. pagal kompetenciją kontroliuoja jam priskirtų Konkurencijos tarybos sudarytų sutarčių vykdymą;
6.13. rengia ES lėšomis finansuojamų bei valstybės investicijų projektų viešuosius pirkimus;
6.14. atlieka viešuosiuose pirkimuose dalyvaujančių Konkurencijos tarybos darbuotojų konfidencialumo pasižadėjimų bei privačių interesų deklaracijų periodinę peržiūrą, ir asmenų, kuriems neprivaloma deklaruoti privačių interesų – nešališkumo deklaracijų periodinę peržiūrą;
6.15. vykdo kitus su Konkurencijos tarybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Konkurencijos tarybos pirmininko, Konkurencijos tarybos narių, Administracijos direktoriaus pavedimus ir nurodymus tam, kad būtų pasiekti Konkurencijos tarybos strateginiai tikslai.

Pareiginės algos koeficientas: nuo 1,00 iki 1,66. Konkretus koeficientas intervalo ribose bus nustatytas, atsižvelgus į pretendento darbo patirtį, reikalingą nustatytoms funkcijoms atlikti.

Dokumentai priimami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį) iki 2024-02-29.

Konkurso skelbimo nr. Viešojo valdymo agentūros interneto svetainėje – 93882.

Kontaktai pasiteirauti: Agnė Saulienė, Konkurencijos tarybos vyresnioji patarėja, el. p. agne.sauliene@kt.gov.lt, tel. 8 606 63779.

Motyvuoti ir įsitraukę darbuotojai – kiekvienos organizacijos stiprybė. Konkurencijos taryba nebe pirmus metus pasitelkia nepriklausomus ekspertus, kad šie nustatytų, kaip institucijos darbuotojai vertina organizacijos vidinį klimatą, kas padeda jiems įsitraukti į veiklą, skatina dirbti geriau ir pasiekti daugiau. Apklausos rezultatai patvirtina – #KTdirbtiGera.

 

Konkurencijos taryba siekia suburti ir išlaikyti kompetentingus ir motyvuotus darbuotojus, kuriuos vienytų institucijos vertybės: profesionalumas, bendradarbiavimas, vertės kūrimas. Dauguma Konkurencijos tarybos darbuotojų yra teisininkai ir ekonomistai, studijavę ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje, stažavęsi kitų šalių institucijose ir įgyvendinę įvairių tarptautinių projektų, kuriuose dalijosi sukaupta patirtimi.

Esi baigiamųjų ekonomikos ar teisės studijų kursų studentas (-ė) ir norėtum atlikti praktiką Konkurencijos taryboje? Tavo CV laukiame el. p. karjera@kt.gov.lt.

Praktika Konkurencijos taryboje – ne kasdien pasitaikanti galimybė iš arčiau susipažinti su institucijos veikla ir prisidėti prie mūsų misijos kurti kuo didesnę naudą vartotojams. Tuo jau pasinaudojo Vilniaus universitete ekonomiką studijavę Danielius ir Julius bei teisės mokslus krimtę Simona ir Jonas. Kaip jiems sekėsi? 

Turi klausimų? Nedvejok ir kreipkis tel. 8 606 63779. 

Atnaujinta: 2024 02 27