BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL ATSISAKYMO PRADĖTI TYRIMĄ PAGAL AB ,,SKALMANTAS“ 2003 M. KOVO 25 D. PAREIŠKIMĄ Nr.71

  • 2003 04 10
  • Nutarimo Nr.: 1S-31
  • Atsisakyta pradėti tyrimą
Lietuvos Respublikos Konkurencijos taryba 2003 m. balandžio 10 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo pareiškėjo – AB „Skalmantas“ pareiškimą dėl Lietuvos tekstilės instituto veiksmų atitikimo Konkurencijos įstatymo nuostatas.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
AB „Skalmantas“ pateikė tokius argumentus ir aplinkybes:
1. Lietuvos tekstilės institutas, įregistruotas Švietimo ir mokslo ministerijos Šveitimo įstaigų bei mokslo ir studijų institucijų valstybiniame registre kaip mokslo ir studijų institucija, nors virš 80 proc. pajamų gauna iš gamybinės veiklos, niekaip nesusijusios su mokslo ir studijų institucijos veikla;
2. Institutas, didžia dalimi būdamas tiesiog gamybine įmone, nepelnytai savo pavadinime naudoja Lietuvos vardą, kurį naudoti gali tik juridiniai asmenys labai reikšmingi Lietuvos Respublikai ir gavę atitinkamą Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimą. Lietuvos vardo panaudojimas instituto pavadinime klaidina vartotojus, suteikia institutui pranašumą prieš kitas tekstilės įmones;
3. Lietuvos tekstilės institutas pažeidžia Konkurencijos įstatymą klaidindamas ūkio subjektus ir pateikdamas nepagrįstą informaciją apie save ir savo prekes. Deklaruojama, kad pagrindinės instituto funkcijos – tyrimai, bandymai, naujų metodų įdiegimas, techninės tekstilės gaminių, apsaugančių žmonių gyvybę ir sveikatą, kūrimas, nors realiai tai gamybinė įmonė, turinti tekstilės medžiagų bandymo laboratoriją;
4. Institutas savo veikloje nesivadovauja steigėjo – LR Ūkio ministerijos patvirtintais įstatais, kuriuose numatomas mokslinių tyrimų rezultatų, sukurtos produkcijos, bandomųjų partijų ir pavyzdžių realizavimas bei paslaugos, o ne šiuo metu vykdoma plataus mąsto gamybinė veikla;
5. Institutas tęsia savo gamybinę veiklą, nors analogiški kiti šakiniai institutai jau seniai likviduoti arba reorganizuoti į uždarąsias akcines bendroves;
6. Tekstilės medžiagų bandymų laboratorija yra tekstilės instituto struktūrinis padalinys. Joje įvairiuose viešųjų pirkimų konkursuose dalyvaujančios įmonės atlieka privalomus medžiagų atitikimo techniniams konkursų reikalavimams bandymus. Tačiau tekstilės institutas, disponuodamas konkurentų informacija apie medžiagų savybes, tiekėjus ir kt., pats dalyvauja tuose pačiuose pirkimų konkursuose. Pateikę institutui dalį pirkimo konkursams skirtos informacijos ūkio subjektai neturi galimybės išsaugoti savo komercinės paslapties ir nelygiomis sąlygomis dalyvauja viešųjų pirkimų konkursuose;
7. Lietuvos tekstilės institutas dėl savo veiklos specifikos neturėtų dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.
AB „Skalmantas“ prašo Konkurencijos tarybą ištirti instituto nesąžiningos konkurencijos veiksmus, kurie, jos nuomone, pažeidžia siuvimo pramonės įmonių interesus ir įpareigoti Ūkio ministeriją pakeisti Lietuvos tekstilės instituto statusą, pertvarkyti jo veiklą ir uždrausti jam dalyvauti viešųjų pirkimų konkursuose.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
AB „Skalmanto“ pareiškimo 3 punkte nurodytos Tekstilės instituto funkcijos ir pagrindinė veikla, numatytos instituto įstatuose, patvirtintuose Ūkio ministerijos, neatitinka Konkurencijos įstatymo 16 straipsniu apibrėžtų draudžiamų konkurencijos veiksmų sąvokos. Šio straipsnio 1 dalies 2 punktas draudžia ūkio subjektų klaidinimą pateikiant jiems neteisingą ar nepagrįstą informaciją apie savo ar kito ūkio subjekto prekiųkiekį, kokybę, sudėtines dalis, vartojimo savybes, pagaminimo vietą, būdą, kainą ar nutylint apie riziką, susijusią su šių prekių vartojimu, perdirbimu ar kitokiu naudojimu.
AB „Skalmantas“ pareiškimo 6 ir 7 punktuose nurodyti Lietuvos tekstilės instituto veiksmai leidžia daryti prielaidą, kad jie gali turėti nesąžiningos konkurencijos požymių, numatytų Konkurencijos įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 3 punkte ir draudžiančių informacijos, kuri yra kito ūkio subjekto komercinė paslaptis, naudojimą, perdavimą, skelbimą be šio subjekto sutikimo, taip pat tokios informacijos gavimą iš asmenų, neturinčių teisės šios informacijos perduoti, turint tikslą konkuruoti, siekiant naudos sau arba padarant žalą šiam ūkio subjektui. Pagal Konkurencijos įstatymo 17 straipsnio 4 dalį, Konkurencijos taryba tiria nesąžiningos konkurencijos veiksmus tik tais atvejais, jeigu šie veiksmai pažeidžia daugelio ūkio subjektų interesus. Tuo tarpu pareiškėjo nurodyti duomenys leidžia manyti, kad tai gali būti ginčas tarp dviejų ūkio subjektų, kuris turėtų būti sprendžiamas teismine tvarka.
AB „Skalmantas“ pareiškimo 1, 4, ir 5 punktuose nurodyti veiksmai nepatenka į Konkurencijos įstatymo priežiūros sritį.
AB „Skalmantas“ pareiškimo 2 punkte nurodytus Lietuvos tekstilės instituto veiksmus, nepelnytai savo pavadinime naudojant Lietuvos vardą, reglamentuoja LR prekių ženklų įstatymas, kurio 49 straipsnyje yra numatyta, kad kilusius ginčus dėl ženklų naudojimo sprendžia Valstybinio patentų biuro Apeliacinis skyrius arba Vilniaus apygardos teismas.
Vadovaudamasi aukščiau išdėstytu bei Konkurencijos įstatymo 25 straipsnio 4 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1.Atsisakyti pradėti tyrimą pagal AB „Skalmantas“2003 m. kovo 25 d. pareiškimą Nr.71.
 
TARYBOS PIRMININKAS RIMANTAS STANIKŪNAS