BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2001 M. GRUODŽIO 20D. SPRENDIMO NR. 273 ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2002 11 21
  • Nutarimo Nr.: 131
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), 2002 m. lapkričio 21 d. Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr. 273 atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas gavus N.Dungveckienės šeimos klinikos (Veliuonėlės g. 5, Veliuona, Jurbarko raj.) skundą dėl 2001 m. gruodžio 20 d. dėl Jurbarko rajono tarybos sprendimo Nr. 273 „Dėl leidimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos nepriklausančioms ir kitoms pirminės sveikatos priežiūros ir (ar) jų filialams steigti išdavimo tvarkos“ 4 ir 5 punktų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus. Šio sprendimo minėti punktai numato:
„4. Jei nepriklausomo kontraktoriaus steigiamos įstaigos teritorijoje veikia viešoji pirminės sveikatos priežiūros įstaiga, tai toje teritorijoje turi būti ne mažiau kaip po 1600 gyventojų kiekvienai įstaigai.
5. Jei nepriklausomo kontaktoriaus steigiamos įstaigos filialo teritorijoje veikia viešosios pirminės sveikatos priežiūros įstaigos medicinos punktas, tai toje teritorijoje turi būti ne mažiau kaip 600 gyventojų kiekvienai įstaigai.“
IĮ N.Dungveckienės šeimos klinika darbą pradėjo 2000 m. birželio 1 d. pagal sutartį su Tauragės teritorinėmis ligonių kasomis (toliau- TLK). Sutarties šalys susitarė dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo draudžiamiems privalomuoju sveikatos draudimu ir šių paslaugų apmokėjimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Dabartiniu metu IĮ N.Dungveckienės šeimos kliniką yra pasirinkę 2650 gyventojų. Didėjant aptarnaujamų gyventojų skaičiui, šeimos klinika nori plėsti savo veiklą ir gerinti prieinamumą prie asmens sveikatos priežiūros paslaugų.
IĮ N.Dungveckienės šeimos kliniką yra pasirinkę 338 Juodaičių km., Jurbarko raj. gyventojai. Siekdama palengvinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą IĮ N.Dungveckienės šeimos klinika kreipėsi į Jurbarko savivaldybę su prašymu pritarti PBG kabineto Juodaičių km. įrengimui. Šiuo metu Juodaičių km. veikia viešoji įstaiga Veliuonos PSPC med. punktas ir aptarnauja savo 309 gyventojus. Į med. punktus PSPC gydytojai vyksta 2 kartus per savaitę. Juodaičių seniūnijos teritorijoje gyvena apie 700 gyventojų.
Jurbarko rajono savivaldybė 2002-09-12 raštu Nr. 06-18-1123 informavo Konkurencijos tarybą, kad 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 273 patvirtindama tvarką vadovavosi sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 straipsniu, o tvarkos „4 ir 5 punktuose esantis reikalavimas, kad teritorijoje, kurioje steigiama nauja sveikatos priežiūros įstaiga, turi būti minimalus gyventojų skaičius, tenkantis kiekvienai įstaigai (600 ar 1600 gyventojų), nustatytas paskaičiavus, jog maždaug tokį gyventojų kiekį aptarnaujanti įstaiga gali išsilaikyti.
Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 19 d. sveikatos sistemos įstatymo Nr. 1-552 8 straipsnis numato, kad Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau - LNSS) vykdomieji subjektai - tai sveikatos priežiūros ar farmacinės veiklos licencijas turinčios: valstybės ir savivaldybių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros biudžetinės ir viešosios įstaigos; valstybės ir savivaldybių įmonės; kitos įmonės bei įstaigos, įstatymų nustatyta tvarka sudariusios sutartis su Valstybine ar teritorinėmis ligonių kasomis arba kitais LNSS veiklos užsakovais - šių sutarčių galiojimo laikotarpiu.
Lietuvos Respublikos 1994 m. liepos 19 d. sveikatos sistemos įstatymo Nr. 1-552 12 straipsnio 3 punktu numatyta, kad „Savivaldos vykdomosios institucijos organizuoja pirminę asmens ir visuomenės sveikatos priežiūrą“.
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 17 str. papildymo įstatymas numato, kad LNSS nepriklausančioms ir kitoms pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms ir (ar) jų filialams steigti būtinas savivaldybės, kurios teritorijoje steigiama įstaiga, valdybos išduotas leidimas. Leidimo išdavimo tvarką nustato savivaldybės taryba. Leidimas neišduodamas, jeigu pirminės sveikatos priežiūros įstaigos ir (ar) jos filialų steigimas prieštarauja savivaldybės tarybos patvirtintai pirminės sveikatos priežiūros plėtojimo programai (planui)“.
Nagrinėjama atitinkama rinka apibrėžiama kaip gyventojams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, teikiamos medicinos paslaugos, už kurias jų gavėjai tiesiogiai nemoka sveikatos priežiūros įstaigoms, o jos apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo, valstybės ar savivaldybių biudžetų ar savivaldybių sveikatos fondų lėšų Jurbarko mieste bei rajone. Šias paslaugas gali teikti tik LNSS vykdomieji subjektai sudarę sutartis su TLK.
Konkurencijos taryba 2002 m. lapkričio 11d. gavo Jurbarko rajono tarybos 2002 m. spalio 24 d. Nr.470 sprendimo kopiją „Dėl Jurbarko rajono tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr.273 „Dėl leidimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos nepriklausančioms ir kitoms pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms ir (ar) jų filialams steigti išdavimo tvarkos“ dalinio pakeitimo“. Šio sprendimo pirmas punktas numato „Iš dalies pakeisti Jurbarko rajono tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 273 patvirtintos leidimų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos nepriklausančioms ir kitoms pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms ir (ar) jų filialams steigti išdavimo tvarką ir išbraukti 4 ir 5 punktus“.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmoji dalis nurodo pareigą valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, vykdančioms joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Tai yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintas principas, kurį aiškindamas Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra padaręs išvadą, kad „...konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija reiškia draudimą valstybės valdžios, valstybių institucijoms, reguliuojančioms ūkinę veiklą, priimti sprendimus, iškreipiančius ar galinčius iškreipti sąžiningą konkurenciją“.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio antroji dalis konkretizuoja sąžiningos konkurencijos laisvės įgyvendinimo principą ir apibrėžia, kokius veiksmus valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama atlikti, kaip nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve. Tai teisės aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes priėmimas, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejų, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Taigi, vadovaujantis įstatymu valstybės valdymo ir savivaldos institucijos veiksmai gali būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas tuomet, kai yra nustatoma šių trijų aplinkybių visuma:
1) institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;
2) sprendimo pasekmėje atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;
3) skirtingų konkurencijos sąlygų įmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Jurbarko savivaldos institucijos sprendimas teikia privilegijas viešosios pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms ir diskriminuoja privačius kontraktorius, apribodamas jų galimybes teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Sprendimas užkerta kelią privatiems kontraktoriams plėsti rinką tose teritorijose, kur yra mažas gyventojų skaičius. Toks minimalaus gyventojų skaičiaus tam tikroje teritorijoje reikalavimas netaikomas jau veikiančioms pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms.
Sprendimo pasėkoje gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų rinkoje. Tais atvejais, kai privačių kontraktorių steigiami filialai neatitinka savivaldos institucijos sprendime nurodytų minimalaus gyventojų skaičiaus tam tikroje teritorijoje reikalavimo ir neturi galimybės teikti sveikatos priežiūros paslaugas bei plėsti rinką, atsiranda absoliutūs konkurencijos sąlygų skirtumai atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Tokiu atveju privilegijuojamas ūkio subjektas monopolizuoja rinką ir nesusiduria su konkurencija.
Aukščiau minėtų teisės aktų analizė rodo, jog Lietuvos Respublikos įstatymai nenustato skirtingų privilegijuojančių konkurencijos sąlygų viešoms sveikatos priežiūros įstaigoms.
Jurbarko rajono savivaldybės 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr.273 patvirtintos tvarkos 4 ir 5 punktai galėjo teikti privilegijas viešosioms pirminės sveikatos priežiūros įstaigoms bei jų medicinos punktams bei diskriminuoti privačias pirminės sveikatos priežiūros įstaigas. Taigi, Konkurencijos taryba konstatuoja, kad Jurbarko rajono savivaldybė 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimas galėjo pažeisti Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad 2002 m. spalio 24 d. sprendimu Nr. 470 konkurenciją ribojančios nuostatos buvo panaikintos, Konkurencijos taryba neturi pagrindo tyrimą tęsti.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl Jurbarko rajono savivaldybės 2001 m. gruodžio 20 d. sprendimo Nr.273 atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus nutraukti.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas