BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL KAUNO M. SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2002 12 05
  • Nutarimo Nr.: 137
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2002 m. gruodžio mėn. 5 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo tyrimo medžiagą dėl Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimų pirkti savivaldybės įmonėms SPUAB „Kauno autobusai“ ir AB „Autrolis“ 50 miesto tipo autobusų ir 30 troleibusų iš Kauno m. biudžeto lėšų atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2002 m. rugsėjo 12 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. 102 Lietuvos nacionalinės smulkiųjų ir vidutiniųjų vežėjų federacijos (toliau - NSVVF) prašymo pagrindu.
Prašyme NSVVF nurodė, kad 2002 m. balandžio mėn. 25 d. Kauno m. savivaldybės taryba sprendimu Nr. 102 „Dėl autobusų pirkimo konkurso būdu“ nutarė pirkti miesto tipo autobusus. 2002 m. rugpjūčio mėn. 1 d. sprendimu Nr. 349 „Dėl Kauno m. savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio mėn. 25 d. sprendimo Nr. 102 „Dėl autobusų pirkimo konkurso būdu“ pakeitimo“ nusprendė pirkti 50 miesto tipo autobusų, kuriems įsigyti bus panaudojamos Kauno m. biudžeto lėšos. Taip pat, rugpjūčio mėn. 1 d. sprendimu Nr. 350 „Dėl troleibusų pirkimo“, savivaldybės taryba nusprendė pirkti iš miesto biudžeto lėšų 30 troleibusų.
Kauno mieste visuomeninio transporto keleivių vežimo rinkoje, nurodo NSVVF, dirba Kauno m. savivaldybei priklausančių SPUAB „Kauno autobusai“, AB „Autrolis“ ir privačių firmų maršrutiniais taksi vežėjai. NSVVF nuomone, išskirtinai remdama ir teikdama pagalbą tik savo įmonėms, savivaldybės taryba tokiais sprendimais teikia privilegijas atskiriems ūkio subjektams, sudaro kliūtis visiems vežėjams konkuruoti lygiomis sąlygomis ir pažeidžia Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalį.
Paslaugų skyrius, atlikęs tyrimą, Konkurencijos tarybai pateikė tokias išvadas:
Vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais Kauno mieste keleivius veža autobusai, troleibusai ir maršrutiniai taksi. Tarp šių transporto priemonių egzistuoja tam tikri skirtumai: vežant autobusais (troleibusais) keleiviai įlaipinami ir išlaipinami tam tikslui skirtose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių, keleiviai vežami ne tik sėdimose vietose bet ir stovint; vežant maršrutiniais taksi keleiviai įlaipinami ir išlaipinami jų pageidaujamose vietose, kur nedraudžia sustoti Kelių eismo taisyklės, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių, keleiviai vežami tik sėdimose vietose.
Šie skirtumai neturi esminės įtakos keleiviui pasirenkant arba norint pakeisti vieną transporto priemonę kita, todėl šios transporto priemonės keleivio požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai.
Kauno mieste už važiavimą autobusais ir troleibusais keleivis moka 0,60 Lt. Maršrutinio taksi tokia paslauga kainuoja 1 Lt. Įvertinant tai, kad maršrutinis taksi nuveža keleivį į pageidaujamą vietą greičiau, keleivis gali pasirinkti kur jam patogiau išlipti, kainų požiūriu autobusų, troleibusų ir maršrutinių taksi paslaugos irgi yra pakeičiamos.
Vežant keleivius autobusais ir troleibusais Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymas numato tam tikroms socialinėms grupėms lengvatas. Kauno m. savivaldybės taryba yra nustačiusi 50 ir 80 procentų lengvatas.
Vežant keleivius maršrutiniais taksi, minėtas įstatymas lengvatų nenumato, todėl maršrutinių taksi paslaugomis daugiausia naudojasi lengvatų neturintys keleiviai.
Įvertinant šias aplinkybes, analizuojama atitinkama rinka apibrėžiama kaip keleivių vežimas autobusais, troleibusais ir maršrutiniais taksi nustatytu dažnumu ir maršrutu paslaugų rinka. Paslauga teikiama Kauno miesto gatvių trasa, Kauno miesto savivaldybės teritorijoje.
Kauno m. savivaldybės duomenimis, keleivius vietiniais reguliaraus susisiekimo maršrutais Kauno mieste veža savivaldybės įmonės SPUAB „Kauno autobusai“, AB „Autrolis“ ir privačių firmų maršrutiniais taksi vežėjai. Privačių keleivių vežėjų autobusais ir troleibusais vietinio reguliaraus susisiekimo maršrutais Kauno m. nėra.
SPUAB „Kauno autobusai“ keleivių pervežimui turi 209 autobusus, kurių vidutinis amžius viršija 15 metų, o kai kurių amžius yra virš 20 metų. Norint nustatyti bent 15 minučių autobusų važiavimo maršrutuose intervalą, būtina per dieną į maršrutus išleisti 206 autobusus, tačiau dėl dažnų „Ikarus“ markės autobusų gedimų to negalima įvykdyti. Be to, „Ikarus“ markės autobusai neatitinka ekologinių standartų.
AB „Autrolis“ turi 163 troleibusus, 82 troleibusų amžius yra nuo 10 iki 15 metų, 47- nuo 15 iki 20 metų ir 13- virš 20 metų. Kritiškoje būklėje yra 60 troleibusų.
Ryšium su tuo, šių metų balandžio mėn. 25 d. Kauno m. savivaldybės taryba nusprendė (sprendimas Nr. 102) pirkti miesto tipo autobusus. Rugpjūčio mėn. 1 d. sprendimu Nr. 349 šį sprendimą papildė, kuriame numatė (1 punktas) pirkti 50 miesto tipo autobusų išperkamosios nuomos būdu. Sprendimo 3 punkte nustatyta, kad iš 2002 m. Kauno miesto savivaldybės biudžete numatytų asignavimų bus mokamas pirminis autobusų pirkimo įnašas ir įpareigojo SPUAB „Kauno autobusai“ (6 punktas) sumokėti išlaidas, susijusias su išperkamąja nuoma (palūkanas, sutarties mokestį). Taip pat, rugpjūčio mėn. 1 d. priėmė sprendimą Nr. 350, kuriuo numatė pirkti išperkamosios nuomos būdu 30 troleibusų „Škoda 21TR“ iš Čekijos Respublikos firmos „Škoda eksport“. Išlaidas, susijusias su išperkamąja nuoma, įpareigojo apmokėti AB „Autrolis“.
Sprendimai pirkti transporto priemones iš miesto biudžeto lėšų, nurodo Kauno m. savivaldybė, priimti vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 6, 8 ir 16 straipsniais.
Vietos savivaldos įstatymas (10 straipsnis) numato, kad už viešųjų paslaugų teikimą savo bendruomenės nariams yra atsakingos savivaldybės. Įstatymas įpareigoja savivaldybes siekti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat. Taigi, Vietos savivaldos įstatymas įtvirtina savivaldybėms prievolę teikti keleivių pervežimo paslaugas visoms bendruomenės narių socialinėms grupėms, tiek turinčioms važiavimo lengvatas, tiek neturinčioms.
Kartu, įstatymas (17 straipsnio 18 punktas) savivaldybėms suteikia teisę taikyti viešųjų paslaugų teikėjams mokesčių, rinkliavų ir kitas įstatymų nustatytas lengvatas savivaldybės biudžeto sąskaita.
Kaip jau minėta, SPUAB „Kauno autobusai“ ir AB „Autrolis“ steigėjas yra Kauno m. savivaldybė (jai priklauso 100 proc. šių įmonių akcijų). Savivaldybės (valstybės) įmonių steigimą, valdymą, veiklą, reorganizavimą ir likvidavimą reglamentuoja Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas. Įstatymas suteikia steigėjui teisę nustatyti įmonei privalomus darbus (užduotis), prekių (paslaugų) kainas ir tarifus, skirti savivaldybės (valstybės) biudžeto lėšų įmonės kapitalo padidinimui. Įstatymo 15 straipsnyje numatyti įmonės kapitalo didinimo šaltiniai - valstybės (savivaldybės) kapitalas įmonėje gali būti didinamas:
1. iš pelno dalies, skirtos įstatiniam kapitalui didinti įmonės įstatuose nustatyta tvarka;
2. investicijomis iš biudžeto (valstybės ar savivaldybės);
3. kitokiais valstybės ar savivaldybės piniginiais ir nepiniginiais (turtiniais) įnašais;
4. kitų subjektų suteikta parama.
Taigi. Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymas suteikia teisę savivaldos institucijoms investuoti miesto biudžeto lėšas savo įmonių pagrindinių priemonių įsigijimui, atnaujinimui ir pan.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį sudaro dvi dalys, pirmoji kurių nurodo pareigą valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms, vykdančioms joms pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Taigi, ūkinės veiklos reguliavimas turi būti grindžiamas sąžiningos konkurencijos laisvės principu.
Konkurencijos įstatymo antra dalis detalizuoja šį 1 dalyje įtvirtintą principą ir apibrėžia, kokius veiksmus valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama atlikti kaip nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve. Tai teisės aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes priėmimas, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Taigi, vadovaujantis įstatymu, valstybės valdymo ir savivaldos institucijų veiksmai gali būti traktuojami kaip Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas tik tada, kai egzistuoja šių 3 aplinkybių visuma:
1) institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;
2) sprendimo pasėkoje atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;
3) skirtingų konkurencijos sąlygų įmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Kauno m. savivaldybės tarybos sprendimų pasėkoje gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumai minėtoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Tačiau valstybės ar savivaldos institucijų sprendimai negali būti vertinami kaip pažeidžiantys Konkurencijos įstatymo 4 straipsnį, jei šių sprendimų išdavoje atsiradusių konkurencijos sąlygų skirtumų neįmanoma išvengti vykdant kitų įstatymų reikalavimus.
Kaip rodo norminių teisės aktų analizė, Kauno m. savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. 102, rugpjūčio 1 d. sprendimai Nr. 349 ir 350 priimti vadovaujantis Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo jai suteikta teise ir vykdant Vietos savivaldos įstatymo reikalavimą „savivaldybė turi siekti, kad viešosiomis paslaugomis galėtų naudotis visi savivaldybės gyventojai ir kad šios paslaugos būtų teikiamos nuolat“.
Sutinkamai su išdėstytu ir vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 1 dalimi,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nesant įstatymo pažeidimo, tyrimą pagal Lietuvos nacionalinės smulkiųjų ir vidutiniųjų vežėjų federacijos prašymą dėl Kauno m. savivaldybės tarybos 2002 m. balandžio 25 d sprendimo Nr. 102 „Dėl autobusų pirkimo konkurso būdu“, 2002 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. 349 „Dėl Kauno m. savivaldybės tarybos 2002 m balandžio 25 d sprendimo Nr. 102 „Dėl autobusų pirkimo konkurso būdu“ pakeitimo“ ir 2002 m. rugpjūčio 1 d. sprendimo Nr. 350 „Dėl troleibusų pirkimo“ atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus, nutraukti.
 
L.e. pirmininko pareigas Danguolė Klimašauskienė