BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VEIKSMŲ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO REIKALAVIMUS

  • 2002 06 13
  • Nutarimo Nr.: 63
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos pirmininko R.Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių D.Klimašauskienės, J.Rasimavičiaus, A.Klimo, Š.Pajarsko,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams L.Darulienei, P.Kvietkauskienei, R.Norvaišaitei, D.Stadalnikienei, A.Žegūnaitei,
dalyvaujant: UAB „Švarinta“ direktoriui Dariui Kuzminskui,
Kretingos rajono savivaldybės administracijos Vietinio ūkio skyriaus vyriausiajam ekologui Raimondui Jociui,
viešame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Kretingos rajono savivaldybės veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio reikalavimus.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryboje buvo gautas UAB „Švarinta“ skundas dėl Kretingos rajono savivaldybės sprendimo, kuriuo Kretingos rajono savivaldybė paskyrė SP UAB „Kretingos komunalininkas“ atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje. Šiuo sprendimu SP UAB „Kretingos komunalininkas“ dėl atliekų tvarkymo rajono teritorijoje leidžiama sudaryti sutartis su kitomis atliekas tvarkančiomis įmonėmis. UAB „Švarinta“ nuomone, tai suteikia privilegijas vienam ūkio subjektui ir diskriminuoja kitus.
Kretingos rajono savivaldybė 2001 m. lapkričio 29 d. priėmė sprendimą Nr. 155 „Dėl atliekų tvarkymo Kretingos rajone organizavimo“. Šio sprendimo 1 punktu paskyrė SP UAB „Kretingos komunalininkas“ atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje.
Šio sprendimo 3 punktas leidžia SP UAB „Kretingos komunalininkas“ sudaryti sutartis su kitomis atliekas tvarkančiomis įmonėmis dėl atliekų tvarkymo rajono teritorijoje, kurioje bendrovė neturi galimybių aprūpinti atliekų turėtojų atliekų surinkimo priemonėmis.
Tyrimo metu įvertinus teisės aktus, aplinkybes ir faktus buvo nustatyta, kad Kretingos rajono savivaldybės priimtas sprendimas suteikia vienai įmonei SP UAB „Kretingos komunalininkas“ išimtinę teisę veikti atliekų surinkimo rinkoje, renkant atliekas iš gyventojų, o kita įmonė negali tęsti savo veiklos. Tokiu būdu, bet kokia kita nauja įmonė netenka galimybės pradėti savo veiklos.
Kretingos rajono savivaldybė savo rašte teigė, kad savivaldybė turi teisę pavesti atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas kaip privalomus darbus specialios paskirties akcinėms bendrovėms.
Posėdyje dalyvavęs UAB „Švarinta“ direktorius D.Kuzminskas teigė, jog savivaldybė žinojo, kad UAB „Švarinta“ veikia atliekų surinkimo rinkoje, nes anksčiau buvo sudarytos sutarys su visa eile seniūnijų dėl atliekų surinkimo, o seniūnijos yra pavaldžios savivaldybei. Anksčiau su savivaldybe buvo susitarta, kad ten, kur savivaldybė nepajėgia, aptarnaus UAB „Švarinta“, tačiau šie susitarimai buvo žodiniai. D.Kuzminsko nuomone, kai savivaldybė gavo pinigų iš Gamtos apsaugos fondo, UAB „Švarinta“ tapo nebereikalinga. Šiuo metu bendrovė veiklą tęsia ir vykdo anksčiau duotus įsipareigojimus gyventojams pagal sudarytas dvišales sutartis. D.Kuzminskas paaiškino, kad anksčiau buvo gautas raštas iš savivaldybės dėl atliekų priėmimo į sąvartyną sutarties nutraukimo, nors už tai buvo mokami pinigai ir, tokiu būdu, buvo „paralyžiuojama“ bendrovės veikla. Šiuo metu bendrovė tęsia savo veiklą ir sąvartynas priima atliekas, tačiau savivaldybės sprendimas, kuriuo buvo patvirtintos skirtingos kainos už sąvartyno paslaugas, yra apskųstas teismui.
Posėdyje dalyvavęs Kretingos rajono savivaldybės atstovas R.Jocius paaiškino, kad atliekų tvarkymo sistema apima daug funkcijų: atliekų surinkimas, vežimas, sąvartyno tvarkymas ir t.t., tuo tarpu „Švarinta“ atlieka tik vieną funkciją - surenka ir veža atliekas, visos sistemos tvarkymas jiems yra ekonomiškai nenaudingas. 1998 m. buvo priimtas Atliekų tvarkymo įstatymas, 1999 m. buvo patvirtintos Atliekų tvarkymo taisyklės. Šie dokumentai labai sugriežtino reikalavimus, keliamus atliekų tvarkymui. Savivaldybei buvo pavesta rūpintis visa atliekų tvarkymo sistema, ji yra atsakinga, kad visi atliekų turėtojai galėtų tinkamai ir vienodomis sąlygomis atsikratyti turimomis atliekomis ir būtų užtikrinti minėtuose dokumentuose keliami reikalavimai. R.Jociaus nuomone, ne tik Kretingos rajono savivaldybei, bet ir kitoms savivaldybėms buvo sunku greitai persiorientuoti pagal naujus reikalavimus, todėl, R.Jociaus nuomone, ir kilo problemos. Savivaldybė daro viską, kas jai priklauso, buvo inventorizuoti sąvartynai, diegiama konteinerinė atliekų tvarkymo sistema ir kt. UAB „Švarinta“, kuri dirbo vienoje rajono dalyje, buvo pasiūlyta, kad ji ir tvarkytų viską toje dalyje, tačiau paaiškėjo, kad ji nori dirbti tik ten, kur ekonomiškai naudinga, todėl ir kilo šie ginčai. R.Jociaus nuomone, UAB „Švarinta“yra užsiregistravusi vienoje savivaldybėje ir norėdama veikti kitoje vietoje, kurioje nėra užsiregistravusi, turi laimėti konkursą, arba sudaryti sutartį su vietos savivaldos institucija. Tuo tarpu UAB „Švarinta“ sudarinėjo sutartis tiesiogiai su gyventojais, apeidami savivaldybę.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
1) Dėl savivaldybės teisės savarankiškai pasirinkti ir nustatyti, kaip organizuoti atliekų tvarkymo sistemą
Konkurencijos taryba neginčija savivaldybių teisės savarankiškai veikti ir organizuoti atliekų išvežimo sistemą. Tačiau nė viena teisė nėra absoliuti; realizuodama šią savo teisę savivaldybė turi užtikrinti Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtintų sąžiningos konkurencijos laisvės, ūkinės veiklos laisvės principų įgyvendinimą, turi laikytis galiojančių įstatymų, taip pat ir Konkurencijos įstatymo reikalavimų.
Konkurencijos tarybos nuomone, teisės aktai nesuponuoja savivaldybėms teisės savo nuožiūra teikti vienam ar kitam ūkio subjektui privilegijas kito ūkio subjekto atžvilgiu ar suteikti atskiriems ūkio subjektams išimtines ar specialiąsias teises veikti rinkoje. Įstatymais nustatytos savivaldybės teisės ir pareigos turi būti įgyvendinamos laikantis Konstitucijoje ir Konkurencijos įstatyme nustatytų ūkio subjektų ūkinės veiklos, sąžiningos konkurencijos laisvės apsaugos principų.
Svarbu pažymėti, kad Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas yra pabrėžęs, kad konstitucinė sąžiningos konkurencijos apsaugos garantija įpareigoja valstybės valdžios, savivaldos institucijas teisinėmis priemonėmis užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Teismas nurodė, kad valstybė turi teisinėmis priemonėmis riboti monopolines tendencijas ir pažymėjo, kad „negalima įstatymu suteikti ūkio subjektui išimtinių teisių veikti kurioje nors ūkio srityje“, o asmens ūkinės veiklos laisvė gali būti ribojama tik tada, kai yra būtina saugoti Konstitucijoje įtvirtintas vertybes. Taigi, tokie draudimai, Teismo nuomone, gali būti nustatyti tik įstatymu, turi būti pagrįsti, adekvatūs siekiamam tikslui, nediskriminaciniai, aiškiai suformuluoti.1
Mūsų nagrinėjamu atveju galiojantys įstatymai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nenumato draudimo ūkio subjektams verstis atliekų surinkimo iš gyventojų verslu. Tos įstatymo normos, kurios suteikia savivaldybei teisę organizuoti šią veiklą, negali būti aiškinamos taip, kad pažeistų minėtus Konstitucijos principus.
2) Dėl specialiosios paskirties bendrovių atliekų tvarkymo sistemoms prižiūrėti steigimo ir savivaldybės teisės komunalinių atliekų tvarkymo darbus pavesti išimtinai vienai jau įsteigtai ir veikiančiai specialiosios paskirties bendrovei
Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 3 dalyje rašoma, kad savivaldybė organizuoja viešųjų paslaugų teikimą per esančius viešųjų paslaugų teikėjus (biudžetines ir viešąsias įstaigas, savivaldybės įmones, akcines bendroves ir kitus subjektus), steigdama naujus viešųjų paslaugų teikėjus (viešąsias ir kitas įstaigas bei įmones) arba sudarydama viešųjų paslaugų teikimo sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis. Taigi, neginčijama savivaldybės teisė steigti specialiosios paskirties bendroves atliekų tvarkymo sistemoms prižiūrėti. Tačiau jokia įstatymo norma nenurodo, kad tokią bendrovę įsteigus, kitos, privačios įmonės praranda teisę veikti rinkoje ir teikti atliekų tvarkymo paslaugas. Taigi, Konkurencijos taryba konstatuoja, kad pavedimas atlikti tam tikras užduotis specialiosios paskirties įmonei negali ir neturi virsti uždraudimu kitoms įmonėms teikti analogiškas paslaugas.
Šią Konkurencijos tarybos išvadą pagrindžia ir galiojančių norminių teisės aktų analizė. Vietos savivaldos įstatymo 10 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad savivaldybėms leidžiama steigti naujus viešųjų paslaugų teikėjus tik tais atvejais, kai kiti teikėjai viešųjų paslaugų neteikia arba negali jų teikti gyventojams ekonomiškai ir geros kokybės. Taigi, įstatymas aiškiai nurodo, kad savivaldybė steigia specialiosios paskirties bendroves tik tuo atveju, jei privataus intereso nepakanka ir tam tikros paslaugos negali būti teikiamos esant laisvos rinkos ir konkurencijos sąlygoms. Šia teisės norma įstatymų leidėjas išreiškia valią, kad paslaugų Lietuvos gyventojams teikimas būtų organizuojamas remiantis privačios iniciatyvos, ūkinės veiklos laisvės bei konkurencijos principais. Atsižvelgiant į išdėstytą, Konkurencijos taryba mano, kad savivaldybė gali pavesti specialiosios paskirties bendrovei atlikti bet kokias paslaugas, o ypač tas, kurių neatlieka ar negali atlikti privatūs subjektai, tačiau tokia teisė nereiškia teisės uždrausti šias paslaugas teikti kitiems subjektams.
3) Dėl UAB „Švarinta“ teisių veikti atliekų surinkimo rinkoje ribojimo
Kretingos rajono savivaldybė, 2001 m. lapkričio 29 d. sprendimu Nr. 155 specialios paskirties UAB „Kretingos komunalininkas“ paskyrė atliekų tvarkymo sistemos operatoriumi Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje ir tuo suteikė išimtinę teisę veikti šio rajono savivaldybės atliekų surinkimo rinkoje. Šis sprendimas vienam ūkio subjektui suteikė privilegiją kitų, komunalinių atliekų surinkimo rinkoje veikusių subjektų, atžvilgiu. Šis sprendimas taip pat sąlygojo konkurencijos sąlygų skirtumus šioje rinkoje veikusiems ūkio subjektams, nes kitos Kretingos rajono atliekų surinkimo paslaugų rinkoje veikiančios įmonės neteko galimybės surinkti atliekas, o naujoms įmonėms buvo apribotos galimybės pradėti savo veiklą šioje rinkoje. Tokie veiksmai yra draudžiami Konkurencijos įstatymo 4 straipsniu nepriklausomai nuo to, ar ūkio subjektai turi galimybę veikti kitose atitinkamose rinkose, ar ne turi.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 str., 19 str. 1 d. 4 p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1. Įpareigoti Kretingos rajono savivaldybę pakeisti 2001 m. lapkričio 29 d. Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimą Nr. 155 taip, kad jis atitiktų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas.
2. Šio nutarimo rezoliucinės dalies 1 punkte nustatytas įpareigojimas turi būti įvykdytas ir apie tai pranešta Konkurencijos tarybai per keturis mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo.
1LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO 1999 m. spalio 6 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos telekomunikacijų įstatymo 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalių bei 16 straipsnio 7, 8 ir 9 dalių atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“.
 
L.e. pirmininko pareigas Jonas Rasimavičius