BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL LIETUVOS VALSTYBĖS ISTORIJOS ARCHYVO VEIKSMŲ RIBOJANT ŪKIO SUBJEKTŲ GALIMYBES ATLIKTI GENEALOGINIUS TYRIMUS ATITIKTIES KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2006 09 07
  • Nutarimo Nr.: 1S-96
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau – Konkurencijos taryba) 2006 m. rugsėjo 7 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – Istorijos archyvas) veiksmų ribojant ūkio subjektų galimybes atlikti genealoginius tyrimus atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau – Konkurencijos įstatymas) 9 straipsnio reikalavimams tyrimo nutraukimo.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas buvo pradėtas 2006 m. gegužės 18 d. Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.1S-53, gavus UAB “Generosus dominus” prašymą ištirti, ar Istorijos archyvas, atsisakydamas sudaryti sutartį su UAB “Generosus dominus” dėl dokumentų didesnio kiekio išdavimo genealoginiams tyrimams atlikti ir taip varžydamas jų galimybes atlikti tokius tyrimus, nepažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimų.
UAB “Generosus dominus” teigė, kad Istorijos archyvas, turėdamas esminius gamybos išteklius (priėjimą prie genealoginiams tyrimams reikalingų dokumentų šaltinių) galimai pažeidžia Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimus, nesuteikdamas vienodų sąlygų ūkio subjektams, gauti genealoginiams tyrimams atlikti reikalingus dokumentus, kuriuos teikia pats sau atlikdamas minėtus tyrimus. UAB “Generosus dominus” teigimu, Istorijos archyvas turi sudaryti sutartis su ūkio subjektais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 21 straipsnio 5 dalimi, kurioje yra nustatyta, kad gali būti sudaryta sutartis tarp dokumentų saugotojo ir jų naudotojo. Istorijos archyvo teigimu, sutartys, dėl didesnio dokumentų skaičiaus išdavimo, diskriminuotų kitus ūkio subjektus ar fizinius asmenis, kurie atlieka minėtus tyrimus ir dokumentus gauna bendra tvarka.
Istorijos archyvas patvirtino, kad archyvo darbuotojai gauna didesnius kiekius dokumentų, kurie reikalingi tyrimams atlikti, tačiau Istorijos archyvo teigimu archyvo bylų, išduodamų darbuotojams, apskaitos knygose fiksuojamas visiems archyvo darbuotojams išduodamų bylų skaičius neatsižvelgiant į atskiras prašymų rūšis, todėl identifikuoti dokumentų kiekį konkrečiai naudojamą genealoginiams tyrimams atlikti yra neįmanoma. Be to genealoginiai tyrimai apibrėžiami ne tik kaip giminės istorijos mokslas, bet ir kaip giminės kilmės įrašai. Įstatymų nustatyta tvarka archyvas, kaip vienintelis originalių dokumentų saugotojas, saugomų dokumentų pagrindu privalo teikti susipažinti dokumentus, bei išduoti pažymas. Istorijos archyvo teigimu, šios paslaugos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, bei valstybės ir savivaldybės institucijoms ir įstaigoms yra teikiamos nemokamai, todėl Istorijos archyvo darbuotojų naudojimąsis didesniais kiekiais minėtų dokumentų yra pagrįstas, kadangi šių dokumentų duomenys naudojami įvairioms sritims, ko pasekoje bendras naudojamų dokumentų kiekis išauga.
UAB “Generosus dominus” prašymas, dėl naudojimosi suplyšusiomis, pažeistomis ar iširusiomis bylomis patenkintas negali būti todėl, kad yra vadovaujamasi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 20 str. 6 dalimi “Priėjimas prie blogos fizinės būklės dokumentų gali būti ribojamas tol, kol bus pataisyta tokių dokumentų būklė ar pagamintos jų atsarginės kopijos”. Be to, šie dokumentai sudaro tik nedidelę - 3,5 % visų išduodamų dokumentų dalį.
Atitinkama rinka šiuo atveju yra genealoginių tyrimų rinka, kurioje genealoginių tyrimų veikla vystoma, naudojantis Istorijos archyvo išduodama medžiaga ir kurioje veikia tiek UAB “Generosus dominus”, tiek Istorijos archyvas. Istorijos archyvo saugoma informacija laikytina esminiu ištekliu, reikalingu genealoginiams tyrimams atlikti. Istorijos archyvo darbuotojams nebuvo taikomi apribojimai naudojantis Istorijos archyvo saugyklų dokumentais. Tokia situacija, kai Istorijos archyvas, valdydamas esminį išteklių, reikalingą genealoginiams tyrimams atlikti, pats juo galėjo pasinaudoti geresnėmis sąlygomis, nei buvo leista kitiems ūkio subjektams, galimai iškraipė konkurenciją genealoginių tyrimų rinkoje, nepagrįstai varžydamas kitų ūkio subjektų galimybes veikti atitinkamoje rinkoje. 
Nebaigus tyrimo, Archyvų departamento generalinis direktorius 2006 m. birželio 23 d. priėmė sprendimą Nr. V-63 “Dėl Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2002 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-45 “Dėl valstybinių archyvų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo” pakeitimo”, kuriuo nutarta atsisakyti kompleksinių genealoginio pobūdžio tyrimo paslaugų teikimo. Minėtu 2006 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-63 (Žin., 2006, Nr. 72-2740) pakeistas Valstybinių archyvų mokamų paslaugų kainoraštis, kuriame pripažintas netekusiu galios III skyrius “Genealoginiai tyrimai”. Dėl šios Istorijos archyvo veiklos ir esminių išteklių turėjimo šiai veiklai atlikti, bei piktnaudžiavimo jais, atitikimo Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams ir buvo pradėtas Konkurencijos tarybos tyrimas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Archyvų departamento generaliniam direktoriui tyrimo metu priėmus 2006 m. birželio 23 d. sprendimą Nr. V-63, bei Istorijos archyvui, remiantis šiuo nutarimu, nutraukus genealoginių tyrimų veiklą, nebėra pagrindo tęsti toliau minėtą tyrimą. Kadangi Istorijos archyvas nutraukė kompleksinių genealoginių tyrimų paslaugų teikimą (t.y. jis nebeveikia atitinkamoje rinkoje), todėl nebelieka tyrimo pagrindo, t.y. įtarimo, kad Istorijos archyvas nesuteikia vienodų sąlygų ūkio subjektams gauti genealoginiams tyrimams atlikti reikalingų dokumentų. Istorijos archyvui nedalyvaujant atitinkamoje rinkoje, kiti atitinkamoje rinkoje veikiantys ūkio subjektai turi vienodas galimybes konkuruoti tarpusavyje kainomis ir kokybe. Istorijos archyvo veiksmai esminės žalos ūkio subjektų veiklai nepadarė, kadangi dokumentai, nors ir nedideliais kiekiais, tačiau vis tiek buvo išduodami genealoginiams tyrimams atlikti, todėl teigti, kad buvo padaryta esminė žala ūkio subjektams nėra pagrindo.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 9 straipsniu ir 30 straipsnio 2 dalies 2 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Nutraukti tyrimą dėl Lietuvos valstybės istorijos archyvo veiksmų ribojant ūkio subjektų galimybes atlikti genealoginius tyrimus atitikties Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 9 straipsnio reikalavimams.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas