BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2001-10-08 ĮSAKYMO NR. 523 „DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1999 M. SPALIO 15 D. ĮSAKYMO NR. 450 „DĖL REIKALAVIMŲ VAISTINĖMS IR BŪTINOJO APRŪPINIMO VAISTINĖS STATUSO SUTEIKIMO TVARKOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO“ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO NUOSTATAS

  • 2002 11 28
  • Nutarimo Nr.: 134
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš Konkurencijos tarybos pirmininko Rimanto Stanikūno,
Konkurencijos tarybos narių: Vytauto Kavaliausko, Danguolės Klimašauskienės, Jono Rasimavičiaus, Gendriko Stuko,
Konkurencijos tarybos administracijos darbuotojų: Linos Kasperavičienės, Palmiros Kvietkauskienės, Julijos Laureckaitės, Arvydo Mačioko, Šarūno Pajarsko,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos įgaliotų atstovų Nerijos Stasiulienės ir Lino Mažeikos,
Nacionalinės vaistų politikos programos ruošimo darbo grupės vadovo Rimanto Pečiūros,
Lietuvos vaistininkų sąjungos pirmininko prof. Arūno Savicko,
tvarkomajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 523 atitikimo Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo (toliau - Konkurencijos įstatymas) 4 straipsnio nuostatas.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos iniciatyva 2002 m. gegužės 16 d. nutarimu „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymo 523 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 450 “Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatas“.
2001 m. spalio 8 d. Sveikatos apsaugos ministras priėmė įsakymą Nr. 523 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 450 „Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“, kuriame atnaujino 2001 m. rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. 472 pripažintus netekusiais galios Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 450 „Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintų „Reikalavimų vaistinėms“ 4 punktą bei „Būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos“ 11.5 punktą ir pripažino netekusiu galios 2001 m. rugsėjo 4 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. 472.
Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 523 pakeistas „Reikalavimų vaistinėms“, patvirtintų 1999 m. spalio 15 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 450, 4 punktas ir išdėstytas taip: „Arčiau kaip 500 m spinduliu nuo būtinojo aprūpinimo vaistinės teisę vykdyti farmacinę veiklą gali įgyti tik visuomenės gamybinė vaistinė, visuomenės ar visuomenės gamybinės vaistinės gamybinis filialas, kuriems leidžiama pradėti savo veiklą tik įgijus būtinojo aprūpinimo vaistinės statusą. Šis reikalavimas netaikomas suteikiant teisę vykdyti farmacinę veiklą vaistinei, kurios adresas buvo įregistruotas šių Reikalavimų 5 punkto nustatyta tvarka bent viena diena anksčiau, negu kitai arčiau kaip 500 m spinduliu esančiai vaistinei buvo suteiktas būtinojo aprūpinimo vaistinės statusas.“
Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 523 pakeistas „Būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos“, patvirtintos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 15d. įsakymu Nr. 450, 11.5 punktas ir išdėstytas taip: „vietovės planą (masteliu 1:5000 arba 1:2000) su esama vaistine ir nurodytu atstumu 500 m spinduliu nuo esamos vaistinės, patvirtintą savivaldybės architekto.“ Tuo pačiu įsakymu skelbiamas netekusiu galios Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. rugsėjo 4 d. įsakymas Nr. 472 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 450 „Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“.
Tyrimą atlikusi Konkurencijos tarybos pareigūnė L.Kasperavičienė pateikė išvadą, kad Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymo Nr.523 “Dėl Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 450 “Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo” dalinio pakeitimo” 1.2 ir 1.3 punktai neatitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio. Remdamasi šia išvada L.Kasperavičienė pasiūlė pareikalauti, kad Sveikatos apsaugos ministerija per 1 mėnesį nuo Konkurencijos tarybos nutarimo šiuo klausimu priėmimo dienos panaikintų minėto įsakymo 1.2 ir 1.3 punktus pagal Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnį ir apie tai informuotų Konkurencijos tarybą.
Sveikatos apsaugos ministerijos įgalioti atstovai sutiko su atlikto tyrimo išvadomis ir paaiškino, kad yra parengtas nagrinėjamo įsakymo pakeitimo projektas, kuris artimiausiu metu turėtų būti priimtas.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus uždavinius, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu Lietuvos Respublikoje, privalo užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę. Šio įstatymo 4 straipsnio 2 dalis nurodo, kad valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama priimti teisės aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes ir dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
2001 m. spalio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. 523 pakeistas „Reikalavimų vaistinėms“ 4 punktas leidžia įgyti teisę vykdyti farmacinę veiklą visuomenės gamybinei vaistinei, visuomenės ar visuomenės gamybinės vaistinės gamybiniam filialui arčiau kaip 500 metrų spinduliu nuo būtinojo aprūpinimo vaistinės, tik įgijus būtinojo aprūpinimo vaistinės statusą. Nustatytas reikalavimas turėti būtinojo aprūpinimo vaistinės statusą sudaro kliūtis ūkio subjektams įeiti į rinką, o numatyta išimtis nepagrįstai suteikia privilegijas jau esantiems rinkoje ūkio subjektams. Minėta nuostata iškraipo konkurenciją vaistinių rinkoje, nes dirbtinai riboja ūkio subjektų, siekiančių veikti rinkoje, skaičių. Būtinojo aprūpinimo vaistinių rinkos apsauga administracinėmis priemonėmis nėra tikslinga ir „Reikalavimų vaistinėms“ 4 punkte nustatytas konkurencijos ribojimas nėra būtinas įgyvendinant valstybės funkcijas - gyventojų aprūpinimą būtiniausiais vaistais. Be to, minėtos nuostatos taikymas gali visiškai užkirsti kelią konkurencijai nedideliuose miestuose, miesteliuose.
Sveikatos apsaugos ministro 2001 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 523 1.3 punkte vaistinei, norinčiai įgyti būtinojo aprūpinimo statusą, numatyta pareiga pateikti vietovės planą (masteliu 1:5000 arba 1:2000) su esama vaistine ir nurodytu atstumu 500 m spinduliu nuo esamos vaistinės, patvirtintą savivaldybės architekto. Toks reikalavimas yra susijęs su to paties įsakymo 1.2 punkte numatytu apribojimu, todėl yra naikintinas.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalis numato, jog skirtingos konkurencijos sąlygos ūkio subjektams gali būti sudaromos tik tuomet, kai tokių sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus. Galiojantys įstatymai nesukuria tokių sąlygų, dėl kurių Konkurencijos įstatymas neturėtų būti taikomas šiame ūkinės veiklos sektoriuje.
Dėl išvardintų priežasčių 2001 m. spalio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 523 „Dėl Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 450 „Dėl reikalavimų vaistinėms ir būtinojo aprūpinimo vaistinės statuso suteikimo tvarkos patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“ 1.2 bei 1.3 punktai prieštarauja sąžiningos konkurencijos laisvei ir yra nesuderinami su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatomis.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsniu bei 19 straipsnio 1 dalies 4 punktu,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją per 1 mėnesį nuo Konkurencijos tarybos nutarimo paskelbimo dienos panaikinti 2001 m. spalio 8 d. Sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr. 523 1.2 ir 1.3 punktus.
Įpareigoti Sveikatos apsaugos ministeriją įvykdžius šio nutarimo 1 punkte numatytą įpareigojimą nedelsiant informuoti Konkurencijos tarybą apie priimtus sprendimus.
 
L.e. pirmininko pareigas Danguolė Klimašauskienė