Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

 

 

Privatumo politika

DĖL UAB „ŠVYTURYS-UTENOS ALUS“ VEIKSMŲ ATITIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO REIKALAVIMAMS TYRIMO NUTRAUKIMO

  • 2006 04 27
  • Nutarimo Nr.: 1S-44
  • Nutrauktas tyrimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba) 2006 m. balandžio 27 d. tvarkomajame posėdyje išnagrinėjo Vartojimo prekių skyriaus pateiktą informaciją dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų atitikimo Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo reikalavimams.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos 2005 m. lapkričio 29 d. nutarimu Nr. 1S-139 pagal AB „Gubernija“ (toliau -pareiškėja) 2005 m. rugpjūčio 10 d. prašymą, papildytą 2005 m. lapkričio 14 d. raštu. Pareiškėja prašė pripažinti UAB „Švyturys-Utenos alus“ gaminamo alaus Ekstra-Draugt etiketėse naudojamą reklaminį teiginį - „Seniausia Lietuvos alaus darykla, įkurta 1784 m. “, klaidinančia reklama. Pareiškėjos teigimu, tokia UAB „Švyturys-Utenos alus“ reklama klaidina vartotojus ir pažeidžia kitų aludarių, tame tarpe ir AB „Gubernija“ teises, kadangi istoriniuose šaltiniuose randama duomenų, jog Lietuvoje yra alaus daryklų, kurios buvo įkurtos ankščiau, o Gubernijos bravoro pastatymo datą istorikai bei kraštotyrininkai nurodo 1665 metus. Pareiškėja kartu pateikė Lietuvos TSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo ministerijos ir Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos leidinio „Kraštotyra“ ištraukos kopiją, kurios autoriai rašo, kad tikrų žinių, kada Šiauliuose pastatyta alaus darykla, dabar žinoma „Gubernijos“ vardu, nėra, tačiau remdamiesi archyviniais dokumentais daro prielaidą, kad ji galėjo būti įkurta 1665-1675 m. Esantys archyviniai dokumentai, rašoma leidinyje, byloja, jog 1786 m. karališkosios ekonomijos inventoriaus sąrašuose kalbama, kad ąžuoliniai alaus bravoro pamatai buvo papuvę ir reikalingi remonto, specialistų nuomone, tokie pamatai gali tarnauti daugiau kaip šimtą metų. Tai sudaro prielaidas manyti, teigia leidinio autoriai, kad ši įmonė galėjo būti pastatyta 1665-1675 m. laikotarpiu.
2005 m. lapkričio 14 d. pareiškėja papildomai pateikė knygos „Šiaulių istorija (iki 2000 metų)" puslapių kopijas, kurios autoriai nurodo pramoninės alaus daryklos pastatymo datą-1753 m.
Pareiškėja pateikė ir Lietuvos gyventojų apklausos rezultatus, kurie rodo, kad kas trečiam (32%) alaus vartotojui, renkantis konkretų alų, svarbu, kad alaus darykla yra pristatoma kaip „Seniausia alaus darykla Lietuvoje“.
2006 m. sausio 9 d. UAB „Švyturys - Utenos alus" pateikė istorinės apybraižos „„Švyturio“ alaus daryklos istorinė raida: I. XVIII a. - XX a. Pirmoji pusė; II. 1945 - 1984 m." puslapių kopijas, kur rašoma: „1415 m. pilies inventoriuose pirmąkart paminėta salyklinė ir alaus darykla<...> Manytina, kad pilies alaus darykla ir XVII a. išliko stambiausia. 1627 m. joje buvo pagamintos 1712 tonos alaus, jo gamyboje panaudoti 66 ląstai 30 šėfelių salyklo, 11 ląstų 53 šėfeliai apynių. Joje buvo gaminamas 4 rūšių alus: „Ponų (arba vyrų) alus“, „Kareivių alus“, „Smuklininkų alus“ ir „Stalo alus“. Tačiau UAB „Švyturys-Utenos alus“ teigimu, bendrovė nenaudoja šios datos kaip alaus daryklos „Švyturys“ įkūrimo datos, nes nėra istorinių šaltinių, patvirtinančių šį teiginį, bei nėra įrodymų, kad ši buvusi pilies alaus darykla yra dabartinė alaus darykla „Švyturys“. 2006 m. sausio 9 d. Konkurencijos tarybai pateiktame rašte UAB „Švyturys - Utenos alus“ teigia, kad išlikusiuose alaus daryklos XX a. pradžios oficialiuose dokumentuose figūruoja prekės ženklas su alaus daryklos įkūrimo data - 1784 m. Bendrovė tame pačiame dokumente nurodo, kad tuo metu įregistruojant prekės ženklą su data būdavo pateikiami tai pagrindžiantys dokumentai, todėl nurodyta data laikytina pagrįsta ir patvirtinančia alaus daryklos įkūrimo datą. Bendrovė pateikė dokumento, saugomo Lietuvos centriniame valstybės archyve, kopiją.
Be to, UAB „Švyturys-Utenos alus“ pateikė gyventojų apklausos duomenis, kurie rodo, kad alaus vartotojams svarbiausi kriterijai renkantis alų yra skonis, kaina, gamintojas bei stiprumas ir tik 2 % apklaustųjų nurodė, kad informacija jog dažniausiai perkamo alaus darykla yra senesnė arba ne tokia sena kaip ligi šiol buvo manoma įtakotų alaus gamintojo pasirinkimą ateityje.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a:
Reklamos įstatymo 2 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad klaidinančia reklama laikoma reklama, kuri bet kokiu būdu, įskaitant ir jos pateikimo būdą, klaidina arba gali suklaidinti asmenis, kuriems ji skirta arba kuriuos ji pasiekia, ir kuri dėl savo klaidinančio pobūdžio gali paveikti jų ekonominį elgesį arba kuri dėl šių priežasčių pakenkia ar gali pakenkti kito asmens galimybėms konkuruoti.
Įvertinus pateiktus dokumentus nėra pagrindo teigti, kad alaus darykla „Gubernija“ yra įkurta anksčiau, negu „Švyturio“ alaus darykla. Pateiktuose rašytiniuose šaltiniuose „Gubernijos“ alaus darykla paminėta tik 1786 m., be to, šią datą kaip alaus daryklos įkūrimo datą nurodo ir pati pareiškėja ant savo gaminamos produkcijos. Pateikto leidinio autoriai, remdamiesi istorijos šaltinių analize tik iškelia prielaidas, jog Šiaulių alaus darykla, kuri šiandien žinoma „Gubernijos“ vardu, galėjo būti pastatyta 1665-1675 m. Kito leidinio autoriai nurodo, kad Šiauliuose 1753 m. buvo pastatyta pramoninė alaus darykla, tačiau nenurodo, kad tai yra dabartinė AB „Gubernija“ alaus darykla, taip pat nepateikia informacijos, jog ji pradėjo veikti tais metais.
Įvertinus AB „Gubernija“ ir UAB „Švyturys-Utenos alus“ užsakymu atliktas gyventojų apklausas galima teigti, kad daugelis veiksnių daro įtaką paprastam vartotojui renkantis alų: skonis, kaina, gamintojas, stiprumas, taip pat ir bendrovės įkūrimo data. Tačiau pareiškėjos pateikti gyventojų apklausos duomenys nesuteikia pagrindo teigti, kad bendrovės įkūrimo data yra toks veiksnys, kuris reikšmingai veiktų ar lemtų vartotojo pasikeitimą ir galėtų paveikti jo ekonominį elgesį.
Atsižvelgus į išdėstytą, nėra pagrindo teigti, kad UAB „Švyturys-Utenos alus“ naudojama reklama „Seniausia alaus darykla, įkurta 1784 m.“ yra klaidinanti.
Vadovaudamasi Reklamos įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi ir Konkurencijos įstatymo 30 straipsnio 2 dalies 1 punktu
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
Tyrimą dėl UAB „Švyturys-Utenos alus“ veiksmų atitikimo Reklamos įstatymo reikalavimams nutraukti.
Nutarimas per 20 dienų nuo jo įteikimo dienos ar rezoliucinės dalies paskelbimo leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas