BDAR

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.

Duomenų apsaugos politika Slapukų naudojimo taisyklės

DĖL VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2001 M. RUGPJŪČIO 30 D. ĮSAKYMU NR.361 PATVIRTINTOS „ĮVEŽAMŲ ALKOHOLIO PRODUKTŲ PRIVALOMOJO ĮVERTINIMO TVARKOS“ ATITIKIMO KONKURENCIJOS ĮSTATYMO 4 STRAIPSNIO 2 DALIES NUOSTATAS

  • 2002 02 28
  • Nutarimo Nr.: 22
  • Nustatytas pažeidimas
Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau - Konkurencijos taryba), susidedanti iš
Konkurencijos tarybos narių A.Klimo, D.Klimašauskienės, Š.Pajarsko, J.Rasimavičiaus,
sekretoriaujant Z.Balsienei,
dalyvaujant Konkurencijos tarybos administracijos pareigūnams V.Aleksienei, V.Kavaliauskui, P.Kvietkauskienei, J.Malinauskaitei, E.Navickaitei, A.Sriubienei, J.Šovienei,
proceso dalyviams: UAB „Vienas pasaulis“ direktoriui Vladislavui Petraškevičiui, direktoriaus pavaduotojui Robertui Stankevičiui, direktoriaus pavaduotojui Arūnui Medišauskui;
Valstybinės maisto produktų inspekcijos viršininko pavaduotojui Broniui Paužai, Valstybinės maisto produktų inspekcijos vyriausiajam juristui Rimui Mockevičiui, Žemės ūkio ministerijos Perdirbtų produktų skyriaus vyriausiajam specialistui Nerijui Raudoniui,
viešajame Konkurencijos tarybos posėdyje išnagrinėjo klausimą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.361 patvirtintos „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas.
Konkurencijos taryba n u s t a t ė:
Konkurencijos taryba 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr.127 nutarė pradėti tyrimą dėl VMVT direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.361 patvirtintos „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ atitikimo Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas.
UAB „Vienas pasaulis“ kreipėsi į Konkurencijos tarybą, prašydama ištirti, ar minėta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos įsakymu Nr. 361 patvirtinta „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarka“ atitinka Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatas. Kaip nurodė pareiškėjas, iki 2001 m. rugsėjo 1 d. įvežant alų į Lietuvą užteko užsienio šalies alaus gamintojo laboratorijos išduoto kokybės atitikties sertifikato, o nuo rugsėjo 1 dienos pagal Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau-VMVT) nustatytą tvarką įvežant alų reikalaujama atlikti papildomus tyrimus Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje, dėl ko padidėja importuotojų kaštai bei sutrumpėja alaus pardavimo laikas. Pareiškėjo teigimu, Lietuvos alaus gamintojams užtenka įmonės laboratorijos išduotų sertifikatų, dėl ko, jo nuomone, ir yra sukuriamos skirtingos konkurencijos sąlygos ūkio subjektams, veikiantiems alaus rinkoje.
2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 361 patvirtintos „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ 7.1. punkte nurodyta, kad nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. importuotojas, įveždamas alkoholinius gėrimus į Lietuvą, turi pateikti „užsienio valstybės kompetentingos atitikties įvertinimo įstaigos (bandymų laboratorijos, sertifikacijos įstaigos), akredituotos akreditacijos įstaigos, kuri yra prisijungusi prie Europos akreditacijos organizacijos arba Tarptautinės laboratorijų akreditacijos organizacijos arba Tarptautinio akreditacijos forumo Daugiašalių pripažinimo susitarimų, išduoto atitiktį patvirtinančio dokumento bei dokumento, nurodančio alkoholio produktų analizės duomenis“. Pagal šią tvarką atlikus privalomąjį įvertinimą ir nustačius, kad alkoholio produktų siunta atitinka privalomuosius rodiklius ir reikalavimus, VMVT teritorinė įstaiga išduoda leidimą realizuoti siuntą - atitiktį patvirtinančiame dokumente uždedama žyma „Realizuoti leidžiama“, įforminamos importo išleidimo laisvai cirkuliuoti ir kitos muitinės priežiūros procedūros. Nauja tvarka įsigaliojo nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. Iki 2001 m. rugsėjo 1 d. įvežamų į Lietuvą alkoholio produktų kokybė buvo vertinama pagal 1995 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, numatančius, kad importuotojai privalo turėti įmonės gamintojos - užsienio šalies ūkio subjekto išduotą pažymėjimą (sertifikatą), liudijantį alkoholio produktų kokybę. Tokiu būdu, pagal Alkoholio kontrolės įstatymą iki 2001 m. rugsėjo mėnesio UAB „Vienas pasaulis“ įveždama alų į Lietuvos teritoriją, pateikdavo įmonės gamintojos - užsienio šalies ūkio subjekto - išduotą pažymėjimą (sertifikatą), liudijantį alkoholio produkto kokybę ir ant kurio VMVT dėdavo savo spaudą „Realizuoti leidžiama“ ir pagal savo nustatytą tvarką kai kurioms siuntoms imdavo mėginius laboratoriniams tyrimams.
Nuo 2001 m. rugsėjo 1 d. pagal „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ 7.1. punktą importuotojas įpareigojamas kiekvienai importuotai siuntai atlikti laboratorinius tyrimus akredituotose laboratorijose bei padengti to įvertinimo išlaidas pagal VMVT patvirtintus įkainius. Tokius tyrimus galima daryti ir užsienyje. Šios tvarkos 7.1. punktas įpareigoja importuotojus daryti įvežamos produkcijos laboratorinius tyrimus akredituotose laboratorijose kiekvienai siuntai, įvežamai į Lietuvą. Kiekvienai įvežamai į Lietuvą siuntai atliekant tyrimus akredituotose laboratorijose, išauga importuotojo veiklos kaštai, nes laboratoriniai tyrimai kas mėnesį sudaro apie 4000 litų. Be to tyrimų atlikimas gali užsitęsti nuo 4 iki 10 dienų, todėl pareiškėjo teigimu, jam tenka imti banko kreditus, siekiančius iki 100 tūkstančių litų su 10 procentų metinių palūkanų, kurios gali siekti iki 10 tūkstančių litų, nes užsitęsia ir produkto pardavimas.
Lietuvos alaus gamintojams, parduodantiems alų vidaus rinkoje, užtenka pateikti įmonės (gamintojo) laboratorijos atliktų tyrimų duomenis, nes pagal VMVT nustatytą tvarką iš jų nereikalaujama atlikti tyrimus Nacionalinėje laboratorijoje.
Pagal UAB „Vienas pasaulis“ pateiktą medžiagą aišku, kad šios įmonės importuojamo alaus iš Vokietijos, Olandijos, Danijos, Estijos bei Latvijos gamintojai, kaip ir Lietuvoje, alaus kokybę tikrina savo laboratorijose, kurios išduoda kokybę patvirtinančius dokumentus kiekvienai siuntai ir kurių veiklą, kaip ir Lietuvoje, kontroliuoja šių valstybių nacionalinės laboratorijos.
2001 m. spalio 26 d. raštu Nr.11-01-1222, 2001 m. lapkričio 28 d. raštu Nr.11-01-1324 bei 2001 m. gruodžio 11 d. raštu Nr.11-01-1361 Konkurencijos tarybos Vartojimo prekių skyrius kreipėsi į VMVT, prašydamas pagrįsti reikalavimo atlikti įvežamų alkoholio produktų privalomo įvertinimo būtinumą. VMVT 2001 m. lapkričio 6 d. raštu Nr.01-11-191 pranešė, kad VMVT netenkina užsienio alkoholio produktų gamintojų laboratorijose išduoti atitikties sertifikatai tik todėl, kad VMVT savo paruoštos tvarkos 7 punktu nustatė, kad tokius reikalavimus dėl juslinių rodiklių turi atlikti užsienio valstybės kompetentingos atitikties įvertinimo įstaigos arba Lietuvos nacionalinė veterinarijos laboratorija. Rašte buvo nurodyta, kad panaši tvarka yra nustatyta ir kitose Europos šalyse, tačiau tai patvirtinančių įrodymų (dokumentų) nepateikė. VMVT į Konkurencijos tarybos 2001 m. gruodžio 11 d. rašto Nr.11-01-1361 pateiktą klausimą, kodėl ruošdama 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymą Nr.361 neatsižvelgė į Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkto nuostatas, reikalaujančias, kad importuotojas privalo turėti įmonės gamintojo -užsienio šalies ūkio subjekto išduotą pažymėjimą (sertifikatą), liudijantį alkoholio produktų kokybę, atsakė, kad buvo ruošiamos Alkoholio kontrolės įstatymo minėto straipsnio pataisos. Jose būtų numatyta, kad importuotojas turi turėti „užsienio valstybės kompetentingos institucijos pripažintų subjektų (laboratorijos, kitos institucijos ar alkoholio produktų gamintojos) išduotus alkoholio produktų atitiktį patvirtinančius dokumentus, kuriuose taip pat privalo būti pateikti ir deklaruojami kokybės bei nekenksmingumo rodikliai“. Tačiau pataisų derinimas užsitęsė, todėl nepavyko įstatymo pataisose numatytų reikalavimų lygiagrečiai įgyvendinti su įsakymu Nr.361 patvirtinta tvarka.
Atlikę tyrimą pareigūnai pasiūlė Konkurencijos tarybai įpareigoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą peržiūrėti „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ 7.1. punktą, kad jis neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatoms, ir pavesti VMVT per du mėnesius Konkurencijos tarybai pranešti apie šio įpareigojimo įvykdymą.
Posėdyje dalyvavęs UAB „Vienas pasaulis“ direktorius V.Petraškevičius pritarė Konkurencijos tarybos tyrimo išvadoms. V.Petraškevičius plačiau paaiškino, kokie susidaro bendrovei papildomi kaštai minėto įsakymo pagrindu atliekant tyrimus laboratorijose. V.Petraškevičius šiuos kaštus suskirstė į tokias grupes: 1) kaštai, susiję su produkto tyrimo organizavimu; 2) laboratorinio tyrimo atlikimo kaštai; 3) mėginių atrinkimo procedūra yra gana sudėtinga, todėl šiam darbui atlikti bendrovėje turi būti parengtas darbuotojas, jam mokamas atlyginimas, be to, susidaro nemažos transporto išlaidos; 4) nors įsakyme numatytas tyrimo laikas yra 3 dienos, tačiau iš tikrųjų tyrimai vyksta daug ilgiau - vidutiniškai 5-6 dienos, todėl šiam laikotarpiui įšaldomi bendrovės pinigai. V.Petraškevičius paaiškino, kad minėta tikrinimo tvarka buvo iš dalies keista, nustatant, kad jei įvežamas alus tos pačios partijos, kuriai jau buvo atliktas patikrinimas, tikrinti nereikia, tačiau tai mažai ką pakeitė, nes, pavyzdžiui, būdavo alaus iš skirtingų partijų, ir tokiu atveju visos siuntos realizavimas yra sustabdomas. V.Petraškevičius paaiškino, kad bendrovė yra gavusi VMVT pateiktą minėtos tvarkos pakeitimo projektą suderinimui. V.Petraškevičius užtikrino, kad į Lietuvą įvežamas tas pats alus, kuris yra tiekiamas ir Europos šalių vartotojams. Jis paaiškino, kad kiekvienas vietinis alaus gamintojas yra sudaręs su VMVT sutartis, pagal kurias vykdoma gamintojo priežiūra ir kontrolė, todėl vietinio gamintojo išduotu sertifikatu pasitikima. Tačiau, V.Petraškevičiaus teigimu, užsienio šalyse gamintojas taip pat yra yra tikrinamas atitinkamų institucijų, todėl kyla klausimas, kodėl užsienio gamintojo sertifikatu nepasitikima.
Valstybinės maisto produktų inspekcijos viršininko pavaduotojo B.Paužos nuomone, kad jei minėta „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarka“ būtų pakeista, tai nelygios sąlygos atsirastų vietiniams alaus gamintojams eksportuojant alų, nes šiuo atveju gamintojas privalo turėti atitinkamus dokumentus. B.Pauža teigė, kad, galbūt, užsienio šalyse gamintojams taip pat yra keliami reikalavimai ir atliekama kontrolė, tačiau oficialiai tai nėra žinoma ir to negalima patikrinti, be to, Europoje tik vynui yra nustatyta griežta tvarka, kurioje apibrėžiami reikalavimai dėl kokybės tikrinimo.
Žemės ūkio ministerijos atstovas N.Raudonis teigė, kad Lietuvos pasirengimo narystei programoje yra numatyta, kad Lietuvoje bus perimamos EK Reglamento Nr.883/2001/EB, kuriame numatytos taisyklės vyno sektoriaus produktų prekybai su trečiomis šalimis, nuostatos. Siekiant išvengti skirtingų reikalavimų taikymo, buvo numatyta parengti kontrolės tvarką visiems alkoholio produktams. N.Raudonis teigė, kad ES teisėje nustatyta, kad atskiroms pramonės, rinkų sritims, kurių ES dokumentai bendrai nereglamentuoja, kiekviena šalis - narė gali savo nuožiūra reglamentuoti produktų judėjimą, gamybą, svarbu tik, kad šis reglamentavimas neprieštarautų bendriesiems ES dokumentams, todėl Lietuvoje buvo nuspręsta, kad visiems kitiems alkoholio produktams, kurių ES dokumentai nereglamentuoja, reglamentavimas būtų toks, kaip ir vyno produktams. N.Raudonis teigė, kad šiuo metu galiojanti Alkoholio kontrolės įstatymo nuostata, leidžianti įvežti į Lietuvą alkoholio produktus turint įmonės gamintojos kokybės pažymėjimą, nėra pažeidžiama, nes kiekvienas importuotojas, įvežęs alkoholio produktų siuntą ir pateikęs kokybės pažymėjimą, ir įsitikinus, kad jo įvežtas produktas yra saugus, įleidžiama į vidau rinką. Priėmus Alkoholio kontrolės įstatymo pataisas, bus parengtas poįstatyminis aktas, kuriame bus detalizuota, kokia tvarka bus taikoma prekybai su trečiomis šalimis ir kokia tvarka taikoma prekybai su Europos Sąjungos šalimis.
Konkurencijos taryba k o n s t a t u o j a :
Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo 4 straipsnis įtvirtina valstybės valdymo ir savivaldos institucijų pareigą užtikrinti sąžiningos konkurencijos laisvę.
Šio straipsnio 2 dalis detalizuoja 4 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sąžiningos konkurencijos laisvės principą ir apibrėžia, kokius veiksmus valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžiama atlikti kaip nesuderinamus su sąžiningos konkurencijos laisve. Tai teisės aktų ar kitų sprendimų, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes priėmimas, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams, išskyrus atvejus, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies pažeidimas yra tada, kai egzistuoja trijų aplinkybių visuma:
1) institucijos sprendimas teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes;
2) dėl sprendimo atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams;
3) skirtingų konkurencijos sąlygų įmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus.
VMVT 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.361 patvirtintos „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ 7.1. punkte nustatyti reikalavimai kiekvienai įvežamai alkoholio produktų siuntai atlikti privalomus laboratorinius tyrimus Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje , padidina importuotojo veiklos kaštus ir alaus kainą. Kaštus ir kainą taip pat didina ir galimybė tyrimus atlikti kiekvienai prekių siuntai užsienio laboratorijose nurodytose minėtos tvarkos 7.1. punkte. Reikalavimai atlikti laboratorinius tyrimus visoms į Lietuvą importuojamoms alaus siuntoms Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje padidina importuotojo veiklos kaštus, kurių dydis gali susidaryti iki 4000 litų per mėnesį. Laboratoriniai tyrimai gali užsitęsti iki 4-5 dienų, dėl ko užsitęsia produkcijos pardavimas bei alaus realizacijos trukmė, ir ūkio subjektui tenka imti papildomus banko kreditus bei mokėti palūkanas, kas didina produkcijos kainą ir mažina konkurencingumą.
Vietiniams alaus gamintojams, parduodantiems alų vidaus rinkoje, reikalavimai atlikti tyrimus Nacionalinėje veterinarijos laboratorijoje netaikomi. Jiems užtenka pateikti įmonės gamintojos laboratorijos išduotą sertifikatą. Alaus importuotojams ir vietiniams alaus gamintojams atsiranda skirtingos konkurencijos sąlygos Lietuvos alaus rinkoje. Savo patvirtintos „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ 7.1. punktu VMVT suteikia privilegijas vietiniams alaus gamintojams ir sukuria diskriminacines sąlygas alaus importuotojų atžvilgiu.
Šiuo metu galiojančio Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad importuotojai privalo turėti įmonės-užsienio šalies ūkio subjekto išduotą pažymėjimą (sertifikatą), liudijantį alkoholio produktų kokybę. Tokiu būdu pagal Alkoholio kontrolės įstatymą iki „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ įsigaliojimo 2001 m. rugsėjo mėnesį, alaus importuotojams užtekdavo pateikti tik įmonės gamintojos - užsienio šalies ūkio subjekto išduotą pažymėjimą, ant kurio VMVT dėdavo savo antspaudą, leidžiantį realizuoti įvežamo alaus siuntas.
Remiantis aukščiau išdėstytu, VMVT 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.361 patvirtintos „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ 7.1. punkte įtvirtintas reikalavimas importuotojui kiekvienai importuotai siuntai atlikti laboratorinius tyrimus akredituotose laboratorijose Lietuvos alaus gamintojams, parduodantiems alų vidaus rinkoje suteikia palankesnes sąlygas, nes iš jų nėra reikalaujama atlikti tyrimus Nacionalinėje laboratorijoje, ir tai sukuria skirtingas konkurencijos sąlygas tarp alaus importuotojų ir Lietuvos alaus gamintojų, parduodančių alų toje pačioje rinkoje. Šis punktas yra nesuderinamas su Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis.
Vadovaudamasi Konkurencijos įstatymo 4 str. 2 d., 19 str. 1 d. 4p.,
Konkurencijos taryba n u t a r i a:
1.Įpareigoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą per du mėnesius nuo Konkurencijos tarybos nutarimo rezoliucinės dalies paskelbimo pakeisti direktoriaus 2001 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr.361 patvirtintos „Įvežamų alkoholio produktų privalomojo įvertinimo tvarkos“ 7.1. punktą, kad neprieštarautų Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatoms.
2.Įpareigoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą per 14 dienų apie įvykdytą įpareigojimą pranešti Konkurencijos tarybai.
 
Pirmininkas Rimantas Stanikūnas